guitarsea.com/ 历史快照

爱琴海吉他培训联盟-广州吉他培训,广州学吉他,广州吉他班,广州吉他零售,广州哪里学吉他好,广州吉他家教,民谣吉他教学,广州买吉他,暑假吉他班,暑假学吉他,暑假吉他培训,吉他弹唱教学,古典吉他培训,上社学吉他,上社吉他培训,天河吉他培训,天河学吉他,小新塘学吉他,小新塘吉他培训,广州卖吉他,上社琴行,天河琴行 - 爱琴海吉他培训

描述 爱琴海吉他培训联盟 广州吉他培训,广州学吉他,广州吉他入门,广州吉他教学,广州吉他提高,广州吉他考级,吉他弹唱教学,吉他培训,吉他联盟,吉他谱,吉他教程,吉他家教,广州吉他销售,民谣吉他教学,广州买吉他,天河指弹吉他学习,吉他弹唱教学,古典吉他培训,上社学吉他,上社吉他培训,天河吉他培训,小新塘吉他培训,小新塘学吉他,小新塘哪里学吉他好,科学城学吉他,科学城吉他培训,天河卖吉他,天河学吉他,西安学吉他,新城学吉他,西安吉他培训,新城吉他培训,西安吉他教学,西安哪里学吉他好
关键词 广州吉他培训 广州学吉他 广州吉他零售 民谣吉他教学 广州买吉他 广州吉他教学.广州教吉他 广州吉他班 天河指弹吉他学习 吉他弹唱教学 古典吉他培训 上社学吉他 上社吉他培训 天河吉他培训 天河卖吉他 天河学吉他 广州吉他家教 西安学吉他 西安吉他培训 新城吉他培训 西安吉他教学 西安哪里学吉他好 上社琴行 天河琴行 原站链接 http://guitarsea.com/
分类 网上购物 教育文化 地区 广东省 广州市 陕西省 西安市
缩略图地址 百度权重 0
图片信息
MIME类型:image/jpeg 文件大小: 183910
图片宽度: 1024 图片高度: 1319
图片位深: 24 图片通道: 3

(guitarsea.com 2017-01-16)快照
关键词密度
文本长度:1677 关键词数量: 23
关键词出现频率: 15 关键词密度: 0.05%

								<!DOCTYPE html>
<html xmlns:wb="http://open.weibo.com/wb">
<head profile="http://www.w3.org/2005/10/profile">
 <meta charset="utf-8">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform">
 <meta property="qc:admins" content="725657127763151476375" />
 <meta name="Generator" content="chanzhi3.1 www.chanzhi.org">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>爱琴海吉他培训联盟-广州吉他培训,广州学吉他,广州吉他班,广州吉他零售,广州哪里学吉他好,广州吉他家教,民谣吉他教学,广州买吉他,暑假吉他班,暑假学吉他,暑假吉他培训,吉他弹唱教学,古典吉他培训,上社学吉他,上社吉他培训,天河吉他培训,天河学吉他,小新塘学吉他,小新塘吉他培训,广州卖吉他,上社琴行,天河琴行 - 爱琴海吉他培训</title>
<meta name='keywords' content='广州吉他培训,广州学吉他,广州吉他零售,民谣吉他教学,广州买吉他,广州吉他教学.广州教吉他,广州吉他班,天河指弹吉他学习,吉他弹唱教学,古典吉他培训,上社学吉他,上社吉他培训,天河吉他培训,天河卖吉他,天河学吉他,广州吉他家教,西安学吉他,西安吉他培训,新城吉他培训,西安吉他教学,西安哪里学吉他好,上社琴行,天河琴行'>
<meta name='description' content='爱琴海吉他培训联盟 广州吉他培训,广州学吉他,广州吉他入门,广州吉他教学,广州吉他提高,广州吉他考级,吉他弹唱教学,吉他培训,吉他联盟,吉他谱,吉他教程,吉他家教,广州吉他销售,民谣吉他教学,广州买吉他,天河指弹吉他学习,吉他弹唱教学,古典吉他培训,上社学吉他,上社吉他培训,天河吉他培训,小新塘吉他培训,小新塘学吉他,小新塘哪里学吉他好,科学城学吉他,科学城吉他培训,天河卖吉他,天河学吉他,西安学吉他,新城学吉他,西安吉他培训,新城吉他培训,西安吉他教学,西安哪里学吉他好'>
<script language='Javascript'>var config={"webRoot":"\/","cookieLife":30,"requestType":"PATH_INFO","requestFix":"-","moduleVar":"m","methodVar":"f","viewVar":"t","defaultView":"html","themeRoot":"\/theme\/","currentModule":"index","currentMethod":"index","clientLang":"zh-cn","requiredFields":"","save":"\u4fdd\u5b58","router":"\/index.php","runMode":"front"}
</script>
<link rel='stylesheet' href='/template/default/theme/default/all.css?v=3.1' type='text/css' media='screen' />
<script src='/js/all.js?v=3.1' type='text/javascript'></script>
<link rel='stylesheet' href='/template/default/theme/blue/style.css?v=3.1' type='text/css' media='screen' />
<link rel='stylesheet' href='/data/css/default/blue/style.css??v=3.1' type='text/css' media='screen' />
<link rel='icon' href='/data/upload/201608/f_12975f94745149199ff6e352d245b1de.ico' type='image/x-icon' />
<link rel='shortcut icon' href='/data/upload/201608/f_12975f94745149199ff6e352d245b1de.ico' type='image/x-icon' />
<link href='/rss.xml' title='爱琴海吉他培训' type='application/rss+xml' rel='alternate' /><!--[if lt IE 9]>
<script src='/js/all.ie8.js?v=3.1' type='text/javascript'></script>
<![endif]-->
<!--[if lt IE 10]>
<script src='/js/all.ie9.js?v=3.1' type='text/javascript'></script>
<![endif]-->
<script language='Javascript'>if(typeof(v) != "object") v = {};v.lang = {"confirmDelete":"\u60a8\u786e\u5b9a\u8981\u6267\u884c\u5220\u9664\u64cd\u4f5c\u5417\uff1f","deleteing":"\u5220\u9664\u4e2d","doing":"\u5904\u7406\u4e2d","loading":"\u52a0\u8f7d\u4e2d","timeout":"\u7f51\u7edc\u8d85\u65f6,\u8bf7\u91cd\u8bd5"};</script>
</head>
<body>
<div class='page-container'>
 <header id='header' class='clearfix'>
 <div id='headTitle'>
  <div class="wrapper">
         <div id='siteLogo'>
    <a href='/' ><img src='/data/upload/201608/f_6f405bfe03ebac2f6af8d9320c327025.png' class='logo' title='爱琴海吉他' />
</a>
   </div>
      <div id='siteSlogan'><span>爱琴海吉他培训联盟 | 吉他俱乐部 | 影音工作室</span></div>
  </div>
 </div>
 <div id='headNav'>
  <div class='wrapper'>
   <nav><a href="http://www.31mido.com/user-oauthLogin-qq-aHR0cDovL3d3dy4zMW1pZG8uY29tLw==.html">QQ登录</a><a href='/user-login.html' >登录</a>
<a href='/user-register.html' >注册</a>
</nav>
  </div>
 </div>
</header>
<style>#block12{}#block12 .panel-heading{}</style>  <nav id='navbar' class='navbar' role='navigation'>
  <div class='navbar-header'>
   <button type='button' class='navbar-toggle' data-toggle='collapse' data-target='#navbarCollapse'>
    <span class='icon-bar'></span>
    <span class='icon-bar'></span>
    <span class='icon-bar'></span>
   </button>
   <a class='navbar-brand' href='/'><i class='icon-home'></i></a>
  </div>
  <div class='collapse navbar-collapse' id='navbarCollapse'>
   <ul class='nav navbar-nav'>
               <li class='nav-system-home'><a href='/' >首页</a>
</li>
                     <li class='nav-article-15'><a href='/article/c15.html' >开设课程</a>
</li>
                     <li class='nav-article-31'><a href='/article/c31.html' >连盟机构</a>
</li>
                      <li class="dropdown nav-product-0">
        <a href='/product/' class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" >乐器销售 <b class='caret'></b></a>
        <ul class='dropdown-menu' role='menu'>
                              <li class='nav-product-69'><a href='/ACCUSTIC-GUITAR.html' >民谣吉他</a>
</li>
                                        <li class='nav-product-38'><a href='/UKULELE.html' >尤克里里</a>
</li>
                                        <li class='nav-product-70'><a href='/CLASSIC-GUITAR.html' >古典吉他</a>
</li>
                                        <li class='nav-product-10'><a href='/GUITAR-ACCESARIES.html' >乐器配件</a>
</li>
                   <!-- end nav2 -->
        </ul>
      </li>
                    <li class='nav-system-forum'><a href='/forum/' >吉他论坛</a>
</li>
                      <li class="dropdown nav-article-3">
        <a href='/article/c3.html' class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" >影音图谱 <b class='caret'></b></a>
        <ul class='dropdown-menu' role='menu'>
                              <li class='nav-article-54'><a href='/article/c54.html' >原创MV</a>
</li>
                                        <li class='nav-article-90'><a href='/article/c90.html' >教学交流</a>
</li>
                                        <li class='nav-article-51'><a href='/article/c51.html' >自制图谱</a>
</li>
                                        <li class='nav-article-52'><a href='/article/c52.html' >演出活动</a>
</li>
                                        <li class='nav-article-67'><a href='/article/c67.html' >站外资源</a>
</li>
                   <!-- end nav2 -->
        </ul>
      </li>
                     <li class="dropdown nav-system-company">
        <a href='/company/' class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" >关于我们 <b class='caret'></b></a>
        <ul class='dropdown-menu' role='menu'>
                              <li class='nav-article-4'><a href='/article/c4.html' >新闻动态</a>
</li>
                                        <li class='nav-system-company'><a href='/company/' >关于我们</a>
</li>
                                        <li class='nav-page-15'><a href='/page/15.html' >联系我们</a>
</li>
                                        <li class='nav-article-1'><a href='/article/c1.html' >团队成员</a>
</li>
                                        <li class='nav-system-message'><a href='/message/' >留言</a>
</li>
                   <!-- end nav2 -->
        </ul>
      </li>
         <!-- end nav1 -->
   </ul>
  </div>
 </nav>

 <div class='page-wrapper'>
  <div class='page-content'>
<script language='javascript'>$(function() {$(".tree").treeview({collapsed: false, unique: false}) })</script>

<div id='focus' class='block-list'>
 <div class='row focus-top' data-default-grid='12'><div class='col-md-4 col-auto'><div id='slide' class='carousel slide' data-ride='carousel'>
 <div class='carousel-inner'>
              <div class='item' data-url='http://www.guitarsea.com/article/c31.html' data-target='1'>
  <img src='/data/upload/201605/f_a08ce14f7153cbba4c6d50eb542b15f4.jpg' />
     <div class='carousel-caption'>
    <h2 style='color:#FFF'></h2>
    <div></div>
       </div>
  </div>
            <div class='item' data-url='http://www.guitarsea.com/article/27.html' data-target='1'>
  <img src='/data/upload/201605/f_7d6aa059a130eaf3a9a52db2190a7aa2.jpg' />
     <div class='carousel-caption'>
    <h2 style='color:#FFF'></h2>
    <div></div>
       </div>
  </div>
            <div class='item' data-url='http://www.guitarsea.com/article/154.html' data-target='1'>
  <img src='/data/upload/201605/f_9035d7c405c8616553bb481c2d30bc8f.jpg' />
     <div class='carousel-caption'>
    <h2 style='color:#FFF'></h2>
    <div></div>
       </div>
  </div>
            <div class='item' data-url='http://www.guitarsea.com/article/162.html' data-target='1'>
  <img src='/data/upload/201605/f_0fd5e5430b205708bfbfc69373faa885.jpg' />
     <div class='carousel-caption'>
    <h2 style='color:#FFF'></h2>
    <div></div>
       </div>
  </div>
   </div>
 <a class='left carousel-control' href='#slide' data-slide='prev'> <i class='icon-prev'></i> </a>
 <a class='right carousel-control' href='#slide' data-slide='next'> <i class='icon-next'></i> </a>
</div>
<style>#block5{}#block5 .panel-heading{}</style></div></div>
 <div class='row focus-middle' data-default-grid='4'><div class='col-md-4' data-grid='4'><div id="block15" class='panel panel-block '>
 <div class='panel-heading'>
  <strong><i class='icon-heart'></i> 连盟机构</strong>
    <div class='pull-right'><a href='http://www.guitarsea.com/article/c31.html' >更多</a>
</div>
   </div>
  <div class='panel-body'>
  <div class='items'>
     <div class='item'>
    <div class='item-heading'><strong><a href='/article/27.html' >广州天河上社总店 - 爱琴海吉他培训联盟</a>
</strong></div>
    <div class='item-content'>
     
     <div class='text small text-muted'>
      <div class='media pull-left'>
      <a href='/article/27.html' ><img src='/data/upload/201605/s_146d389b4ef71d0951be54865e3ebdd3.jpg' title='DSC_0028-1' class='thumbnail' />
</a>
      </div>
      <strong class='text-important'>
       <i class='icon-time'></i> 2010-07-01      </strong> 
      &nbsp;地址:广州市天河区枫叶路8号加拿大花园4栋27B室, 
客服电话: 15002036785,客服QQ及微信: 1506779119     </div>
    </div>
   </div>
      <div class='item'>
    <div class='item-heading'><strong><a href='/article/167.html' >爱琴海影音工作室</a>
</strong></div>
    <div class='item-content'>
     
     <div class='text small text-muted'>
      <div class='media pull-left'>
      <a href='/article/167.html' ><img src='/data/upload/201608/s_6d60155262bd0a5c4e78811cf6e40b0d.jpg' title='爱琴海-影音1200x1200' class='thumbnail' />
</a>
      </div>
      <strong class='text-important'>
       <i class='icon-time'></i> 2016-06-27      </strong> 
      &nbsp;录一个自己的精美音乐视频不只是为了发朋友圈获赞,更是为自己老了可以反复回味...     </div>
    </div>
   </div>
      <div class='item'>
    <div class='item-heading'><strong><a href='/article/154.html' >广州天河小新塘分店 - 爱琴海乐器培训</a>
</strong></div>
    <div class='item-content'>
     
     <div class='text small text-muted'>
      <div class='media pull-left'>
      <a href='/article/154.html' ><img src='/data/upload/201605/s_4a5f4e8bb3d91101fb03918d5f55aee3.jpg' title='f_bfa474b6abab0ac95808aa4abfbed335' class='thumbnail' />
</a>
      </div>
      <strong class='text-important'>
       <i class='icon-time'></i> 2016-04-18      </strong> 
      &nbsp;地址:广州市天河区大观中路小新塘商业街5108铺
客服电话及微信号: 15113808724      </div>
    </div>
   </div>
      <div class='item'>
    <div class='item-heading'><strong><a href='/article/162.html' >西安新城站 - 爱琴海吉他培训</a>
</strong></div>
    <div class='item-content'>
     
     <div class='text small text-muted'>
      <div class='media pull-left'>
      <a href='/article/162.html' ><img src='/data/upload/201605/s_8a754118d88e51d56c0665b7e43b001e.jpg' title='IMG_1168.JPG' class='thumbnail' />
</a>
      </div>
      <strong class='text-important'>
       <i class='icon-time'></i> 2016-05-03      </strong> 
      &nbsp;地址:西安市新城区金花北路东窑坊小区6号楼2911室(金花酒店往南200天桥米,长乐公园斜对面)
电话及微信:15029079112     </div>
    </div>
   </div>
     </div>
 </div>
 </div>
<style>#block15{}#block15 .panel-heading{}</style></div><div class='col-md-4' data-grid='4'><div id="block16" class='panel panel-block '>
 <div class='panel-heading'>
  <strong><i class='icon-heart'></i> 热门课程</strong>
    <div class='pull-right'><a href='http://www.guitarsea.com/article/c15.html' >更多</a>
</div>
   </div>
  <div class='panel-body'>
  <div class='items'>
     <div class='item'>
    <div class='item-heading'><strong><a href='/article/29.html' >民谣弹唱吉他/尤克里里 ¥600/三个月 免费试课包学会</a>
</strong></div>
    <div class='item-content'>
     
     <div class='text small text-muted'>
      <div class='media pull-left'>
      <a href='/article/29.html' ><img src='/data/upload/201508/s_0654aec08acdcea77020d74c3102f68c.jpg' title='教学时的照片2' class='thumbnail' />
</a>
      </div>
      <strong class='text-important'>
       <i class='icon-time'></i> 2015-01-21      </strong> 
      &nbsp;支持免费试课、包学会、提供上课用琴


A:民谣弹唱 初级入门班课&nbsp;
一期:600元/三个月(不限课时、随到随学)
一次性报两期(1200元/6个月)送价值500吉他+吉他包。&nbsp;
1,培训对象:年龄、基础不限;
 2,赠送教材:《新编吉他入门教程- 汪纪军编》《最易上手-吉他弹唱超精选》;
 3,主要学习内容:基础乐理,音阶练习,入门单音曲练习,和弦转换,C大调A 小调歌曲弹唱...     </div>
    </div>
   </div>
      <div class='item'>
    <div class='item-heading'><strong><a href='/article/22.html' >一对一吉他培训--民谣 古典 指弹 电吉他(可上门家教)</a>
</strong></div>
    <div class='item-content'>
     
     <div class='text small text-muted'>
      <div class='media pull-left'>
      <a href='/article/22.html' ><img src='/data/upload/201509/s_b8a1b71f9b0226e786f5b71bbb6e4dc5.jpg' title='DSC00603.JP' class='thumbnail' />
</a>
      </div>
      <strong class='text-important'>
       <i class='icon-time'></i> 2015-01-09      </strong> 
      &nbsp;爱琴海一对一吉他培训课程:

12节课起报,每节课60分钟,上课时间可自由安排。


A:民谣弹唱吉他
1:纯课程学费:1080元/12节(90元/节),送教材
2:优惠套餐A:1380元:12节一对一正课 + 600元吉他 + 三个月集体班辅导课。
3:优惠套餐B:2500元:24节一对一正课 + 1000元吉他 + 三个月集体班辅导课。


4:民谣弹唱吉他(中级):120元/节;1440元/...     </div>
    </div>
   </div>
     </div>
 </div>
 </div>
<style>#block16{}#block16 .panel-heading{}</style></div><div class='col-md-4' data-grid='4'><div id="block1" class='panel panel-block '>
 <div class='panel-heading'>
  <strong><i class='icon-list-ul'></i> 站内资讯</strong>
   </div>
  <div class='panel-body'>
  <ul class='ul-list'>
            <li>
    <a href='/article/37.html' title='原创视频 - 优酷视频'>原创视频 - 优酷视频</a>
    <span class='pull-right'>2015-02-04</span>
   </li>
      
            <li>
    <a href='/article/39.html' title='原创音频 - 5SING原创音乐'>原创音频 - 5SING原创音乐</a>
    <span class='pull-right'>2015-02-05</span>
   </li>
      
            <li>
    <a href='/article/46.html' title='原创图库 - QQ空间'>原创图库 - QQ空间</a>
    <span class='pull-right'>2015-03-06</span>
   </li>
      
            <li>
    <a href='/article/26.html' title='天河上社店 - 文浩老师简介'>天河上社店 - 文浩老师简介</a>
    <span class='pull-right'>2010-05-01</span>
   </li>
      
            <li>
    <a href='/article/109.html' title='天河上社店 - 海贤老师简介'>天河上社店 - 海贤老师简介</a>
    <span class='pull-right'>2010-05-01</span>
   </li>
      
            <li>
    <a href='/article/194.html' title='天河上社店 - 陈炜老师简介'>天河上社店 - 陈炜老师简介</a>
    <span class='pull-right'>2015-08-12</span>
   </li>
      
            <li>
    <a href='/article/164.html' title='西安新城店 - 王建龙老师简介'>西安新城店 - 王建龙老师简介</a>
    <span class='pull-right'>2016-05-06</span>
   </li>
      
            <li>
    <a href='/article/193.html' title='一瞬间-陈锦蓉&amp;陈群-吉他弹唱'>一瞬间-陈锦蓉&amp;陈群-吉他弹唱</a>
    <span class='pull-right'>2016-11-07</span>
   </li>
      
            <li>
    <a href='/article/192.html' title='过往-胡瑞&amp;JAM - 原创歌曲'>过往-胡瑞&amp;JAM - 原创歌曲</a>
    <span class='pull-right'>2016-10-25</span>
   </li>
      
            <li>
    <a href='/article/191.html' title='奇迹的山-胡瑞-指弹吉他'>奇迹的山-胡瑞-指弹吉他</a>
    <span class='pull-right'>2016-10-09</span>
   </li>
      
            <li>
    <a href='/article/190.html' title='桃花庵-文浩-原创音乐'>桃花庵-文浩-原创音乐</a>
    <span class='pull-right'>2016-08-28</span>
   </li>
      
            <li>
    <a href='/article/189.html' title='即使是谎言-欧阳Taylor-K歌演唱'>即使是谎言-欧阳Taylor-K歌演唱</a>
    <span class='pull-right'>2016-08-25</span>
   </li>
      
            <li>
    <a href='/article/188.html' title='知音-陈春蕾-K歌演唱'>知音-陈春蕾-K歌演唱</a>
    <span class='pull-right'>2016-08-23</span>
   </li>
      
            <li>
    <a href='/article/187.html' title='女人花-陈春蕾-K歌演唱'>女人花-陈春蕾-K歌演唱</a>
    <span class='pull-right'>2016-08-23</span>
   </li>
      
            <li>
    <a href='/article/186.html' title='家和万事兴-李绍今&amp;黄战平-K歌演唱'>家和万事兴-李绍今&amp;黄战平-K歌演唱</a>
    <span class='pull-right'>2016-08-18</span>
   </li>
      
     </ul>
 </div>
 </div>
<style>#block1{}#block1 .panel-heading{}</style></div><div class='col-md-12' data-grid='12'><div id="block4" class="panel-cards panel panel-block ">
 <div class='panel-heading'>
  <strong><i class='icon-star'></i> 热销乐器</strong>
    <div class='pull-right'><a href='http://www.guitarsea.com/ACCUSTIC-GUITAR.html' >更多</a>
</div>
   </div>
  <div class='panel-body'>
  <div class='cards cards-borderless'>
            <div class='col-md-12'>
    <a class='card' href="/ACCUSTIC-GUITAR/40.html">
          <div class='media' style='background-image: url(/data/upload/201605/m_bf4f211ffae93dd6af03c62b3fa0c8a2.jpg); background-iamge:none\0;'><img src='/data/upload/201605/m_bf4f211ffae93dd6af03c62b3fa0c8a2.jpg' title='OM10-1' alt='Dreammen追梦人OM10-40寸民谣吉他' />
</div>
     <div class='card-heading'>
      Dreammen追梦人OM10-40寸民谣吉他      <span class='text-latin'>
      &nbsp;&nbsp;<strong class='text-danger'>人民币850.00</strong>      </span>
     </div>
    </a>
   </div>
               <div class='col-md-12'>
    <a class='card' href="/ACCUSTIC-GUITAR/38.html">
          <div class='media' style='background-image: url(/data/upload/201605/m_cf76d25ec42870606a1e1dd5416ab3e2.jpg); background-iamge:none\0;'><img src='/data/upload/201605/m_cf76d25ec42870606a1e1dd5416ab3e2.jpg' title='OM11-1' alt='Dreammen追梦人OM11-40寸民谣吉他' />
</div>
     <div class='card-heading'>
      Dreammen追梦人OM11-40寸民谣吉他      <span class='text-latin'>
      &nbsp;&nbsp;<strong class='text-danger'>人民币850.00</strong>      </span>
     </div>
    </a>
   </div>
               <div class='col-md-12'>
    <a class='card' href="/ACCUSTIC-GUITAR/41.html">
          <div class='media' style='background-image: url(/data/upload/201605/m_941919586d8f818fc924eca9609dbf00.jpg); background-iamge:none\0;'><img src='/data/upload/201605/m_941919586d8f818fc924eca9609dbf00.jpg' title='封面' alt='Dreammen追梦人G10-41寸民谣吉他' />
</div>
     <div class='card-heading'>
      Dreammen追梦人G10-41寸民谣吉他      <span class='text-latin'>
      &nbsp;&nbsp;<strong class='text-danger'>人民币850.00</strong>      </span>
     </div>
    </a>
   </div>
               <div class='col-md-12'>
    <a class='card' href="/ACCUSTIC-GUITAR/42.html">
          <div class='media' style='background-image: url(/data/upload/201606/m_26fa0d955d14eb62bae103d1b1559c57.jpg); background-iamge:none\0;'><img src='/data/upload/201606/m_26fa0d955d14eb62bae103d1b1559c57.jpg' title='OM280主图' alt='追梦人OM200/280-40寸单板民谣吉他' />
</div>
     <div class='card-heading'>
      追梦人OM200/280-40寸单板民谣吉他      <span class='text-latin'>
      &nbsp;&nbsp;<strong class='text-danger'>人民币1800.00</strong>      </span>
     </div>
    </a>
   </div>
               <div class='col-md-12'>
    <a class='card' href="/UKULELE/20.html">
          <div class='media' style='background-image: url(/data/upload/201501/m_0cd45e23f851af621d89093e1d963043.jpg); background-iamge:none\0;'><img src='/data/upload/201501/m_0cd45e23f851af621d89093e1d963043.jpg' title='UK26-50' alt='Deviser尤克里里 UK26-50' />
</div>
     <div class='card-heading'>
      Deviser尤克里里 UK26-50      <span class='text-latin'>
      &nbsp;&nbsp;<strong class='text-danger'>人民币380.00</strong>      </span>
     </div>
    </a>
   </div>
               <div class='col-md-12'>
    <a class='card' href="/CLASSIC-GUITAR/34.html">
          <div class='media' style='background-image: url(/data/upload/201503/m_356423962731236c7b0fa233617188e1.jpg); background-iamge:none\0;'><img src='/data/upload/201503/m_356423962731236c7b0fa233617188e1.jpg' title='psb' alt='樱花CG100古典吉他 39寸' />
</div>
     <div class='card-heading'>
      樱花CG100古典吉他 39寸      <span class='text-latin'>
      &nbsp;&nbsp;<strong class='text-danger'>人民币700.00</strong>      </span>
     </div>
    </a>
   </div>
        </div>
 </div>
 </div>
<style>#block4{}#block4 .panel-heading{}</style></div></div>
 <div class='row focus-bottom' data-default-grid='6'><div class='col-md-4 col-auto'><div id="block11" class='panel'>
 <div class='panel-heading'>
  <strong><i class='icon'><i class='icon-link'></i> </i>友情链接</strong>
  <div class='pull-right'>
     </div>
 </div>
 <div class='panel-body'><a href="http://b.eqxiu.com/s/bYpDlvgA?eqrcode=1&from=singlemessage&isappinstalled=0" target="_blank">Dreammen追梦人手工吉他广东总代理</a>&nbsp;<a href="http://i.youku.com/guitarsea" target="_blank">爱琴海优酷视频</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://5sing.kugou.com/19976495/default.html" target="_blank">爱琴海原创音乐</a>&nbsp;</div>
</div>
<style>#block11{}#block11 .panel-heading{}</style></div></div>
</div>

 <div id='slide' class='carousel slide' data-ride='carousel'>
 <div class='carousel-inner'>
              <div class='item' data-url='http://www.guitarsea.com/article/c31.html' data-target='1'>
  <img src='/data/upload/201605/f_a08ce14f7153cbba4c6d50eb542b15f4.jpg' />
     <div class='carousel-caption'>
    <h2 style='color:#FFF'></h2>
    <div></div>
       </div>
  </div>
            <div class='item' data-url='http://www.guitarsea.com/article/27.html' data-target='1'>
  <img src='/data/upload/201605/f_7d6aa059a130eaf3a9a52db2190a7aa2.jpg' />
     <div class='carousel-caption'>
    <h2 style='color:#FFF'></h2>
    <div></div>
       </div>
  </div>
            <div class='item' data-url='http://www.guitarsea.com/article/154.html' data-target='1'>
  <img src='/data/upload/201605/f_9035d7c405c8616553bb481c2d30bc8f.jpg' />
     <div class='carousel-caption'>
    <h2 style='color:#FFF'></h2>
    <div></div>
       </div>
  </div>
            <div class='item' data-url='http://www.guitarsea.com/article/162.html' data-target='1'>
  <img src='/data/upload/201605/f_0fd5e5430b205708bfbfc69373faa885.jpg' />
     <div class='carousel-caption'>
    <h2 style='color:#FFF'></h2>
    <div></div>
       </div>
  </div>
   </div>
 <a class='left carousel-control' href='#slide' data-slide='prev'> <i class='icon-prev'></i> </a>
 <a class='right carousel-control' href='#slide' data-slide='next'> <i class='icon-next'></i> </a>
</div>
<style>#block5{}#block5 .panel-heading{}</style>
 </div></div>
 <footer id='footer' class='clearfix'>

  <div class='wrapper'>

   <div id='footNav'>

    <a href='/sitemap/' class='text-link'><i class='icon-sitemap'></i> 站点地图</a>

   </div>

   <span id='copyright'>

    &copy; 2010-2017 <a href='http://www.guitarsea.com' target='_blank'>爱琴海吉他</a>
&nbsp;&nbsp;
   </span>

   <span id='icpInfo'>

    <a href='http://www.miitbeian.gov.cn' target='_blank'>粤ICP备15075068号-1</a>

    
   </span>

   <div id='powerby'>

    <script type="text/javascript">
var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3Fce8ee4fd7b2e3066faaefab6cdf52aaa' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script><a href="http://www.w3chtml.com" target="_blank" title="w3chtml"><img src="/data/w3chtml.gif" width="20" /></a>

   </div>

  </div>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/font-awesome.min.css" />
<style type="text/css">
#footerwap{width:100%;position:fixed;bottom:0;left:0;height:52px;overflow:hidden;z-index:9999;text-align:center}
#footerwap .footerlist{background:-webkit-gradient(linear,0 0,0 100%,from(#1D5DC2),to(#0B3B88), color-stop(100%, #0B3B88)); }
#footerwap .footerbox{width:100%;height:52px;margin:0 auto;position:relative}
#footerwap .footerlist{width:100%;height:52px;overflow:hidden;position:absolute;left:0;border-top:0}
#footerwap ul{width:100%;display:-webkit-box}
#footerwap ul li{display:-webkit-box;-webkit-box-flex:1;text-align:center;border-right:1px solid rgba(255,255,255,0.2);border-left:0;position:relative}
#footerwap ul li i.iconfont{padding:0}
#footerwap ul li i.fa-qq{font-size:22px}
#footerwap ul li a{display:block;width:100%;text-align:center;color:#fff;height:45px}
#footerwap .icon{display:block;text-align:center;margin:0 auto 0;width:35px;height:29px;line-height:33px;overflow:hidden;font-size:26px}
#footerwap .map{background-position:-83px 0}
#footerwap .message{background-position:-45px 0}
#footerwap .home{background-position:-118px 0}
#footerwap .txt{display:block;height:16px;line-height:16px;font-size:12px}
</style>

</footer>

<div id="footerwap" style="display:none;">
  <div class="footerbox">
    <div class="footerlist">
      <ul>
        <li style="width:100%;"><a href="tel:15002036785"><i class="fa fa-phone icon" style="color:#ffffff;"></i><span class="txt" style="color:#ffffff; ">联系电话</span></a></li>
        <li style="width:100%;"><a href="sms:15002036785"><i class="fa fa-comments icon" style="color:#ffffff; font-size:27px;"></i><span class="txt" style="color:#ffffff;">发送短信</span></a></li>
        <li style="width:100%;"><a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=1506779119&site=qq&menu=yes"><i class="fa fa-user icon" style="color:#ffffff; font-size:27px;"></i><span class="txt" style="color:#ffffff;">在线QQ</span></a></li>
        <li style="width:100%;"><a href="/page/15.html"><i class="icon fa fa-map-marker" style="color:#ffffff; "></i><span class="txt" style="color:#ffffff;">地理位置</span></a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
 
 var bodywidth = $("body").width();
 
 if(bodywidth<600){
	 $("#footerwap").show();
 }
 
 var mainwidth = $("iframe").parent().width();
 if(mainwidth>500){
	 $("iframe").width(mainwidth);
	 $("iframe").height(480);
 }else{
	 $("iframe").width(mainwidth);
	 $("iframe").height(320);
 }
});
</script>

<script src="/js/sea.js" type="text/javascript"></script>

<script language='Javascript'>$(document).ready(function()
{     
  // add "index" class to the body element.
  $('body').addClass('index');

  $('.nav-system-home:first').addClass('active');
})

</script>

<a href='#' id='go2top' class='icon-arrow-up' data-toggle='tooltip' title='返回顶部'></a>

</div>
<div id='rightDocker' class='hidden-xs'>
  <button id='rightDockerBtn' class='btn' data-toggle="popover" data-placement="left" data-target='$next'><i class='icon-qrcode'></i></button>
  <div class='popover fade'>
  <div class='arrow'></div>
  <div class='popover-content docker-right'>
   <table class='table table-borderless'>
    <tr>
               <td>
      <div class='heading'><i class='icon-weixin'>&nbsp;</i> 爱琴海吉他</div>
      <img src='javascript:;' data-src='/data/wechat/gh_6a022b2d980e.jpg' width='200' height='200' />
     </td>
               <td>
      <div class='heading'><i class='icon-mobile-phone'></i> 移动访问</div>
      <img src='javascript:;' width='200' height='200' data-src='/misc-qrcode.html' />
     </td>
         </tr>
   </table>
  </div>
 </div>
</div>

<div class='hide'></div>

</body>

</html>

							
								HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 16 Jan 2017 06:14:46 GMT
Server: Apache
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Set-Cookie: frontsid=0251d3d51b758c3c4118325372bc9853; path=/
Vary: User-Agent,Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 7792
Content-Type: text/html; Language=UTF-8; charset=UTF-8

							

WHOIS信息

 • 注册人:
  liu wenhao
 • 注册邮箱:
  1813336161@qq.com
 • 注册商:
  HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.
 • 创建时间:
  2010-04-26
 • 更新时间:
  2016-12-06
 • 过期时间:
  2018-04-26
 • NS服务器:
  dns1.hichina.com
 • NS服务器:
  dns2.hichina.com
 • 详细信息

服务器IP

随机推荐