changping.xxrc.com.cn/ 历史快照

昌平人才网-昌平招聘网,昌平人才市场,昌平人才招聘网,信息人才网昌平区分站

描述 昌平人才网专注于昌平区人才招聘网站服务,提供昌平人才网招聘信息,网上昌平人才市场招牌信息,昌平招聘信息网,企业发布昌平人才网最新招聘,昌平人才在线投递简历,服务昌平地区人才招聘服务。
关键词 昌平人才网 昌平区人才网 昌平招聘网 昌平人才招聘网 昌平人才市场 昌平人才网招聘信息 昌平人才信息网 昌平人才网最新招聘 昌平招聘信息网 昌平招聘会 昌平求职网 昌平找工作 原站链接 http://changping.xxrc.com.cn/
分类 生活服务 地区 未知
缩略图地址 百度权重 0
图片信息
MIME类型:image/jpeg 文件大小: 394299
图片宽度: 1024 图片高度: 1872
图片位深: 24 图片通道: 3

(changping.xxrc.com.cn 2017-06-01)快照
关键词密度
文本长度:2924 关键词数量: 12
关键词出现频率: 17 关键词密度: 0.03%

								
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" >
<HTML>
<HEAD>
<link id="favicon" href="/favicon.ico" rel="icon" type="image/x-icon" />
<title>昌平人才网-昌平招聘网,昌平人才市场,昌平人才招聘网,信息人才网昌平区分站</title>
<meta name="keywords" content="昌平人才网,昌平区人才网,昌平招聘网,昌平人才招聘网,昌平人才市场,昌平人才网招聘信息,昌平人才信息网,昌平人才网最新招聘,昌平招聘信息网,昌平招聘会,昌平求职网,昌平找工作">
<meta name="description" content="昌平人才网专注于昌平区人才招聘网站服务,提供昌平人才网招聘信息,网上昌平人才市场招牌信息,昌平招聘信息网,企业发布昌平人才网最新招聘,昌平人才在线投递简历,服务昌平地区人才招聘服务。">
<meta name="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio .NET 7.1">
<meta name="CODE_LANGUAGE" Content="C#">
<meta name="vs_defaultClientScript" content="JavaScript">
<meta name="vs_targetSchema" content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="Css/Style.css">
<LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="Css/Index.css">
<link href="div.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<script language="javascript" src="c_CScript/Index.js"></script>
<script language="JavaScript" src="Uploadfiles/Other/Script/Search_index.js"></script>
<SCRIPT language=javascript>
function js_close_div(divname){
 			document.getElementById(divname).style.display = "none";
		}
<!--
buildDiv("popupArea","popupFuntype","popupSubfuntype","popupIndustry","popupWorkyear","popupIssuedate");
//-->
</SCRIPT>
</HEAD>
	<body>
  <form name="quicksearch" method="post" action="Default.aspx" language="javascript" onsubmit="javascript:return WebForm_OnSubmit();" id="quicksearch">
<input type="hidden" name="__EVENTTARGET" id="__EVENTTARGET" value="" />
<input type="hidden" name="__EVENTARGUMENT" id="__EVENTARGUMENT" value="" />
<input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwUKMTc0MDU1MDI1Mg9kFgJmD2QWAmYPPCsACQEADxYEHghEYXRhS2V5cxYAHgtfIUl0ZW1Db3VudAISZGQYAQUeX19Db250cm9sc1JlcXVpcmVQb3N0QmFja0tleV9fFgQFCWltZ19Mb2dpbgUJcmJuX1VzZXIxBQlyYm5fVXNlcjIFCXJibl9Vc2VyMg==" />

<script type="text/javascript">
<!--
var theForm = document.forms['quicksearch'];
if (!theForm) {
  theForm = document.quicksearch;
}
function __doPostBack(eventTarget, eventArgument) {
  if (!theForm.onsubmit || (theForm.onsubmit() != false)) {
    theForm.__EVENTTARGET.value = eventTarget;
    theForm.__EVENTARGUMENT.value = eventArgument;
    theForm.submit();
  }
}
// -->
</script>


<script src="/WebResource.axd?d=Q4TaT0HYIH7WlzVnD6KtSQ2&amp;t=634506039273906250" type="text/javascript"></script>


<script src="/WebResource.axd?d=I2CouWrbwcK6v1roQH6eEkgmKzL3DOwenMIf-tDEPsw1&amp;t=634506039273906250" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
function WebForm_OnSubmit() {
if (typeof(ValidatorOnSubmit) == "function" && ValidatorOnSubmit() == false) return false;
return true;
}
// -->
</script>

	<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr>
   <td align="center" background="Images/Header/Blue1_bg.jpg">
      <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td height="25" background="Images/Index/top10_bg.gif" valign="center" style="PADDING-TOP:2px"><table width="980" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr>
<td width="571" class="STYLE17"><strong>昌平人才网</strong> xxrc.com.cn,提供昌平人才市场招聘信息,昌平首选人才招聘网站</td>
<td width="409" align="right" style="PADDING-RIGHT:7px;PADDING-TOP:2px"></font> <a href="../c_Person/" class="Blue20">个人服务</a><font color="#999999"> | </font><a href="../c_Company/UserCenter.aspx" class="Blue20">企业服务</a></font><font color="#999999"></font><font color="#999999"> |</font><font color="#999999">&nbsp; </font><A href="javascript:window.external.addFavorite('http://changping.xxrc.com.cn','昌平');">收藏本站</A></td>
    </tr></table></td></tr></table>
    <table width="976" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td height="5"></td></tr></table>
    <table width="976" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
     <tr><td width="50" valign="bottom" background="/image/beijing.gif" style="padding-left:0px;padding-bottom:10px;"><div align="left"><img src="/image/fzlogo.png" alt="昌平人才网" border="0"></div></td>
      <td width="256" valign="bottom" background="/image/beijing.gif" style="padding-left:00px;padding-bottom:13px;"><div align="left"><br>
        <span class="STYLE21">昌平人才网</span><br> 
          <span class="STYLE22">昌平地区人才招聘首选网站</span></div></td>
      
      <td width="512" valign="middle" background="/image/beijing.gif" style="padding-left:0px;padding-bottom:10px;"><div align="center"><span class="STYLE16" align="center">昌平招聘行业第一门户!</span></div></td>
      <td width="155" align="right" valign="bottom" background="image/beijing.gif" style="PADDING-BOTTOM:8px"> <table width="150" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr> 
         <td height="48"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
           <tr>
            <td height="22" align="right"><font color="#7E817E">&middot;<a href="c_Person/" class="grey20">个人服务</a> 
            &middot;</font></td>
           </tr>
           <tr><td height="22" align="right"><font color="#7E817E">&middot;<a href="c_Company/" class="grey20">企业服务</a> &middot;</font></td>
           </tr>
          </table></td>
         <td width="10">&nbsp;</td>
         <td width="1"><img src="Images/Index/a_line2.gif" width="1" height="33"></td>
        </tr>
      </table>  			</td>
		 </tr>
		</table>
    <table width="976" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
     <tr>
      <td width="3" height="32"><img src="Images/Index/top30_left.jpg" width="5" height="32"></td>
								<td background="Images/Index/top30_bg.jpg"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
										<tr>
											<td width="151" align="center" class="font14" style="PADDING-TOP:2px"><a href="../" class="white"><b>昌平人才网首页</b></a></td>
         <td width="4"><img src="Images/Index/top30_t.jpg" width="4" height="32"></td>
										 <td width="80" align="center" class="font14" style="PADDING-TOP:2px"><a href="../c_Person/Usercenter.aspx" class="white" title="昌平人才网求职管理"><b>求职管理</b></a></td>
         <td width="4"><img src="Images/Index/top30_t.jpg" width="4" height="32"></td>
										 <td width="80" align="center" class="font14" style="PADDING-TOP:2px"><a href="../c_person/" class="white" title="昌平人才网职位搜索"><b>职位搜索</b></a></td>
         <td width="4"><img src="Images/Index/top30_t.jpg" width="4" height="32"></td>
										 <td width="80" align="center" class="font14" style="PADDING-TOP:2px"><a href="../c_Person/Per_Search_New.aspx" class="white"><b>最新招聘</b></a></td>
         <td width="4"><img src="Images/Index/top30_t.jpg" width="4" height="32"></td>
										 <td width="80" align="center" class="font14" style="PADDING-TOP:2px"><a href="../c_Company/UserCenter.aspx" class="white"><b>企业管理</b></a></td>
         <td width="4"><img src="Images/Index/top30_t.jpg" width="4" height="32"></td>
										 <td width="80" align="center" class="font14" style="PADDING-TOP:2px"><a href="../c_Company/Search.aspx" class="white"><b>简历搜索</b></a></td>
                     <td width="4"><img src="Images/Index/top30_t.jpg" width="4" height="32"></td>
										 <td width="80" align="center" class="font14" style="PADDING-TOP:2px"><a href="../c_Company/Com_Search_News.aspx" class="white"><b>最新人才</b></a></td>
        
										 <td width="4"><img src="Images/Index/top30_t.jpg" width="4" height="32"></td>
										 <td width="80" align="center" class="font14" style="PADDING-TOP:2px"><a href="../c_Plurality/Person.aspx" class="white"><b>兼职信息</b></a></td>
         <td width="4"><img src="Images/Index/top30_t.jpg" width="4" height="32"></td>
										 <td width="80" align="center" class="font14" style="PADDING-TOP:2px"><a href="../c_Info/Employment.aspx" class="white"><b>职场资讯</b></a></td>
								 </tr>
									</table>
								</td>
      <td width="3"><img src="Images/Index/top30_right.jpg" width="5" height="32"></td>
			
		 </tr>
		</table>
		 
    <table width="976" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="display:none" >
     <tr> 
      <td width="3" height="28"><img src="Images/Header/All1_left.jpg" width="3" height="28"></td>
      
      <td width="3" background="Images/Header/All1_bg.jpg" style="padding-top:3px;">
            <!--地级市站-->
       <table id="lit_CityList" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="width:100%;border-collapse:collapse;">
	<tr>
		<td style="height:24px;width:5%;"></td><td style="height:24px;width:5%;"></td><td style="height:24px;width:5%;"></td><td style="height:24px;width:5%;"></td><td style="height:24px;width:5%;"></td><td style="height:24px;width:5%;"></td><td style="height:24px;width:5%;"></td><td style="height:24px;width:5%;"></td><td style="height:24px;width:5%;"></td><td style="height:24px;width:5%;"></td><td style="height:24px;width:5%;"></td><td style="height:24px;width:5%;"></td><td style="height:24px;width:5%;"></td><td style="height:24px;width:5%;"></td><td style="height:24px;width:5%;"></td><td style="height:24px;width:5%;"></td><td style="height:24px;width:5%;"></td><td style="height:24px;width:5%;"></td>
	</tr>
</table>
      </td>


<td width="30" background="Images/Header/All1_bg.jpg"> </td>
      <td width="5"><img src="Images/Header/All1_right.jpg" width="3" height="28"></td>
     </tr>
  </table></td>
				</tr>
	 </table>
				 </td>
				</tr>
			</table>

   <table width="976" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
  <td height="6">
</tr>
 </table>
 <table width="976" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
   <td >
<script type="text/javascript">
  /*创建于 导航下第二个2017/5/19*/
  var cpro_id = "u2984937";
</script>
<script type="text/javascript" src="http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/c.js"></script>

  </tr>
 </table>

  </tr>
 </table>
 <table width="976" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
   <td height="6">
	 </td>
  </tr>
 </table>
 
<table width="980" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="display:none"><tr>
<td align="center"><a href="/c_Company/Register.aspx"><img src="ad_small.gif" width="974" height="200" border="0"></a></td></tr></table>

  
 <table width="976" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr valign="top"> 
   <td>
   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
     <tr> <td>
   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
     <tr> 
      <td height="31" background="Images/Index/a_blue1_bg.jpg"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr> 
         <td width="5" height="31"><img src="Images/Index/a_blue1_left2.jpg" width="5" height="31" alt="昌平人才网会员登陆"></td>
         <td width="213" align="center" background="Images/Index/a_blue1_t.jpg" class="font14"><font color="#2B64B8"><strong>昌平会员登录</strong></font></td>
         <td width="226">&nbsp;</td>
         <td width="5"><img src="Images/Index/a_blue1_right.jpg" width="5" height="31"></td>
        </tr>
       </table></td>
     </tr>
     <tr> 
      <td style="PADDING-LEFT:12px;PADDING-RIGHT:4px;BORDER-LEFT:#AACCEE 1px solid;BORDER-Bottom:#AACCEE 1px solid;BORDER-RIGHT:#AACCEE 1px solid;"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr valign="top"> 
         <td style="PADDING-BOTTOM:10px;PADDING-TOP:3px"> 
          <!--会员登录-->
          <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
           <tr> 
            <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr> 
               <td height="30">用户名 
                <input name="txt_Username" type="text" id="txt_Username" class="input_index" style="width:100px;" /> 
                <span controltovalidate="txt_Username" focusOnError="t" display="Dynamic" id="rfv_Username" evaluationfunction="RequiredFieldValidatorEvaluateIsValid" initialvalue="" style="color:Red;display:none;"></span></td>
              </tr>
              <tr> 
               <td height="30">密&nbsp;码 
                <input name="txt_Password" type="password" id="txt_Password" class="input_index" style="width:100px;" /> 
                <span controltovalidate="txt_Password" focusOnError="t" display="Dynamic" id="rfv_Password" evaluationfunction="RequiredFieldValidatorEvaluateIsValid" initialvalue="" style="color:Red;display:none;"></span></td>
              </tr>
             </table></td>
            <td width="55" style="PADDING-TOP:5px">
              <input type="image" name="img_Login" id="img_Login" src="Images/Index/Button_Login2.gif" border="0" onclick="javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions(&quot;img_Login&quot;, &quot;&quot;, true, &quot;&quot;, &quot;&quot;, false, false))" language="javascript" style="height:44px;width:50px;" />
            </td>
           </tr>
           <tr> 
            <td colspan="2" align="left" style="PADDING-LEFT:20px" height="27"><input id="rbn_User1" type="radio" name="rbn_User" value="rbn_User1" checked="checked" />
             个人会员&nbsp; <input id="rbn_User2" type="radio" name="rbn_User" value="rbn_User2" />
             企业会员 </td>
           </tr>
           <tr> 
            <td colspan="2" align="left" style="PADDING-TOP:5px;PADDING-LEFT:26px" height="25"><img src="Images/Index/a_Icon1.gif" width="9" height="9" align="absmiddle"> 
             <a href="javascript:" onClick="javascript:UserReg();" class="grey20">新会员注册</a>&nbsp;&nbsp;<a href="c_Public/GetPassword.aspx" class="grey20">忘记密码</a></td>
           </tr>
           <tr align="left" valign="bottom"> 
            <td height="44" colspan="2" style="PADDING-top:3px"> <a href="c_Resume/Register.aspx"><img src="Images/Index/a_button_per.jpg" width="98" height="28" border="0"alt="马上注册昌平人才网个人会员"></a> 
             <a href="c_Company/Register.aspx"><img src="Images/Index/a_button_com.jpg" width="98" height="28" border="0"alt="注册昌平人才网企业招聘会员"></a> 
            </td>
           </tr>
          </table>
          <div headertext="请输入用户名密码!" showmessagebox="True" showsummary="False" id="vas_Login" style="color:Red;display:none;">

</div> 
         </td>
         <td width="5" style="PADDING-TOP:3px"><img src="Images/Index/a_line1.gif" width="5" height="120"></td>
         <td width="195" style="PADDING-LEFT:8px;PADDING-BOTTOM:8px;PADDING-TOP:6px"> 
          <!--职位搜索-->
          <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
           <tr> 
            <td height="25"><INPUT class="ButtonStyle_190" title="选择/修改" style="CURSOR: hand" onClick="displayLayer(this,'popupFuntype')"
													type="button" value="职能不限" name="btnSltFuntype"></td>
           </tr>
           <tr> 
            <td height="25"><INPUT class="ButtonStyle_190" title="选择/修改" style="CURSOR: hand" disabled onClick="displayLayer(this,'popupSubfuntype')"
													type="button" value="职位不限" name="btnSltPosition"></td>
           </tr>
           <tr> 
            <td height="25"><INPUT class="ButtonStyle_190" title="请选择地点" style="CURSOR: hand" onClick="initJobArea();displayLayer(this,'popupArea')"
													type="button" value="地区不限" name="btnSltArea"> 
            </td>
           </tr>
           <tr> 
            <td height="25"><INPUT class="ButtonStyle_190" title="选择/修改" style="CURSOR: hand" onClick="displayLayer(this,'popupIssuedate')"
													type="button" value="日期不限" name="btnSltIssuedate"> 
            </td>
           </tr>
           <tr> 
            <td height="25"><input name="txt_Key" type="text" id="txt_Key" maxlength="100" style="WIDTH:190px" value="请输入关键字" onclick="this.value='';" class="input_search" /> 
            </td>
           </tr>
           <tr> 
            <td height="28"><a href="javascript:" onClick="javascript:Search_Index();"><img src="Images/Index/button_Search3.gif" width="69" height="22" align="absBottom" border="0"></a> 
             <a href="c_Person/AdvanceSearch.aspx" class="grey20">全能搜索&gt;&gt;</a> 
             <INPUT type="hidden" value="qz" name="postfrom">
             <IFRAME id="DivShim" style="DISPLAY: none; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px" src="javascript:false;" frameBorder="0" scrolling="no"></IFRAME>
             <INPUT type="hidden" name="jobarea_sel"> <INPUT type="hidden" name="jobarea"> 
             <INPUT type="hidden" name="funtype_big"> <INPUT type="hidden" name="funtype"> 
             <INPUT type="hidden" name="issuedate" value="0"> <INPUT type="hidden" name="btnSltArea1"> 
             <INPUT type="hidden" name="btnSltFuntype1">
             <INPUT type="hidden" value="选择/修改" name="btnSltPosition1"> 
             <INPUT type="hidden" name="btnSltIssuedate1"> </td>
           </tr>
          </table></td>
        </tr>
       </table> </td>
     </tr>
    </table>
    </td>
    <td width="8">&nbsp;</td>
    <td width="305"> 
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
     <td background="Images/Index/a_blue1_bg.jpg"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
       <tr>
        <td width="75" height="27" align="center" class="a101" id="al01" onMouseOver="asecBoard(1);">事业单位</td>
        <td width="75" align="center" class="a102" id="al02" onMouseOver="asecBoard(2);" style="BORDER-Right:#AACCEE 1px solid;">紧急招聘</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td width="5"><img src="Images/Index/a_blue2_right.jpg" width="5" height="27" /></td>
       </tr>
     </table></td>
    </tr>
    <tr>
     <td style="PADDING-LEFT:2px;PADDING-BOTTOM:0px;BORDER-LEFT:#AACCEE 1px solid;BORDER-Bottom:#AACCEE 1px solid;BORDER-RIGHT:#AACCEE 1px solid;PADDING-TOP:0px"><div id="abx01">
       <!--紧急招聘-->
       	<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
												<tr>
													<td height="25"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
													 <tbody>
													  <tr>
													   <td height="25">&middot;<a href="/info-92334.htm" target="_blank">求职路上的一个简单这些人面试</a></td>
												    </tr>
													  <tr>
													   <td height="25">&middot;<a href="/info-92357.htm" target="_blank">让你扫兴时,一个新的工作,以辅助你4招摊平了道路</a></td>
												    </tr>
													  <tr>
													   <td height="25">&middot;<a href="/info-92338.htm" target="_blank">毕业生赢在职场作者的斗争</a></td>
												    </tr>
													  <tr>
													   <td height="25">&middot;<a href="/info-92358.htm" target="_blank">2016年全国硕士研究生入学考试招生</a></td>
												    </tr>
													  <tr>
													   <td height="25">&middot;<a href="/info-92286.htm" target="_blank">目标的合理的努力将影响一个人</a></td>
												    </tr>
													  <tr>
													   <td height="25">&middot;<a href="/info-92320.htm" target="_blank">电信行业=技术情报公开招聘工作人员</a></td>
												    </tr>
													  <tr>
													   <td height="25">&middot;<a href="/info-92321.htm" target="_blank">2011年福建物构所招聘启事</a></td>
												    </tr>
												   </tbody>
												  </table></td>
												</tr>
					 </table>
      </div>
       <div style="DISPLAY:none" id="abx02">
        <!--热门职位-->
        
      </div>
        <div style="DISPLAY:none" id="abx03">
        <!--紧急招聘-->
        
       </div>
      
      
      </td>
    </tr>
   </table></td>
   </tr></table>
     <table width="748" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr>
   <td height="3"></td>
  </tr></table>
     <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
     <tr valign="top"> <td width="748" height="60" align="center" valign="bottom" background="/images/zhuyebj.jpg" ><img src="/images/create.gif" / alt="昌平人才网创建简历"><br>
						<a class="STYLE13">创建一份完整的电子简历,您就可以开始职位投递!</a><br>
						<a href="/c_Resume/Register.aspx"><img src="/images/but2.gif" border="0"/></a></td>
			<td width="748" height="100" align="center" valign="bottom" background="/images/zhuyebj.jpg" ><img src="/images/create1.gif" alt="昌平人才网发布求职" border="0" /><br>
						<a class="STYLE13">发布一条职位,您就可以开始接收简历,邀请面试!</a><br>
	  <a href="/c_Company/Register.aspx"><img src="/images/but3.gif" border="0" /></a></td></tr></table>
   </td>
   <td width="8">&nbsp;</td>
   <td width="220"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
     <tr>
      <td height="174" valign="top"><!--广告_220_165-->
<script language="javascript">
var pic_width=220; //图片宽度
var pic_height=165; //图片高度
var button_pos=4; //按扭位置 1左 2右 3上 4下
var stop_time=3000; //图片停留时间(1000为1秒钟)
var show_text=0; //是否显示文字标签 1显示 0不显示
var txtcolor="000000"; //文字色
var bgcolor="DDDDDD"; //背景色
var imag=new Array();
var link=new Array();
var text=new Array();

imag[1]="Uploadfiles/Other/AdFile/a_index_220_1.jpg";
link[1]="";
text[1]="";
imag[2]="Uploadfiles/Other/AdFile/a_index_220_2.jpg";
link[2]="";
text[2]="";
imag[3]="Uploadfiles/Other/AdFile/a_index_220_3.jpg";
link[3]="";
text[3]="";
imag[4]="Uploadfiles/Other/AdFile/a_index_220_4.jpg";
link[4]="";
text[4]="";
imag[5]="Uploadfiles/Other/AdFile/a_index_220_5.jpg";
link[5]="";
text[5]="";

//可编辑内容结束
var swf_height=show_text==1?pic_height+20:pic_height;
var pics="", links="", texts="";
for(var i=1; i<imag.length; i++){
	pics=pics+("|"+imag[i]);
	links=links+("|"+link[i]);
	texts=texts+("|"+text[i]);
}
pics=pics.substring(1);
links=links.substring(1);
texts=texts.substring(1);
document.write('<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cabversion=6,0,0,0" width="'+ pic_width +'" height="'+ swf_height +'">');
document.write('<param name="movie" value="Flash/AdsFile.swf">');
document.write('<param name="quality" value="high"><param name="wmode" value="opaque">');
document.write('<param name="FlashVars" value="pics='+pics+'&links='+links+'&texts='+texts+'&pic_width='+pic_width+'&pic_height='+pic_height+'&show_text='+show_text+'&txtcolor='+txtcolor+'&bgcolor='+bgcolor+'&button_pos='+button_pos+'&stop_time='+stop_time+'">');
document.write('<embed src="Flash/AdsFile.swf" FlashVars="pics='+pics+'&links='+links+'&texts='+texts+'&pic_width='+pic_width+'&pic_height='+pic_height+'&show_text='+show_text+'&txtcolor='+txtcolor+'&bgcolor='+bgcolor+'&button_pos='+button_pos+'&stop_time='+stop_time+'" quality="high" width="'+ pic_width +'" height="'+ swf_height +'" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />');
document.write('</object>');
</script>
</td>
     </tr>
    </table>
         <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr>
   <td height="3"></td>
  </tr></table>
    <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#efefef">
          <tr> 
      <td height="31" background="Images/Index/a_blue1_bg.jpg"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr> 
         <td width="5" height="31"><img src="Images/Index/a_blue1_left2.jpg" width="5" height="31" alt="昌平人才网招聘会"></td>
         <td width="120" align="center" background="Images/Index/a_blue1_t.jpg" class="font14"><font color="#2B64B8"><strong> 各地招聘会</strong></font></td>
        <td width="170">&nbsp;</td>
         
         <td width="5"><img src="Images/Index/a_blue1_right.jpg" width="5" height="31"></td>
        </tr>
       </table></td>
     </tr>
     
     <tr> 
      
      <td bgcolor="#FBFBFB" style="BORDER-RIGHT: #AACCEE 1px solid; BORDER-LEFT: #AACCEE 1px solid;BORDER-BOTTOM: #AACCEE 1px solid"> 
       <div id=demo style="OVERFLOW:hidden;HEIGHT:100px"> 
        <div id=demo1><table width=100% border=0 cellspacing=0 cellpadding=0><tr><td height=25>·<a href='/Html/Info/92349.html' target=_blank><font color=#333333>在工作场合内不能说的七个词</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/Html/Info/92322.html' target=_blank><font color=#333333>5种方法来获得人力资源快速搜</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/Html/Info/92325.html' target=_blank><font color=#333333>到底要看看你的钱去</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/Html/Info/92326.html' target=_blank><font color=#333333>你是要找到自己的人吗?</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/Html/Info/92324.html' target=_blank><font color=#333333>在工作&#8203&#820</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/Html/Info/71155.html' target=_blank><font color=#333333>2010年12月25日山东省</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/Html/Info/57573.html' target=_blank><font color=#333333>10月北京首都体育馆现场招聘</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/Html/Info/57572.html' target=_blank><font color=#333333>10月23-24日10月北京</font></a></td></tr> </table></div>
        <div id=demo2></div>
       </div>
       <script>
 var speed		= 15;//滚动速度
 var rows		= 25;//每行高度
 var stim		= 150; //停留时间倍数 * speed
 var stop		= 0; //初始化值,不管
 demo2.innerHTML	= demo1.innerHTML
 function Marquee(){
  if(demo.scrollTop%rows==0 && stop<=stim){ stop++;return; }
  stop = 0;
  if(demo2.offsetTop-demo.scrollTop<=0)
   demo.scrollTop-=demo1.offsetHeight
  else{ demo.scrollTop++ }
 }
 var MyMar	  = setInterval(Marquee,speed)
 demo.onmouseover = function() {clearInterval(MyMar)}
 demo.onmouseout = function() {MyMar=setInterval(Marquee,speed)}
</script></td>
     </tr>
   </table></td>
  </tr>
 </table>
    <table width="976" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
   <td height="6"></td>
  </tr>
 </table>

 <table width="976" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
   <td height="6"></td>
  </tr>
  <tr> 
   <td height="8"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="978" height="50">
    <param name=movie value="xxrc.swf">
    <param name=quality value=high>
    <param value="false" name="menu"/>
    <param value="opaque" name="wmode"/>
    <embed src="xxrc.swf" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="1000" height="50"> </embed>
   </object></td>
  </tr>

  </table>
   <table width="976" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" >
   
  <tr>
  
   <td height="6"></td>
  </tr>
 </table>
  <table width="978" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" >
  <tr> 
		 <td width="978" align="center"> 
		</td>
</tr></table>
    <table width="976" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" >
   
  <tr>
  
   <td height="6"></td>
  </tr>
 </table>
 <!--热点企业招聘-->
 <table width="976" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr valign="top"> 
   <td><!--最新求职简历-->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
     <tr>
      <td background="Images/Index/a_blue1_bg.jpg"> 
       <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr> 
         <td width="5" height="31"><img src="Images/Index/a_blue1_left2.jpg" width="5" height="31"></td>
         <td width="157" align="center" background="Images/Index/a_blue1_t3.jpg" class="font14"><font color="#2B64B8"><strong>热门推荐信息</strong></font></td>
         <td width="561" align="right" style="padding-right:5px;">昌平人才网优秀网络招聘平台,涵盖昌平地区热门招聘信息!</td>
         <td width="5"><img src="Images/Index/a_blue1_right.jpg" width="5" height="31"></td>
        </tr>
       </table></td>
     </tr>
     <tr>
      <td style="PADDING-LEFT:5px;PADDING-BOTTOM:2px;BORDER-LEFT:#AACCEE 1px solid;BORDER-Bottom:#AACCEE 1px solid;BORDER-RIGHT:#AACCEE 1px solid;PADDING-TOP:5px;PADDING-RIGHT:5px">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
             <tr> 
              <td height="95" align="center">
							<script type="text/javascript">
  /*740*90 热门推荐下方 2017-5-26*/
  var cpro_id = "u2991546";
</script>
<script type="text/javascript" src="http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/c.js"></script>
              

</td>
             </tr>
						 
						   <tr> 
              <td height="95" align="center">
							<script type="text/javascript">
  /*740*90 热门下猜你感兴趣 2017-5-27*/
  var cpro_id = "u2991557";
</script>
<script type="text/javascript" src="http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/c.js"></script>

</td>
             </tr>
             
      </table></td>
     </tr>
    </table></td>
   <td width="8">&nbsp;</td>
   <td width="240" bgcolor="#FFFFFF"><!--英才自荐--><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
     <tr> 
      <td background="Images/Index/a_blue2_bg.jpg"> 
       <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr> 
         <td width="8" height="27" align="center"><img src="Images/Index/a_blue2_left2.jpg" width="8" height="27"></td>
         <td width="98" align="center" background="Images/Index/a_blue2_t.jpg" class="font14" style="padding-top:2px;"><strong><font color="#2B64B8">最新加入企业</font></strong></td>
         <td width="129" align="right" style="padding-right:5px;"><a href="http://changping.xxrc.com.cn/c_Company/Register.aspx" class=orange21>立即注册加入</a></td>
         <td width="5"><img src="Images/Index/a_blue2_right.jpg" width="5" height="27"></td>
        </tr>
       </table>
      </td>
     </tr>
     <tr> 
      <td style="PADDING-LEFT:5px;PADDING-BOTTOM:5px;BORDER-LEFT:#AACCEE 1px solid;BORDER-Bottom:#AACCEE 1px solid;BORDER-RIGHT:#AACCEE 1px solid;PADDING-TOP:5px;PADDING-RIGHT:5px">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
       <tr> 
        <td height="25" style="PADDING-LEFT:2px"> <div id=demi style="OVERFLOW:hidden;HEIGHT:190px"> 
        <div id=demi1><table width=100% border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr>
   <td height=25>·<a href="/company-27786.htm">幸福基业物业服务有限公司</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height=25>·<a href="/company-27781.htm">杭州宏海纺织有限公司</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height=25>·<a href="/company-27774.htm">湖南百嘉香食品公司</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height=25>·<a href="/company-27772.htm">试竞成教育</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height=25>·<a href="/company-27756.htm">石家庄阿湘婆餐饮服务有限公司</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height=25>·<a href="/company-27755.htm">北京圈儿联盟科技有限公司枣庄分公司</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height=25>·<a href="/company-27750.htm">荷塘纸箱厂</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height=25>·<a href="/company-27742.htm">阳春市东湖旅游发展有限公司</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height=25>·<a href="/company-27740.htm">武汉吉运物流有限公司</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height=25>·<a href="/company-27730.htm">江苏车行天下汽车服务有限公司</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height=25>·<a href="/company-27701.htm">芜湖凯安电子商务有限公司</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height=25>·<a href="/company-27694.htm">福建省泉州市艺空间装饰工程有限公司</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height=25>·<a href="/company-27691.htm">九回香餐饮管理有限公司</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height=25>·<a href="/company-27686.htm">新疆金特钢铁股份有限公司</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height=25>·<a href="/company-27685.htm">于都顺和水产批发</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height=25>·<a href="/company-27679.htm">石家庄顽石教育科技有限公司</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height=25>·<a href="/company-27676.htm">沧兴控股集团有限公司</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height=25>·<a href="/company-27672.htm">夹江县盛世东方陶瓷有限公司</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height=25>·<a href="/company-27670.htm">容县乐达传媒有限公司</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height=25>·<a href="/company-27659.htm">玛利娅.蒙特梭利早教世家</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height=25>·<a href="/company-27658.htm">甘肃康桥衡装饰有限公司</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height=25>·<a href="/company-27655.htm">佛山市天箭机械设备有限公司</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height=25>·<a href="/company-27653.htm">扬子地板</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height=25>·<a href="/company-27650.htm">辽宁兴一国药有限公司</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height=25>·<a href="/company-27648.htm">武川县东鹏珍禽农牧养殖有限公司</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height=25>·<a href="/company-27638.htm">永兴汽车</a></td>
  </tr>

</table>
</div>
        <div id=demi2></div>
       </div>
       <script>
 var speed		= 15;//滚动速度
 var rows		= 25;//每行高度
 var stim		= 150; //停留时间倍数 * speed
 var stop		= 0; //初始化值,不管
 demi2.innerHTML	= demi1.innerHTML
 function Marquee(){
  if(demi.scrollTop%rows==0 && stop<=stim){ stop++;return; }
  stop = 0;
  if(demi2.offsetTop-demi.scrollTop<=0)
   demi.scrollTop-=demi1.offsetHeight
  else{ demi.scrollTop++ }
 }
 var MyMar	  = setInterval(Marquee,speed)
 demi.onmouseover = function() {clearInterval(MyMar)}
 demi.onmouseout = function() {MyMar=setInterval(Marquee,speed)}
</script></td>
       
			<!--图片广告 154*55-->
       </tr>
      </table></td>
     </tr>
    </table></td>
  </tr>
 </table>
 
 <table width="976" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
   <td height="5"></td>
  </tr>
 </table>
 <table width="976" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
   <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
     <tr>
      <td width="9" height="37"><img src="Images/Index/a_mid3_left.jpg" width="8" height="37"></td>
      <td width="120" align="center" background="Images/Index/a_mid3_bg1.jpg" style="padding-top:5px;" class="font14"><strong><font color="#FFFFFF">推荐企业招聘</font></strong></td>
      <td width="837" background="Images/Index/a_mid3_bg2.jpg">&nbsp;&nbsp;<font color="#666666">·用人单位不得以任何名义收取求职者费用,否则本站昌平人才网将永远关闭其账号。 </font></span><a href="http://changping.xxrc.com.cn/c_Company/Register.aspx" class=orange21>立即发布招聘信息</a></span></td>
      <td width="10"><img src="Images/Index/a_mid3_right.jpg" width="8" height="37"></td>
     </tr>
    </table></td>
  </tr>
	 <tr>
   <td><script type="text/javascript">
  /*975*75 推荐zhaop下方 2017-5-26*/
  var cpro_id = "u2991548";
</script>
<script type="text/javascript" src="http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/c.js"></script>
</td></tr>
  <tr>
   <td style="PADDING-LEFT:8px;PADDING-BOTTOM:5px;BORDER-LEFT:#AACCEE 1px solid;BORDER-Bottom:#AACCEE 1px solid;BORDER-RIGHT:#AACCEE 1px solid;PADDING-TOP:3px">
    
   
   </td>
  </tr>
 </table>
 <table width="976" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
   <td height="6"></td>
  </tr>
 </table>
 <!--品牌企业招聘-->
 <table width="976" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
   <td width="128" height="25" class="font14" style="BORDER-bottom: #AACCEE 2px solid;"><img src="Images/Index/a_icon3.jpg" width="18" height="20" align="absmiddle"><font color="#2B64B8"><strong>品牌企业招聘</strong></font></td>
   <td width="848" style="BORDER-bottom: #AACCEE 2px solid;"><font color="#666666">·努力打造昌平人才网上第一昌平招聘网市场,在信息昌平人才网上&nbsp;</font><a href="http://changping.xxrc.com.cn/c_Resume/Register.aspx" class=orange21>立即免费注册求职简历</a></span> </td>
  </tr>
	

 </table>
  <table width="976" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
   <td height="6"></td>
  </tr>
  <tr> 
   <td>
	 <script type="text/javascript">
  /*977*75 创建于 2017-5-27*/
  var cpro_id = "u2991558";
</script>
<script type="text/javascript" src="http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/c.js"></script>
	 </td></tr>
  </table>
 <table width="990" align=center border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td style="padding-left:8px;padding-top:5px;">
  

 </td>
 </tr>
</table>
 <table width="980" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
   <td height="3"></td>
  </tr>
 </table>
 <!--最新企业招聘--->
 <table width="976" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
   <td> 
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
     <tr> 
      <td width="8" height="37"><img src="Images/Index/a_mid3_left.jpg" width="8" height="37"></td>
      <td width="120" align="center" background="Images/Index/a_mid3_bg1.jpg" style="padding-top:5px;" class="font14"><strong><font color="#FFFFFF">最新企业招聘</font></strong></td>
      <td align="right" background="Images/Index/a_mid3_bg2.jpg"><font color="#999999">|</font> 
       <a href="c_Person/Per_Search_New.aspx" target="_blank">更多招聘职位</a></td>
      <td width="8"><img src="Images/Index/a_mid3_right.jpg" width="8" height="37"></td>
     </tr>
    </table></td>
  </tr>
  <tr> 
   <td style="PADDING-LEFT:5px;PADDING-BOTTOM:5px;BORDER-LEFT:#AACCEE 1px solid;BORDER-Bottom:#AACCEE 1px solid;BORDER-RIGHT:#AACCEE 1px solid;PADDING-TOP:2px">
   
   
                  
<table id="lit_JobList_New" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="width:100%;border-collapse:collapse;">
	<tr>
		<td style="height:56px;width:241px;">
											<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="Images/Index/Mid2_bg2.gif">
												<tr>
													<td height="25" style="padding-top:5px;padding-left:3px;"><img src="Images/Index/Icon1_2.gif" width="8" height="8"><a href='c_Company/Browse/CompanyDetail.aspx?Comid=20373' target=_blank>三丰装饰城</a><span id="lit_JobList_New__ctl0_lbl_VIP"></span></td>
												</tr>
												<tr>
													<td height="25" style="padding-left:11px;"><span id="lit_JobList_New__ctl0_lbl_JobNewName"><a href=Html/JobDetail/28881.html class=Blue30_indexjob target=_blank>室内装潢师</a> </span></td>
												</tr>
											</table>
			</td><td style="height:56px;width:241px;">
											<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="Images/Index/Mid2_bg2.gif">
												<tr>
													<td height="25" style="padding-top:5px;padding-left:3px;"><img src="Images/Index/Icon1_2.gif" width="8" height="8"><a href='c_Company/Browse/CompanyDetail.aspx?Comid=20386' target=_blank>广全油漆店(华阳路店)</a><span id="lit_JobList_New__ctl1_lbl_VIP"></span></td>
												</tr>
												<tr>
													<td height="25" style="padding-left:11px;"><span id="lit_JobList_New__ctl1_lbl_JobNewName"><a href=Html/JobDetail/28886.html class=Blue30_indexjob target=_blank>店长</a> </span></td>
												</tr>
											</table>
										</td><td style="height:56px;width:241px;">
											<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="Images/Index/Mid2_bg2.gif">
												<tr>
													<td height="25" style="padding-top:5px;padding-left:3px;"><img src="Images/Index/Icon1_2.gif" width="8" height="8"><a href='c_Company/Browse/CompanyDetail.aspx?Comid=20414' target=_blank>新疆准东华生油田工程有限</a><span id="lit_JobList_New__ctl2_lbl_VIP"></span></td>
												</tr>
												<tr>
													<td height="25" style="padding-left:11px;"><span id="lit_JobList_New__ctl2_lbl_JobNewName"><a href=Html/JobDetail/28908.html class=Blue30_indexjob target=_blank>电工</a> <a href=Html/JobDetail/28907.html class=Blue30_indexjob target=_blank>司机</a> <a href=Html/JobDetail/28906.html class=Blue30_indexjob target=_blank>车队队长</a> </span></td>
												</tr>
											</table>
										</td><td style="height:56px;width:241px;">
											<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="Images/Index/Mid2_bg2.gif">
												<tr>
													<td height="25" style="padding-top:5px;padding-left:3px;"><img src="Images/Index/Icon1_2.gif" width="8" height="8"><a href='c_Company/Browse/CompanyDetail.aspx?Comid=20474' target=_blank>北京宝海伟星科技发展有限公司</a><span id="lit_JobList_New__ctl3_lbl_VIP"></span></td>
												</tr>
												<tr>
													<td height="25" style="padding-left:11px;"><span id="lit_JobList_New__ctl3_lbl_JobNewName"><a href=Html/JobDetail/28928.html class=Blue30_indexjob target=_blank>高薪急聘业务员</a> </span></td>
												</tr>
											</table>
										</td>
	</tr><tr>
		<td style="height:56px;width:241px;">
											<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="Images/Index/Mid2_bg2.gif">
												<tr>
													<td height="25" style="padding-top:5px;padding-left:3px;"><img src="Images/Index/Icon1_2.gif" width="8" height="8"><a href='c_Company/Browse/CompanyDetail.aspx?Comid=18489' target=_blank>山东绿地牧业畜牧发展有限公司</a><span id="lit_JobList_New__ctl22_lbl_VIP"></span></td>
												</tr>
												<tr>
													<td height="25" style="padding-left:11px;"><span id="lit_JobList_New__ctl22_lbl_JobNewName"><a href=Html/JobDetail/27722.html class=Blue30_indexjob target=_blank>网络信息发布员</a> </span></td>
												</tr>
											</table>
	 </td><td style="height:56px;width:241px;"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="Images/Index/Mid2_bg2.gif">
										 <tr>
										  <td height="25" style="padding-top:5px;padding-left:3px;"><img src="Images/Index/Icon1_2.gif" width="8" height="8"><a href='c_Company/Browse/CompanyDetail.aspx?Comid=18313' target=_blank>淄博久久家居有限公司</a><span id="lit_JobList_New__ctl41_lbl_VIP"></span></td>
	  </tr>
										 <tr>
										  <td height="25" style="padding-left:11px;"><span id="lit_JobList_New__ctl41_lbl_JobNewName"><a href=Html/JobDetail/27651.html class=Blue30_indexjob target=_blank>展厅导购</a></span></td>
	  </tr>
										 </table></td><td style="height:56px;width:241px;">
											<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="Images/Index/Mid2_bg2.gif">
												<tr>
													<td height="25" style="padding-top:5px;padding-left:3px;"><img src="Images/Index/Icon1_2.gif" width="8" height="8"><a href='c_Company/Browse/CompanyDetail.aspx?Comid=20559' target=_blank>成都市银鹏天然气有限公司</a><span id="lit_JobList_New__ctl6_lbl_VIP"></span></td>
												</tr>
												<tr>
													<td height="25" style="padding-left:11px;"><span id="lit_JobList_New__ctl6_lbl_JobNewName"><a href=Html/JobDetail/28973.html class=Blue30_indexjob target=_blank>市场调查员</a> <a href=Html/JobDetail/28971.html class=Blue30_indexjob target=_blank>行政人员</a> <a href=Html/JobDetail/28972.html class=Blue30_indexjob target=_blank>库管员</a> </span></td>
												</tr>
											</table>
										</td><td style="height:56px;width:241px;">
											<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="Images/Index/Mid2_bg2.gif">
												<tr>
													<td height="25" style="padding-top:5px;padding-left:3px;"><img src="Images/Index/Icon1_2.gif" width="8" height="8"><a href='c_Company/Browse/CompanyDetail.aspx?Comid=20556' target=_blank>福州市鼓楼区雅宝贸易有限公司</a><span id="lit_JobList_New__ctl7_lbl_VIP"></span></td>
												</tr>
												<tr>
													<td height="25" style="padding-left:11px;"><span id="lit_JobList_New__ctl7_lbl_JobNewName"><a href=Html/JobDetail/28970.html class=Blue30_indexjob target=_blank>文员</a> <a href=Html/JobDetail/28969.html class=Blue30_indexjob target=_blank>淘宝客服</a> <a href=Html/JobDetail/28968.html class=Blue30_indexjob target=_blank>办事员</a> </span></td>
												</tr>
											</table>
										</td>
	</tr><tr>
		<td style="height:56px;width:241px;">
											<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="Images/Index/Mid2_bg2.gif">
												<tr>
													<td height="25" style="padding-top:5px;padding-left:3px;"><img src="Images/Index/Icon1_2.gif" width="8" height="8"><a href='c_Company/Browse/CompanyDetail.aspx?Comid=20581' target=_blank>沈阳鑫?泓制鞋厂</a><span id="lit_JobList_New__ctl8_lbl_VIP"></span></td>
												</tr>
												<tr>
													<td height="25" style="padding-left:11px;"><span id="lit_JobList_New__ctl8_lbl_JobNewName"><a href=Html/JobDetail/28987.html class=Blue30_indexjob target=_blank>导购</a> </span></td>
												</tr>
											</table>
			</td><td style="height:56px;width:241px;">
											<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="Images/Index/Mid2_bg2.gif">
												<tr>
													<td height="25" style="padding-top:5px;padding-left:3px;"><img src="Images/Index/Icon1_2.gif" width="8" height="8"><a href='c_Company/Browse/CompanyDetail.aspx?Comid=20358' target=_blank>福建南安水晶卫浴有限公司</a><span id="lit_JobList_New__ctl26_lbl_VIP"></span></td>
												</tr>
												<tr>
													<td height="25" style="padding-left:11px;"><span id="lit_JobList_New__ctl26_lbl_JobNewName"><a href=Html/JobDetail/28871.html class=Blue30_indexjob target=_blank>抛光技师</a> </span></td>
												</tr>
											</table>
										</td><td style="height:56px;width:241px;">
											<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="Images/Index/Mid2_bg2.gif">
												<tr>
													<td height="25" style="padding-top:5px;padding-left:3px;"><img src="Images/Index/Icon1_2.gif" width="8" height="8"><a href='c_Company/Browse/CompanyDetail.aspx?Comid=20609' target=_blank>伊犁百事能房地产开发有限公司</a><span id="lit_JobList_New__ctl10_lbl_VIP"></span></td>
												</tr>
												<tr>
													<td height="25" style="padding-left:11px;"><span id="lit_JobList_New__ctl10_lbl_JobNewName"><a href=Html/JobDetail/28997.html class=Blue30_indexjob target=_blank>置业顾问</a> </span></td>
												</tr>
											</table>
										</td><td style="height:56px;width:241px;">
											<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="Images/Index/Mid2_bg2.gif">
												<tr>
													<td height="25" style="padding-top:5px;padding-left:3px;"><img src="Images/Index/Icon1_2.gif" width="8" height="8"><a href='c_Company/Browse/CompanyDetail.aspx?Comid=20621' target=_blank>佳人苑品牌双阳店</a><span id="lit_JobList_New__ctl11_lbl_VIP"></span></td>
												</tr>
												<tr>
													<td height="25" style="padding-left:11px;"><span id="lit_JobList_New__ctl11_lbl_JobNewName"><a href=Html/JobDetail/29006.html class=Blue30_indexjob target=_blank>营业员 服务员 销售员</a> </span></td>
												</tr>
											</table>
										</td>
	</tr><tr>
		<td style="height:56px;width:241px;">
											<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="Images/Index/Mid2_bg2.gif">
												<tr>
													<td height="25" style="padding-top:5px;padding-left:3px;"><img src="Images/Index/Icon1_2.gif" width="8" height="8"><a href='c_Company/Browse/CompanyDetail.aspx?Comid=20626' target=_blank>多伦新宇医药有限责任公司</a><span id="lit_JobList_New__ctl12_lbl_VIP"></span></td>
												</tr>
												<tr>
													<td height="25" style="padding-left:11px;"><span id="lit_JobList_New__ctl12_lbl_JobNewName"><a href=Html/JobDetail/29010.html class=Blue30_indexjob target=_blank>司机</a> <a href=Html/JobDetail/29009.html class=Blue30_indexjob target=_blank>会计</a> <a href=Html/JobDetail/29008.html class=Blue30_indexjob target=_blank>库房管理员</a> </span></td>
												</tr>
											</table>
			</td><td style="height:56px;width:241px;">
											<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="Images/Index/Mid2_bg2.gif">
												<tr>
													<td height="25" style="padding-top:5px;padding-left:3px;"><img src="Images/Index/Icon1_2.gif" width="8" height="8"><a href='c_Company/Browse/CompanyDetail.aspx?Comid=20630' target=_blank>杭州嘉汇广告有限公司</a><span id="lit_JobList_New__ctl13_lbl_VIP"></span></td>
												</tr>
												<tr>
													<td height="25" style="padding-left:11px;"><span id="lit_JobList_New__ctl13_lbl_JobNewName"><a href=Html/JobDetail/29012.html class=Blue30_indexjob target=_blank>置业顾问</a> </span></td>
												</tr>
											</table>
										</td><td style="height:56px;width:241px;">
											<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="Images/Index/Mid2_bg2.gif">
												<tr>
													<td height="25" style="padding-top:5px;padding-left:3px;"><img src="Images/Index/Icon1_2.gif" width="8" height="8"><a href='c_Company/Browse/CompanyDetail.aspx?Comid=20644' target=_blank>业之峰装饰伊川分公司</a><span id="lit_JobList_New__ctl14_lbl_VIP"></span></td>
												</tr>
												<tr>
													<td height="25" style="padding-left:11px;"><span id="lit_JobList_New__ctl14_lbl_JobNewName"><a href=Html/JobDetail/29014.html class=Blue30_indexjob target=_blank>各类精英</a> </span></td>
												</tr>
											</table>
										</td><td style="height:56px;width:241px;">
											<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="Images/Index/Mid2_bg2.gif">
												<tr>
													<td height="25" style="padding-top:5px;padding-left:3px;"><img src="Images/Index/Icon1_2.gif" width="8" height="8"><a href='c_Company/Browse/CompanyDetail.aspx?Comid=13058' target=_blank>常州市华夏环境试验设备有限公司</a><span id="lit_JobList_New__ctl15_lbl_VIP"></span></td>
												</tr>
												<tr>
													<td height="25" style="padding-left:11px;"><span id="lit_JobList_New__ctl15_lbl_JobNewName"><a href=Html/JobDetail/21020.html class=Blue30_indexjob target=_blank>外贸销售文员</a> </span></td>
												</tr>
											</table>
										</td>
	</tr>
</table>
  </tr>
 </table>
  
 <table width="996" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
   <td style="padding-top:8px;padding-left:10px;"><!--图片广告 484*55-->
      
	 </td>
  </tr>
 </table>
 <table width="976" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr valign="top"> 
   <td><!--最新求职简历-->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
     <tr>
      <td background="Images/Index/a_blue1_bg.jpg"> 
       <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr> 
         <td width="5" height="31"><img src="Images/Index/a_blue1_left2.jpg" width="5" height="31"></td>
         <td width="157" align="center" background="Images/Index/a_blue1_t3.jpg" class="font14"><font color="#2B64B8"><strong><a href="http://changping.xxrc.com.cn">昌平人才网</a>最新简历</strong></font></td>
         <td width="561" align="right" style="padding-right:5px;"><font color="#666666">昌平信息人才网是本地优秀的人才招聘网站,打造人才信息最全网站|</font> <a href="c_Company/Com_Search_News.aspx" target="_blank">更多求职简历</a></td>
         <td width="5"><img src="Images/Index/a_blue1_right.jpg" width="5" height="31"></td>
        </tr>
       </table></td>
     </tr>
     <tr>
      <td style="PADDING-LEFT:5px;PADDING-BOTTOM:2px;BORDER-LEFT:#AACCEE 1px solid;BORDER-Bottom:#AACCEE 1px solid;BORDER-RIGHT:#AACCEE 1px solid;PADDING-TOP:5px;PADDING-RIGHT:5px">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
             <tr> 
              <td width="10%" align="center" height="25"><b>编号</b></td>
              <td width="10%"><b>姓名</b></td>
              <td width="6%" align="center"><b>性别</b></td>
              <td width="8%" align="center"><b>学历</b></td>
              <td width="22%"><b>求职岗位</b></td>
              <td width="20%"><b>现居住地</b></td>
              <td width="14%"><b>工作经验</b></td>
              <td align="center"><b>更新日期</b></td>
             </tr>
             
       </table>
			
      </td>
     </tr>
    </table></td>
   <td width="8">&nbsp;</td>
   <td width="240" bgcolor="#FFFFFF"><!--英才自荐--><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
     <tr> 
      <td background="Images/Index/a_blue2_bg.jpg"> 
       <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr> 
         <td width="5" height="27" align="center"><img src="Images/Index/a_blue2_left2.jpg" width="8" height="27"></td>
         <td width="70" align="center" background="Images/Index/a_blue2_t.jpg" class="font14" style="padding-top:2px;"><strong><font color="#2B64B8">英才自荐</font></strong></td>
         <td align="right" style="padding-right:5px;"><font color="#999999">|</font> <a href="c_Company/Showme.aspx" target="_blank">更多</a></td>
         <td width="5"><img src="Images/Index/a_blue2_right.jpg" width="5" height="27"></td>
        </tr>
       </table>
      </td>
     </tr>
     <tr> 
      <td style="PADDING-LEFT:5px;PADDING-BOTTOM:5px;BORDER-LEFT:#AACCEE 1px solid;BORDER-Bottom:#AACCEE 1px solid;BORDER-RIGHT:#AACCEE 1px solid;PADDING-TOP:5px;PADDING-RIGHT:5px">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
       <tr> 
        <td width="50" height="25" style="PADDING-LEFT:2px"><b>姓名</b></td>
        <td width="35"><b>性别</b></td>
        <td><b>求职岗位</b></td>
       </tr>
      </table>
      </td>
     </tr>
    </table></td>
  </tr>
 </table>
 <table width="976" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
 
  <tr> 
   <td height="8"></td>
  </tr>


 </table>
  <table width="976" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr> 
 <td align="center" >
 
</td>
 </tr>
</table>

 <table width="976" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr valign="top"> 
   <td>
    <!--最新求职简历-->

    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
     <tr> 
      <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr> 
         <td width="5" height="27"><img src="Images/Index/a_blue2_left3.jpg" width="5" height="27"></td>
         <td width="289" background="Images/Index/a_blue2_bg.jpg" class="font14" style="padding-top:3px;padding-left:12px;"><b><font color="#2B64B8">热点·话题</font></b></td>
         <td background="Images/Index/a_blue2_bg.jpg" style="BORDER-right: #AACCEE 1px solid;">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
           <tr> 
            <td width="20%" height="27" align="center" style="padding-top:2px;BORDER-left: #AACCEE 1px solid;" class="b101" id="bl01" onMouseOver="bsecBoard(1);">职业指导</td>
            <td width="20%" align="center" style="padding-top:2px;BORDER-left: #AACCEE 1px solid;" class="b102" id="bl02" onMouseOver="bsecBoard(2);">HR资讯</td>
            <td width="20%" align="center" style="padding-top:2px;BORDER-left: #AACCEE 1px solid;" class="b102" id="bl03" onMouseOver="bsecBoard(3);">培训动态</td>
            <td width="20%" align="center" style="padding-top:2px;BORDER-left: #AACCEE 1px solid;" class="b102" id="bl04" onMouseOver="bsecBoard(4);">就业指导</td>
            <td width="20%" align="center" style="padding-top:2px;BORDER-left: #AACCEE 1px solid;" class="b102" id="bl05" onMouseOver="bsecBoard(5);">猎头资讯</td>
           </tr>
          </table></td>
        </tr>
       </table></td>
     </tr>
     <tr> 
      <td style="BORDER-LEFT:#AACCEE 1px solid;BORDER-Bottom:#AACCEE 1px solid;BORDER-RIGHT:#AACCEE 1px solid;x">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr valign="top"> 
         <td width="295" bgcolor="#FFFFFF" style="padding-top:4px;padding-bottom:2px;padding-left:6px;padding-right:6px;">
         <img src="images/info1.jpg" alt="昌平就业指南" />[阅读全文]<br/>
         <img src="images/info2.jpg" alt="昌平职场资讯" />[阅读全文]<br/>
        
         <!--热门资讯-->
        
          
         </td>
         <td style="padding-top:4px;padding-bottom:2px;padding-left:3px;padding-right:3px;"> 
          <div style="display:" id="bbx01"><table width=100% border=0 cellspacing=0 cellpadding=0><tr><td height=25>·<a href='/info-92350.htm' target=_blank><font color=#333333>内部的“圈境界履”若何进行</font></a></td><td height=25 width=50%>·<a href='/info-92345.htm' target=_blank><font color=#333333>人们常常在工作场合的经验</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/info-92339.htm' target=_blank><font color=#333333>微博客成为一个职业喜欢的工作</font></a></td><td height=25 width=50%>·<a href='/info-92338.htm' target=_blank><font color=#333333>员工离职是管理的错吗?</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/info-92307.htm' target=_blank><font color=#333333>屡教不改的员工如何管理</font></a></td><td height=25 width=50%>·<a href='/info-92304.htm' target=_blank><font color=#333333>随着人们不能得到回报,但为了让自</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/info-92301.htm' target=_blank><font color=#333333>激烈的竞争中屹立于工作场所时,应</font></a></td><td height=25 width=50%>·<a href='/info-92296.htm' target=_blank><font color=#333333>毕业生应注意的事情网上求职</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/info-92129.htm' target=_blank><font color=#333333>2011福州商标代理机构,福州专</font></a></td><td height=25 width=50%>·<a href='/info-92128.htm' target=_blank><font color=#333333>福州商标注册,福州注册商标的代理</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/info-92125.htm' target=_blank><font color=#333333>职业生涯规划开始运作秘籍</font></a></td><td height=25 width=50%>·<a href='/info-92123.htm' target=_blank><font color=#333333>如何利用外界力量来完成职业生涯规</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/info-92122.htm' target=_blank><font color=#333333>职场交往要保留安全亲密界限</font></a></td><td height=25 width=50%>·<a href='/info-954.htm' target=_blank><font color=#333333>创业成功者的人生法宝</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/info-71365.htm' target=_blank><font color=#333333>大学生面试技巧,大学生面试自我介</font></a></td><td height=25 width=50%>·<a href='/info-71366.htm' target=_blank><font color=#333333>主管面试技巧,主管面试自我介绍范</font></a></td></tr> </table></div>
         <div style="display:none;" id="bbx02"><table width=100% border=0 cellspacing=0 cellpadding=0><tr><td height=25>·<a href='/info-92361.htm' target=_blank><font color=#333333>共有的新共事,面临别人的麻烦</font></a></td><td height=25 width=50%>·<a href='/info-92352.htm' target=_blank><font color=#333333>哪些心理问题问题,不介意工作场合</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/info-92351.htm' target=_blank><font color=#333333>8秘诀,若是你与共事扳谈</font></a></td><td height=25 width=50%>·<a href='/info-92346.htm' target=_blank><font color=#333333>职业艺术战斗的“拙笨”的人心计</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/info-92344.htm' target=_blank><font color=#333333>n移动解决一个新的所有者</font></a></td><td height=25 width=50%>·<a href='/info-92337.htm' target=_blank><font color=#333333>第五压力模式,你选择哪一个?</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/info-92306.htm' target=_blank><font color=#333333>建立健全系统工作人员晋升</font></a></td><td height=25 width=50%>·<a href='/info-92331.htm' target=_blank><font color=#333333>在校园人才争夺战爆发,告诉你什么</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/info-92314.htm' target=_blank><font color=#333333>7大线索,以帮助您预测的提前面试</font></a></td><td height=25 width=50%>·<a href='/info-92312.htm' target=_blank><font color=#333333>学生不一样的外来务工人员的正常收</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/info-92302.htm' target=_blank><font color=#333333>有了这两个素质,你可以很快赢得了</font></a></td><td height=25 width=50%>·<a href='/info-71321.htm' target=_blank><font color=#333333>新的积极的工作场所混乱测量莫</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/info-71208.htm' target=_blank><font color=#333333>职场沟通技巧之15条建议</font></a></td><td height=25 width=50%>·<a href='/info-71199.htm' target=_blank><font color=#333333>16经典的想法,回答面试问题</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/info-71198.htm' target=_blank><font color=#333333>你需要恢复自检“十不要”原则</font></a></td><td height=25 width=50%>·<a href='/info-1498.htm' target=_blank><font color=#333333>人力资源请用经常跳槽的人</font></a></td></tr> </table></div>
         <div style="display:none;" id="bbx03"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 
   <tr>
    <td height="25">·<a href="/info-92359.htm" target="_blank">丰富的薪水是较重要的10件工作</a></td>
    <td height="25" width="50%">·<a href="/info-92342.htm" target="_blank">若何选择你的雇主?</a></td>
   </tr>
   <tr>
    <td height="25">·<a href="/info-92336.htm" target="_blank">六个习惯必须得罪了</a></td>
    <td height="25" width="50%">·<a href="/info-92294.htm" target="_blank">自信:一个成功的职业生涯维生素</a></td>
   </tr>
   <tr>
    <td height="25">·<a href="/info-92308.htm" target="_blank">散装聚合物和不能很好好不要急于离</a></td>
    <td height="25" width="50%">·<a href="/info-92328.htm" target="_blank">毕业生应具有多种适应性和选择性</a></td>
   </tr>
   <tr>
    <td height="25">·<a href="/info-92330.htm" target="_blank">毕业生如何写简历 水简历禁忌</a></td>
    <td height="25" width="50%">·<a href="/info-92313.htm" target="_blank">我们怎样才能纠正上讲恐惧审计署</a></td>
   </tr>
   <tr>
    <td height="25">·<a href="/info-92310.htm" target="_blank">通过锻炼,提高语言技能</a></td>
    <td height="25" width="50%">·<a href="/info-92132.htm" target="_blank">与人类和人类感情的薪酬</a></td>
   </tr>
   <tr>
    <td height="25">·<a href="/info-71342.htm" target="_blank">如何以认真对待一分钟面试</a></td>
    <td height="25" width="50%">·<a href="/info-71348.htm" target="_blank">10招教你轻松面试</a></td>
   </tr>
   <tr>
    <td height="25">·<a href="/info-71190.htm" target="_blank">工作生活场所有色人种</a></td>
    <td height="25" width="50%">·<a href="/info-71184.htm" target="_blank">领导者应该有危机管理能力</a></td>
   </tr>
   <tr>
    <td height="25">·<a href="/info-71181.htm" target="_blank">网络意识的职业生涯积累财富</a></td>
    <td height="25" width="50%">·<a href="/info-71180.htm" target="_blank">成功的企业成功的个人和若干相似之</a></td>
   </tr>
 
 </table></div>
         <div style="display:none;" id="bbx04"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   
    <tr>
     <td height="25">·<a href="/info-92354.htm" target="_blank">职场人士需要进修的10个小习惯</a></td>
     <td height="25" width="50%">·<a href="/info-92348.htm" target="_blank">若何职场菜鸟&ldquo;五六个常识产权&rdquo;</a></td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="25">·<a href="/info-92347.htm" target="_blank">爱打断别人,更危险</a></td>
     <td height="25" width="50%">·<a href="/info-92343.htm" target="_blank">给老板一个好印象的六种编制</a></td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="25">·<a href="/info-92305.htm" target="_blank">如何适当的为人民做的事情</a></td>
     <td height="25" width="50%">·<a href="/info-92309.htm" target="_blank">分析表明,人才市场信号的工作场所</a></td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="25">·<a href="/info-92327.htm" target="_blank">为什么不填补职位毕业生&ldquo;期望工资</a></td>
     <td height="25" width="50%">·<a href="/info-92333.htm" target="_blank">照顾好家庭保健食品的五个全面披露</a></td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="25">·<a href="/info-92329.htm" target="_blank">魔法恢复术语的采访</a></td>
     <td height="25" width="50%">·<a href="/info-92318.htm" target="_blank">你知道如何销售自己给他人?</a></td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="25">·<a href="/info-92317.htm" target="_blank">绩效管理是指在一个大型演出人员访</a></td>
     <td height="25" width="50%">·<a href="/info-92311.htm" target="_blank">信息人才网:企业应主要培养成为高</a></td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="25">·<a href="/info-92127.htm" target="_blank">无论是在共同利益的体现,是一种习</a></td>
     <td height="25" width="50%">·<a href="/info-92124.htm" target="_blank">如何选择第一份工作的认真工作的权</a></td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="25">·<a href="/info-71323.htm" target="_blank">竞争和公平的薪酬管理</a></td>
     <td height="25" width="50%">·<a href="/info-71170.htm" target="_blank">积极完成工作比抱怨更有效</a></td>
    </tr>
 
  </table></div>
         <div style="display:none;" id="bbx05"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   
    <tr>
     <td height="25">·<a href="/info-92362.htm" target="_blank">研究流露了若何成功的神话</a></td>
     <td height="25" width="50%">·<a href="/info-92355.htm" target="_blank">老板,从来没有&ldquo;无理取闹&rdquo;</a></td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="25">·<a href="/info-92353.htm" target="_blank">若何做一个强劲的待业市场</a></td>
     <td height="25" width="50%">·<a href="/info-92332.htm" target="_blank">为残疾人士公开就业的硬件厂商&ldquo;通</a></td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="25">·<a href="/info-92316.htm" target="_blank">为什么在职场如鱼得水一些人毫不费</a></td>
     <td height="25" width="50%">·<a href="/info-92315.htm" target="_blank">最想刺探白领薪酬保密的同事,以避</a></td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="25">·<a href="/info-92295.htm" target="_blank">如何让自己愉快的工作场所</a></td>
     <td height="25" width="50%">·<a href="/info-71191.htm" target="_blank">猎头顾问如何面试高管?</a></td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="25">·<a href="/info-71147.htm" target="_blank">11高招写一个成功的恢复您的成功</a></td>
     <td height="25" width="50%">·<a href="/info-71144.htm" target="_blank">写简历:他自己展现出来!</a></td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="25">·<a href="/info-71088.htm" target="_blank">上班族如何预防脊椎病?</a></td>
     <td height="25" width="50%">·<a href="/info-41625.htm" target="_blank">新的变化书的商业社会必须面对的可</a></td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="25">·<a href="/info-41624.htm" target="_blank">电话在工作时间记录单</a></td>
     <td height="25" width="50%">·<a href="/info-34449.htm" target="_blank">什么是你最大的优势是什么</a></td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="25">·<a href="/info-34444.htm" target="_blank">职业知足:工人为中心的解决方案</a></td>
     <td height="25" width="50%">·<a href="/info-18056.htm" target="_blank">知识调查:人力资源战略的全球公司</a></td>
    </tr>
   
  </table></div>
         </td>
        </tr>
       </table> </td>
     </tr>
    </table></td>
   <td width="8">&nbsp;</td>
   <td width="240" bgcolor="#FFFFFF">
    <!--才市信息-->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
     <tr> 
      <td background="Images/Index/a_blue2_bg.jpg"> 
       <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr> 
         <td width="5" height="27" align="center"><img src="Images/Index/a_blue2_left2.jpg" width="8" height="27"></td>
         <td width="70" align="center" background="Images/Index/a_blue2_t.jpg" class="font14" style="padding-top:2px;"><strong><font color="#2B64B8">最新新闻</font></strong></td>
         <td align="right" style="padding-right:5px;"><font color="#999999">|</font> 
          <a href="c_Info/Public.aspx?Classid=1049" target="_blank">更多</a></td>
         <td width="5"><img src="Images/Index/a_blue2_right.jpg" width="5" height="27"></td>
        </tr>
       </table></td>
     </tr>
     <tr> 
      <td style="PADDING-LEFT:5px;PADDING-BOTTOM:2px;BORDER-LEFT:#AACCEE 1px solid;BORDER-Bottom:#AACCEE 1px solid;BORDER-RIGHT:#AACCEE 1px solid;PADDING-TOP:5px;PADDING-RIGHT:5px"><table width=100% border=0 cellspacing=0 cellpadding=0><tr><td height=25>·<a href='/Html/Info/92356.html' target=_blank><font color=#333333>职业女共事要正视甚么</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/Html/Info/968.html' target=_blank><font color=#333333>给面试者的一封信</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/Html/Info/953.html' target=_blank><font color=#333333>HR应有的五大谈话技术</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/Html/Info/92340.html' target=_blank><font color=#333333>招聘需要设置不同的气氛,这是我自己</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/Html/Info/966.html' target=_blank><font color=#333333>职场里10条潜规则</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/Html/Info/92323.html' target=_blank><font color=#333333>魔法恢复教你去面试的行话</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/Html/Info/92287.html' target=_blank><font color=#333333>目标分解,避免“中途效应”。</font></a></td></tr><tr><td height=25>·<a href='/Html/Info/899.html' target=_blank><font color=#333333>只盯大城市 就业怎不难</font></a></td></tr> </table>
      </td>
     </tr>
    </table></td>
  </tr>
 </table>
 <table width="976" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr><td height="3"></td></tr></table>
  


<table width="976" align=center border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="display:none">

     <tr> 
      <td style="BORDER-RIGHT: #AACCEE 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 3px;BORDER-TOP: #AACCEE 1px solid; BORDER-LEFT: #AACCEE 1px solid; BORDER-BOTTOM: #AACCEE 1px solid">
     <!--友情链接-->
     <b>【<a href="../fzdh.html">切换城市</a>】</b>
   
     </td>
    </tr>
</table>

 <table width="976" align=center border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr> 
     <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
       <tr>
        <td width="5" height="20"><img src="Images/Index/Mid4_left.jpg" width="5" height="20"></td>
        <td background="Images/Index/Mid4_bg.jpg" style="PADDING-LEFT:8px"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
          <tr>
           <td width="160" align="center" bgcolor="#ffffff" ><a href="c_About/Link.aspx" class="font14"><font color="#2B64B8"><b>昌平人才网友情链接</b></font></a></td>
           <td width="798">&nbsp;</td>
          </tr>
         </table></td>
        <td width="5"><img src="Images/Index/Mid4_right.jpg" width="5" height="20"></td>
       </tr>
      </table></td>
  </tr>
    <tr> 
     <td style="BORDER-RIGHT: #AACCEE 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 3px; BORDER-LEFT: #AACCEE 1px solid; BORDER-BOTTOM: #AACCEE 1px solid">
     <!--友情链接-->
     
     </td>
    </tr>
</table>
 <!--版权信息-->
 <table width="976" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
   <td height="8"></td>
  </tr>
	<tr> 
   <td height="10" background="Images/Index/bottom1_bg.gif"></td>
  </tr>
 </table>
 <table width="976" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
  <td height="3"></td>
 </tr>
 <tr>
  <td><table id="lit_Footer" cellspacing="0" border="0" style="width:100%;border-collapse:collapse;">
	<tr>
		<td>
    <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
     <tr>
      <td align="center"><a href="c_About/About.aspx">关于网站</a> | <a href="c_About/Statement.aspx">VIP会员服务</a> | <a href="c_About/Service.aspx">收费标准</a> | <a href="c_About/Feedback.aspx">用户反馈</a> | <a href="c_About/Friend.aspx">合作伙伴</a> | <a href="c_About/Link.aspx">友情链接</a> | <a href="c_About/Contact.aspx">联系我们</a><br>
       Copyright(C) 2008 - 2011 <a href="http://changping.xxrc.com.cn/" target="_blank">changping.xxrc.com.cn</a> All Rights Reserved<br>
       <a href='http://changping.xxrc.com.cn' target=_blank><b>昌平人才网</b></a> 版权所有 <a href="http://www.miibeian.gov.cn/" target="_blank">闽ICP备10015331号</a><br>
       <a href="http://changping.xxrc.com.cn">昌平人才网</a> 客服电话:<STRONG>400-6688-627</STRONG> 邮件:<a href='mailto:admin@xxrc.com.cn'>admin@xxrc.com.cn</a><br>
       免责申明:本网站信息均由求职者、招聘者自由发布,昌平信息人才网不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。<br />
       未经<a href="http://changping.xxrc.com.cn/" target="_blank">changping.xxrc.com.cn</a>同意,不得转载本站所有的招聘及其他信息
       <script src="http://s94.cnzz.com/stat.php?id=1726846&web_id=1726846" language="JavaScript"></script>
       </td>
     </tr>
    </table>
   </td>
	</tr>
</table></td>
 </tr>
</table>
 <!--页面底部-->
  
<script type="text/javascript">
<!--
var Page_ValidationSummaries = new Array(document.getElementById("vas_Login"));
var Page_Validators = new Array(document.getElementById("rfv_Username"), document.getElementById("rfv_Password"));
// -->
</script>


<script type="text/javascript">
<!--

var Page_ValidationActive = false;
if (typeof(ValidatorOnLoad) == "function") {
  ValidatorOnLoad();
}

function ValidatorOnSubmit() {
  if (Page_ValidationActive) {
    return ValidatorCommonOnSubmit();
  }
  else {
    return true;
  }
}
    // -->
</script>
</form>
<script type="text/javascript" src="jquery-1.2.6.js"></script>
<script type="text/javascript">
	$(document).ready(function() {
	
		$("#top_title").click(function() {
			$("#show_provinces").toggle();
		}).mouseover(function() {
			$(this).css({ "color":"#F00" });	
		}).mouseout(function() {
			$(this).css({ "color":"#000" });	
		}).css({ "cursor":"pointer" , "text-decoration":"underline" });	
		
		var last_show = null;
		$(".sub_title").mouseover(function() {
			if(last_show != null) {
				last_show.prev().css({ "color":"#000" , "font-weight":"normal" });
				last_show.hide();				
			}
			last_show = $(this).css({ "color":"#F00" , "font-weight":"700" }).next();
			last_show.show();	
		}).css({ "cursor":"pointer" , "text-decoration":"underline" });	
		
		$("li a").click(function() {			
			$(".show_citys").hide();
			$("#show_provinces").hide();
		});
		
		$("#close").click(function() {
			$(".show_citys").css({ "color":"#000" }).hide();
			$("#show_provinces").css({ "color":"#000" }).hide();
		}).mouseover(function() {
			$(this).css({ "color":"#F00" });
		}).mouseout(function() {
			$(this).css({ "color":"#000" });	
		}).css({ "cursor":"pointer" });
		
	});
</script>
<script language="javascript">

function bookmark(){

window.external.AddFavorite("http://changping.xxrc.com.cn", " 昌平人才网 昌平地区最大的人才网,加入收藏夹方便下次访问!") 

}

</script>
<body bgcolor="#ffffff" onunload="bookmark()">

</body>
</HTML>

							
								HTTP/1.1 302 Found
Date: Thu, 01 Jun 2017 09:07:00 GMT
Server: Microsoft-IIS/6.0
X-Powered-By: ASP.NET
X-AspNet-Version: 2.0.50727
Location: http://changping.xxrc.com.cn/Default.aspx
Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=1snakzer0seyuuztjhoqawvj; path=/; HttpOnly
Cache-Control: private
Content-Type: text/html; charset=gb2312
Content-Length: 158

HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private
Date: Thu, 01 Jun 2017 09:07:00 GMT
Content-Type: text/html; charset=gb2312
Server: Microsoft-IIS/6.0
X-Powered-By: ASP.NET
X-AspNet-Version: 2.0.50727
Content-Encoding: gzip
Vary: Accept-Encoding
Transfer-Encoding: chunked

							

WHOIS信息

 • 暂无数据

服务器IP

随机推荐