269947.kuaizhan.com/ 历史快照

欣旋教育

描述 无描述信息
关键词 原站链接 http://269947.kuaizhan.com/
分类 教育文化 地区 未知
缩略图地址 百度权重 0
图片信息
MIME类型:image/jpeg 文件大小: 184582
图片宽度: 1024 图片高度: 1690
图片位深: 24 图片通道: 3

(269947.kuaizhan.com 2017-03-21)快照
关键词密度
文本长度:1425 关键词数量: 0
关键词出现频率: 0 关键词密度: 0.00%

								<!DOCTYPE html>
<html class="">
  <head>
    <title>欣旋教育</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <meta name="MobileOptimized" content="320">
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0,user-scalable=no,minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0,width=device-width">
    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black">
    <meta name="format-detection" content="telephone=no, email=no">
    <link rel="apple-touch-icon" href="//pic.kuaizhan.com/g1/M01/97/36/wKjmqVcy1AWAAE0AAAAr__HdhkU4140241" data-role="site-logo">
    <script>
      var SOHUZ = {
        page: {site_id: "7179640662", site_name: "欣旋教育", site_url: "https://269947.kuaizhan.com", page_id: "4709749097", page_title: "文章", page_type: "0", index_url:"/", is_index_page: true, use_header: true, use_nav: true},
        share:{title: "文章——搜生活示例站", desc: "最新文章", pic: "\/\/pic.kuaizhan.com\/g1\/imageView\/v1\/thumbnail\/700x700"}
      };
      if (navigator.userAgent.indexOf('KuaiZhaniOSSite') > -1 || navigator.userAgent.indexOf('KuaiZhanAndroidWrapper') > -1) {
        document.getElementsByTagName('html')[0].className += ' no-header no-nav';
      }
    </script>
    <script>SOHUZ.nav = [{"link_res_type":3,"link_res_id":4709749097,"link_res_name":"\u6587\u7ae0","title":"\u6587\u7ae0","selected":false,"link":"\/","icon":"\ue020"},{"link_res_type":3,"link_res_id":6858832907,"link_res_name":"\u5bfc\u822a\u540d\u79f0","title":"\u793e\u533a","selected":false,"link":"\/forum","icon":"\ue027"},{"title":"\u8054\u7cfb","icon":"\ue014","link":"\/about","link_res_type":3,"link_res_id":6112087431,"link_res_name":"\u8054\u7cfb"}];</script>
    <meta http-equiv="x-dns-prefetch-control" content="on">
    <link rel="dns-prefetch" href="//kzcdn.itc.cn">
    <link rel="dns-prefetch" href="//pfile.kuaizhan.com">
    <link rel="dns-prefetch" href="//pic.kuaizhan.com">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="//kzcdn.itc.cn/res/mobile/css/ui.css?v=5.0">
    
<!--DTD WML--><meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"><link id="mobile-css" rel="stylesheet" type="text/css" href="//kzcdn.itc.cn/res/skin/css/mobile.css?v=5.0"><link id="mod-css" rel="stylesheet" type="text/css" href="//kzcdn.itc.cn/res/skin/css/mod.css?v=5.0"><link id="portal-css" rel="stylesheet" type="text/css" href="//pfile.kuaizhan.com/files/portal_basic.css"><link id="theme-css-3" rel="stylesheet" type="text/css" href="//kzcdn.itc.cn/res/skin/themes/theme1/theme.css?v=5.0"><link id="color-css" rel="stylesheet" type="text/css" href="//pfile.kuaizhan.com/files/system_plugin/latest_version/themes/css/colorS.css"><link id="portal-extra" rel="stylesheet" type="text/css" href="//pfile.kuaizhan.com/files/??christmas-day/latest_version/components/portal_all.css,duopingtong/latest_version/components/portal_all.css,ernie/latest_version/components/portal_all.css,jsform/latest_version/components/portal_all.css,kuaijian/latest_version/components/portal_all.css,kuaishipei/latest_version/components/portal_all.css,kuaizhan_promotion/latest_version/components/portal_all.css,page/latest_version/components/portal_all.css,pc_shipei/latest_version/components/portal_all.css,scrape/latest_version/components/portal_all.css,shop/latest_version/components/portal_all.css,zhida/latest_version/components/portal_all.css">  </head>
  <body>
    <script src="//kzcdn.itc.cn/res/skin/js/zepto.min.js?v=5.0"></script>
    <script src="//kzcdn.itc.cn/bus/static-apps/572aba2ba3fa15f816ef1936/front/js/main.js"></script>
    <div id="phone-main" class="phone-main" style="left: 0px; top: 0px;">
            <div class= "page-w " style="background-color:tranparent;background-size:;"><div class='phone-header header-theme1 header-theme1'><div class='cell site-logo' style='width:auto; '><div class="mod mod-pic mod-picone" style="margin:  ;"><a href="/"><img src="http://pic.kuaizhan.com/g1/M01/97/36/wKjmqVcy1AWAAE0AAAAr__HdhkU4140241" title="logo" height="50" data-imgid="0" fit=""></a> </div></div><div class='cell site-title' style='width:auto; '><div class="mod mod-text " style="margin:  ;background:">欣旋教育</div></div><div class='cell login' style='width:auto; '><div class="mod mod-pic mod-picone" style="margin:  ;"><a href="/auth/me"><img src="//kzcdn.itc.cn/res/skin/images/user-white.png?v=5.0" title="图片" height="auto" data-imgid="0" fit=""></a> </div></div><div class='cell home' style='width:auto; '><div class="mod mod-pic mod-picone" style="margin:  ;"><a href="/"><img src="//kzcdn.itc.cn/res/skin/images/home-white.png?v=5.0" title="图片" height="auto" data-imgid="0" fit=""></a> </div></div></div><div id="page-content" class="page-content"><div data-component='{&quot;eid&quot;:20,&quot;name&quot;:&quot;focus&quot;,&quot;version&quot;:&quot;6.15.162&quot;,&quot;ename&quot;:&quot;system_plugin\/focus&quot;,&quot;is_testing&quot;:&quot;&quot;}' class="mod mod-focus " data-theme="" data-ratio="56.2%" data-auto="true" style="margin:0px 0px 0px 0px;" > <div class="focus-w"><div id='slider' class='swipe'><div class='swipe-wrap'> <div class="swipe-item"><a href="/0/40/p346003263d5b6f"><img src="//pic.kuaizhan.com/g1/M00/C4/55/CgpQU1diO-GARcpcAAB6CGI0Wrk9315462/imageView/v1/thumbnail/640x360" alt="" data-imgid="7859259264" fit=""><p >移动互联网+教育,成为PMP远程培训运用新典范</p></a></div> <div class="swipe-item"><a href="/51/48/p346002879c2632"><img src="//pic.kuaizhan.com/g1/M00/C4/19/wKjmqVdiChWAAaCoAAGaz39ce1U3262734/imageView/v1/thumbnail/640x360" alt="" data-imgid="5937256089" fit=""><p >PMP远程培训哪家好?欣旋教育力拔头筹</p></a></div> <div class="swipe-item"><a href="/71/45/p346002681f429e"><img src="//pic.kuaizhan.com/g2/M01/CE/71/wKjmqldqEFuANfthAAB6oxT7j_g5074849/imageView/v1/thumbnail/640x360" alt="" data-imgid="7696505285" fit=""><p >移动互联网+PMP远程培训的领航者</p></a></div> </div> </div> <div class="focus-ctr"> <span class=""></span> <span class=""></span> <span class=""></span> </div> </div> </div><div class='mod-title t3 ' style='margin:  ;'><h2>最新文章</h2><i class='font-ico'>●</i></div>    <div class='mod mod-pictxt old-mod-pictxt old-mod-pictxt3' data-component='{&quot;eid&quot;:21,&quot;name&quot;:&quot;pictxt&quot;,&quot;version&quot;:&quot;6.15.162&quot;,&quot;ename&quot;:&quot;system_plugin\/pictxt&quot;,&quot;is_testing&quot;:&quot;&quot;}' data-param='a891b9bfac46d41ebace9eccf88f5bbb'><ul><li ><a href='/0/40/p346003263d5b6f'><h3>移动互联网+教育,成为PMP远程培训运用新典范</h3><div class='pic'><img width='73' height='55' src='//pic.kuaizhan.com/g1/M00/C4/55/CgpQU1diO-GARcpcAAB6CGI0Wrk9315462/imageView/v1/thumbnail/240x180'></div><p>随着现代互联网时代的迅速崛起,越来越多的传统行业和新兴产业开始跃跃欲试,纷纷发力,想搭着互联网的巨轮谋求发展与转型。于是,“互联网+”时代正式开启。 其实“互联网+”这个概念就是“互联网+各个传统行业”,...</p><div class='info-bar' ><p><span class='k-i-time'></span>2016-06-22</p></div></a></li><li ><a href='/51/48/p346002879c2632'><h3>PMP远程培训哪家好?欣旋教育力拔头筹</h3><div class='pic'><img width='73' height='55' src='//pic.kuaizhan.com/g1/M00/C4/19/wKjmqVdiChWAAaCoAAGaz39ce1U3262734/imageView/v1/thumbnail/240x180'></div><p>都说商场不给力,成就了淘宝;银行不争气,成就了支付宝;移动不给力,成就了微信;出租车不争气,成就了滴滴。其实不难发现,随着如今移动互联网时代的到来,传统实体行业越来越多的需要或者被迫转向线上网络模式。...</p><div class='info-bar' ><p><span class='k-i-time'></span>2016-06-22</p></div></a></li><li ><a href='/71/45/p346002681f429e'><h3>移动互联网+PMP远程培训的领航者</h3><div class='pic'><img width='73' height='55' src='//pic.kuaizhan.com/g2/M01/CE/71/wKjmqldqEFuANfthAAB6oxT7j_g5074849/imageView/v1/thumbnail/240x180'></div><p>每个年代都有各自的产物去影响一代人的生活,加速社会的发展。教育业亦是如此。人们普遍认为,第一代教育以书本为核心,第二代教育以教材为核心,第三代教育以辅导和案例方式出现,如今的第四代教育,才是真正面向学...</p><div class='info-bar' ><p><span class='k-i-time'></span>2016-06-22</p></div></a></li><li ><a href='/7/54/p34446324621b26'><h3>PMP通过率冠军欣旋实至名归</h3><div class='pic'><img width='73' height='55' src='//pic.kuaizhan.com/g1/M00/C4/55/CgpQU1diO-GARcpcAAB6CGI0Wrk9315462/imageView/v1/thumbnail/240x180'></div><p>在身处如今这个充满了竞争压力的社会中,各行各业为更好的生存下去的,相继形成了各种约定俗成的法则。但竞争本身永远不变:如果你满足当下,就会被超越;如果你足够优秀,就会被模仿。所以,作为PMP培训行业的绝对领...</p><div class='info-bar' ><p><span class='k-i-time'></span>2016-06-16</p></div></a></li><li ><a href='/13/7/p3444553449d682'><h3>欣旋教育凭什么稳踞PMP通过率宝座?</h3><div class='pic'><img width='73' height='55' src='//pic.kuaizhan.com/g1/M01/C4/44/CgpQU1diMZeATdJMAAHkDQqyxio0152390/imageView/v1/thumbnail/240x180'></div><p>古今中外,随着时代的变迁,亘古不变的就是人们对于自己所能触及的宝座地位的争夺热情,毕竟在如今这个时代,有多少人甘愿一直被领导,而不是去领导别人。但是,终究不是每个人都有习大大的领导力、比尔盖茨的智慧、...</p><div class='info-bar' ><p><span class='k-i-time'></span>2016-06-16</p></div></a></li><li ><a href='/82/99/p344463240e053c'><h3>解读欣旋PMP通过率连续九年榜首的秘诀</h3><div class='pic'><img width='73' height='55' src='//pic.kuaizhan.com/g1/M00/C4/55/CgpQU1diO9-AaPa5AAClcByJucA8858176/imageView/v1/thumbnail/240x180'></div><p>也许你了解过欣旋教育在PMP的领先地位,也许你获知了欣旋教育PMP通过率连续九年遥遥领先,但你也许并不知道,欣旋获得的这些成绩,到底意味着什么。 当然,只有欣旋自己最清楚,到底奥秘在哪里。其实也很简单,无非就...</p><div class='info-bar' ><p><span class='k-i-time'></span>2016-06-16</p></div></a></li><li ><a href='/84/61/p344435811a15b2'><h3>PMP通过率之王欣旋教育不败的奥秘</h3><div class='pic'><img width='73' height='55' src='//pic.kuaizhan.com/g1/M00/C4/39/wKjmqVdiGCiAIrOOAADB47HyZMM4564166/imageView/v1/thumbnail/240x180'></div><p>如今随着PMP培训的迅猛发展,行业机构加速洗牌,物竞天择,适者生存。优胜劣汰的硬道理谁都明白。强大的硬实力不是靠嘴皮子喊出来的,是靠学员的好评和成绩证明出来的。要想得到业界的认可,做出成绩比宣传实力重要得...</p><div class='info-bar' ><p><span class='k-i-time'></span>2016-06-16</p></div></a></li><li ><a href='/99/57/p34443550266303'><h3>PMP通过率95%+背后所付出的代价</h3><div class='pic'><img width='73' height='55' src='//pic.kuaizhan.com/g1/M00/C4/38/wKjmqVdiF8GAIC5sAALCINZuSbA9047287/imageView/v1/thumbnail/240x180'></div><p>每一份成绩,每一份荣誉,只要付出了足够的努力,就能够获得应有的肯定。一直以来,欣旋教育专注于在PMP培训这条路上不断努力、不断开拓,通过在PMP培训各方面的改善和研究来做好自己,提升自己。为社会输送了一批又...</p><div class='info-bar' ><p><span class='k-i-time'></span>2016-06-16</p></div></a></li><li ><a href='/34/39/p34442499938bf9'><h3>欣旋教育再获PMP通过率冠军</h3><div class='pic'><img width='73' height='55' src='//pic.kuaizhan.com/g1/M00/C4/19/wKjmqVdiChWAAaCoAAGaz39ce1U3262734/imageView/v1/thumbnail/240x180'></div><p>如果你想了解PMP培训,如果你想通过PMP培训实现事业腾飞,如果你还不知道PMP培训哪家强,那你可能真的OUT了。在你还在犹豫不决的时候,那些与你一样初入职场的小伙伴们都已经加入欣旋PMP的学习队伍之中,为了我们各自...</p><div class='info-bar' ><p><span class='k-i-time'></span>2016-06-16</p></div></a></li><li ><a href='/47/24/p308402982c76b1'><h3>辞职被拒绝?教你如何进退自如</h3><div class='pic'><img width='73' height='55' src='//pic.kuaizhan.com/g1/M01/68/E5/CgpQU1aq0mqASWeJAAKjP2NrcR09636303/imageView/v1/thumbnail/240x180'></div><p>每到NBA转会季,各种球员跳槽或被裁的消息就会满天飞,有时候剧情起转反复,堪比谍战剧。其实不仅仅在聚光灯聚焦的地方有这些精彩大戏上演,360行中的任何一行里,类似的悲喜剧都天天在上演着。人在江湖飘,岂能不跳...</p><div class='info-bar' ><p><span class='k-i-time'></span>2016-01-29</p></div></a></li></ul><div class='mod-button mod-button-load'><a href='javascript:;'>点击加载更多 <span class='k-i-arrow-down'></span></a></div> </div><div id="js-theme-nav" class="mod mod-themenav2 mod-themenav2-type1" style="opacity: 1"><div class="module"><ul class="wrapper"><li><a href="/" ><p class="font-ico"></p><p class="title">文章</p> </a></li><li><a href="/forum" ><p class="font-ico"></p><p class="title">社区</p> </a></li><li><a href="/about" ><p class="font-ico"></p><p class="title">联系</p> </a></li></ul></div></div></div><footer class='kz-footer'><div class="mod mod-text " style="margin:  ;background:">Powered by 搜狐快站</div></footer></div>    </div>
    <div data-role="kz-bottom-float-layer" class="kz-float-layer bottom"><div data-role="kz-manage" class="kz-manage"></div></div>
    <script src="//kzcdn.itc.cn/res/skin/js/lib/require.js?v=5.0"></script>
    <script src="//kzcdn.itc.cn/res/skin/js/mobile.js?v=5.0"></script>
    <script src="//kzcdn.itc.cn/res/pageui/js/portal_page.js?v=5.0"></script>
    <script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m) {
    i['KZAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function() {(i[r].q = i[r].q || []).push(arguments);};
    a = s.createElement(o); m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.sync = 1; a.src = g;
    m.parentNode.insertBefore(a, m);
  })(window, document, "script", "//pv.kuaizhan.com/kzcollector.min.js?version=0.3", "kaq");
  (function(z){
    var page = z.page;
    kaq('create', page.site_id);
    kaq('set', 'page_type', page.page_type);
    if (page.page_type == '4' && window.pageData && window.pageData._id) {
      kaq("set", 'traceKey', window.pageData._id);
    } else {
      kaq("set", 'traceKey', page.page_id);
    }
    if (page.page_type == "2") {
      if (page.trace_key) {
        kaq("set", 'traceKey', page.trace_key);
      }
      if (page.is_imported_post) {
        kaq('set', 'is_imported_post', 1);
        kaq('set', 'source_page_id', page.source_page_id);
      } else {
        kaq('set', 'is_imported_post', 0);
        kaq('set', 'source_page_id', 0);
      }
    }
    if (window.$) {
      $("body").on("click", "[data-trace-label]", function() {
        var t = $(this), trace_category = t.data('trace-category'), trace_label = t.data('trace-label');
        kaq('send', 'event', trace_category, 'click', trace_label);
      });
    }
    kaq('send', 'pageview');
    kaq('send', 'timing', 5);
    z.kaq = kaq;
  })(window.SOHUZ);
</script>  </body>
</html>							
								HTTP/1.1 200 OK
Server: openresty
Connection: keep-alive
Date: Mon, 20 Mar 2017 20:45:10 GMT
Cache-Control: no-store
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Vary: Accept-Encoding
Vary: Accept-Encoding
X-Cache-Status: MISS
X-Daa-Tunnel: hop_count=2

							

WHOIS信息

 • 注册人:
  wang ying
 • 注册邮箱:
  dongyingzhang@sohu-inc.com
 • 注册商:
  eName Technology Co.,Ltd.
 • 创建时间:
  2007-05-10
 • 更新时间:
  2014-02-12
 • 过期时间:
  2023-05-10
 • NS服务器:
  dns.sohu.com
 • NS服务器:
  ns1.sohu.com
 • NS服务器:
  ns2.sohu.com
 • NS服务器:
  ns4.sohu.com
 • 详细信息

随机推荐

 • 北京2451企业歌曲制作室

  北京2451企业歌曲制作室,专业成就品质,诚信铸就未来

 • 9188彩票网-网上买彩票/竞彩/足彩/快频彩/福利彩票/体育彩票-最安全的网上购彩平台

  9188彩票网专业网上购彩平台,提供各种福利彩票,体育彩票,竞彩足球以及11选5、快3、时时彩等快频的在线代购与合买,支持手机购彩.还提供海量的足彩数据,丰富的专家预测资讯、即时开奖结果以及走势图、号码过滤、奖金优化服务.方便彩民在线购买彩票!

 • qqqeee4444--爱在这儿

  未填写描述

 • 中国医疗器械信息网

  中国医疗器械信息网(www.cmdi.gov.cn),始建1998年10月,国家食品监督管理总局信息中心主办,经多年发展,已成为中国医械行业中最权威和专业的网络平台。内容涵盖热点、技术、医院、展会等资讯;省局和地方局的监管动态和产品质量等信息;提供专业数据库查询,办事指南,相关部门介绍及行业相关数据;介绍国家和地方的法律法规、各部门的规章及规范性文件,政策解读;为医疗器械生产企业和经营企业提供企业的品牌展示及产品展示的网上博览会。

 • 长城汽车股份有限公司(技术研究院) - 首页

  长城汽车股份有限公司(技术研究院),联系人:梁春夺 先生。长城汽车股份有限公司(技术研究院)首页有产品,招聘,联系方式等详细信息,如需了解请点击进入。