c1000012023.jobuy.com/ 历史快照

石家庄人民医学高等专科学校官方招聘网站

描述 石家庄人民医学高等专科学校官方最新招聘职位信息。猎才医药网提供石家庄人民医学高等专科学校简介、电话、地址等公司详细资料,帮助求职者全面了解石家庄人民医学高等专科学校。
关键词 石家庄人民医学高等专科学校 石家庄人民医学高等专科学校招聘 原站链接 http://c1000012023.jobuy.com/
分类 生活服务 教育文化 医疗健康 地区 河北省 石家庄市
缩略图地址 百度权重 0
图片信息
MIME类型:image/jpeg 文件大小: 237886
图片宽度: 1202 图片高度: 2555
图片位深: 24 图片通道: 3

(c1000012023.jobuy.com 2017-06-14)快照
关键词密度
文本长度:1571 关键词数量: 2
关键词出现频率: 3 关键词密度: 0.02%

								<!DOCTYPE html>
<html lang="en-US" xmlns:wb="http://open.weibo.com/wb">
<head>
  <title>石家庄人民医学高等专科学校官方招聘网站</title>
  <meta name="keywords" content="石家庄人民医学高等专科学校,石家庄人民医学高等专科学校招聘"/>  <meta name="description" content="石家庄人民医学高等专科学校官方最新招聘职位信息。猎才医药网提供石家庄人民医学高等专科学校简介、电话、地址等公司详细资料,帮助求职者全面了解石家庄人民医学高等专科学校。" />  <!--CSS-->
  <link href="http://www.jobuy.com/static/frontend/css2/common/common.css?v=3246" rel="stylesheet">  <link href="http://www.jobuy.com/static/frontend/css2/common/jquery.plugins.css?v=2.0" rel="stylesheet">  <link href="http://www.jobuy.com/static/frontend/css2/lib/jquery-ui.min.css?v=2.0" rel="stylesheet">  <link href="http://www.jobuy.com/static/frontend/css2/icons/iconfont.css?v=2.0" rel="stylesheet">  <link href="http://www.jobuy.com/static/frontend/css2/main.css?v=3246" rel="stylesheet">
  <script src="http://www.jobuy.com/static/frontend/js2/lib/jquery.min.js?v=2.0"></script>  <script src="http://www.jobuy.com/static/frontend/js2/lib/jquery-ui.min.js?v=2.0"></script>
  <link href="http://www.jobuy.com/static/frontend/css2/show.css?v=2.5" rel="stylesheet">  <!--[if lt IE 9]><script src="http://www.jobuy.com/static/frontend/js2/lib/html5shiv.min.js"></script><![endif]-->
  <script src="http://tjs.sjs.sinajs.cn/open/api/js/wb.js?v=2.0" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
  <script>
    var _hmt = _hmt || [];
    (function() {
      var hm = document.createElement("script");
      hm.src = "//hm.baidu.com/hm.js?ab505b10495b0547148971e81819f63c";
      var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
      s.parentNode.insertBefore(hm, s);
    })();
  </script>
  </head>
<body>
<div id="container">
  <header id="header" class="clearfix">
    <div class="header-container">
      <div class="header-left">
        <span>服务热线:400-6802-998</span>
        <div class="download-APP">
          <div class="slip">
            <i>下载猎才APP</i>
            <img class="recover" src="http://www.jobuy.com/static/frontend/img2/icon/icon-carat-1-s.png"/>
          </div>
          <div class="slip-off">
            <img src="http://www.jobuy.com/static/frontend/img2/QR-code.png"/>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="header-right">
                  <div>
            <a href="http://www.jobuy.com/site/login?type=2" rel="nofollow">进入企业版</a>
            <span>|</span>
            <a href="http://www.jobuy.com/site/login?type=1" rel="nofollow">登录</a>
            <span>|</span>
            <a href="http://www.jobuy.com/site/signup?type=1" rel="nofollow" >注册</a>
          </div>
              </div>
    </div>
  </header>

    <nav id="nav">
    <div class="nav-container-outer">
      <div class="nav-container">
        <div class="logo">
          <a href="http://www.jobuy.com"></a>
        </div>
        <ul class="nav clearfix">
                                              <li data="app-frontend_site_index" class=" "
                
              ><a href="http://www.jobuy.com">首页</a></li>
                                                <li data="app-frontend_jobs_index" class=" "
                
              ><a href="http://www.jobuy.com/jobs">职位 </a></li>
                                                <li data="app-frontend_com_index" class=" "
                
              ><a href="http://www.jobuy.com/com">公司</a></li>
                                                <li data="" class=" "
                
              ><a href="http://www.jobuy.com/lietou">猎头</a></li>
                                                <li data="" class=" attract"
                
              ><a href="/com/show">招商</a></li>
                                                <li data="app-frontend_talent_index" class=" "
                
              ><a href="http://www.jobuy.com/talent">人才</a></li>
                                <ul class="merchants-list" style="display:none">
            <li><a href="javascript:void(0)">医药招商</a></li>
            <li><a href="javascript:void(0)">保健招商</a></li>
            <li><a href="javascript:void(0)">器械招商</a></li>
          </ul>
          <ul class="postList" style="display:none">
            <!-- <li><a href="/company/job">职位列表</a></li> -->
            <li><a href="/company/job">正在招聘职位</a></li>
            <li><a href="/company/job?action=check">审核中职位</a></li>
            <li><a href="/company/job?action=stop">已暂停职位</a></li>
            <li><a href="/company/job?action=draft">草稿箱职位</a></li>
            <li><a href="/company/job?action=pass">未通过职位</a></li>
            <li><a href="/company/job?action=timeover">已失效职位</a></li>
          </ul>
          <ul class="resumeList" style="display:none">
            <li><a href="/company/resume/getresume">收到简历</a></li>
            <li><a href="/company/resume/downresume">下载简历</a></li>
            <li><a href="/company/resume/favresume">收藏简历</a></li>
          </ul>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>
  
  <div id="content">
    <div class="content-loading"></div>
    <!-- Content -->
    
    
<div class="content-container">
  <div class="content-header">
    <input class="js-com-guest" type="hidden" name="" value="1">
    <article class="w-1200 clearfix">
      <div class="com-logo">
        <img alt="石家庄人民医学高等专科学校" src="http://www.jobuy.com/static/frontend/img/no_logo.jpg">
        <i></i>
      </div>
      <h1 class="h1-title">石家庄人民医学高等专科学校</h1>
      <i class="title-i"><span class="iconfont pass "></span>审核通过</i>      <div class="com-detail clearfix">
        
        <div class="clearfix"></div>
        <div class="com-highlight clearfix">
                  </div>
      </div>
    </article>
    <ul class="js-com-tabs com-tabs clearfix w-1200">
      <li tabid="jobs" class="active">公司介绍</li>
    </ul>
  </div>
  <div class="content-panel w-1200">
    <article class="panel-jobs clearfix">
      <div class="com-intro-left">
        <h3><span>简介</span><i></i></h3>
        <p>
          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;石家庄人民医学高等专科学座落于石家庄西南高教区,是2009年经国家教育部审批成立的全日制医学类普通高等院校,学校前身为石家庄华医医学专修学院,成立于1992年,&nbsp;16年来共为社会培养了各类毕业生11680余人。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;目前学校开设护学、临床医学、口腔医学、医学检验4个专业。学校总资产已达2.42亿元,形成了比较完备的教学支持服务体系。学校占地面积19.55万平方米,建有较先进的教学楼和实验楼,校舍总建筑面积13.&nbsp;10&nbsp;万平方米。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;学校师资力量雄厚,有一支团结、勤奋、求实、创新,治学严谨的师资队伍。近年来,我们在把主要精力放在提高教学质量上的同时,科研工作也已开始积极展开,有博士、硕士组成专业的科研开发团队。【推荐企业信息】        </p>
        <span class="arrow" style="cursor:pointer;"></span>
      </div>
      <div class="com-intro-right">
        <h3><span>基本信息</span><i></i></h3>
        <div class="intro-wrap">
          <p>企业性质:<span>未填写</span></p>
          <p>企业规模:<span>未填写</span></p>
          <p>成立年份:<span>未填写</span></p>
          <p>企业网址:<a href="javascript:void(0)">http://</a></p>
          <p><label>企业地址:</label><span>红旗南大街汇丰西路18号</span></p>
        </div>
      </div>
    </article>
    <article class="panel-jobs clearfix">
      <div class="com-intro-left title_job">
        <label class="active">招聘职位</label>
        <div class="search">
          <form action="http://c1000012023.jobuy.com">
          <input class="searchbar" type="text" placeholder="请输入职位名称" value="" name="search">
          <input class="span" type="submit" value="搜索">
          </form>
        </div>
      </div>
    </article>
    <article class="panel-jobs clearfix">
      <div class="com-jobs-left" style="" >
                  <div class="com-jobuy-left" >
            <div class="job_tips" style="display:block;"><h2>该企业尚未发布职位,</h2><span>您可以订阅该企业,待企业发布职位后,我们会第一时间通知您!</span></div>
          </div>
              </div>
      <div class="com-jobs-right ">
        <div class="map">
          <head>
            <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
            <!--引用百度地图API-->
            <script type="text/javascript" src="http://api.map.baidu.com/api?v=2.0&ak=V4YqTprg0NooRwn7RX7uGXGcQoITbELv"></script>
          </head>

          <body>
          <!--百度地图容器-->
          <div style="width:255px;height:255px;border:#ccc solid 1px;font-size:12px" id="map"></div>
          </body>
          </html>
        </div>
      </div>
    </article>

    <article class="panel-jobs clearfix">
      <div class="com-intro-left title_job">
        <label class="active">推荐职位</label>
      </div>
    </article>
    <article class="panel-jobs clearfix">
      <div class="com-jobs-left">
        <div class="job_job">
          <span class="job_name">职位名称</span>
          <span class="loc">地点</span>
          <span class="scale">招聘人数</span>
          <span class="salary">月薪范围</span>
          <span class="date">发布时间</span>
                    <span class="action">操作</span>
                  </div>  
        
        <ul id="recJob">
                                    <li>
                                                      <a href="javascript:;" class="collect js-collect" data="371610">收藏</a>
                  
                                      <a href="javascript:;" class="deliver js-deliver" data="371610">立即投递</a>
                                                  <a href="http://www.jobuy.com/jobs/show-371610" class="title" target="_blank">
                  <span>医药招商经理(兼职全国招商 临床/OTC)</span>
                  <i>急聘</i>                </a>
                <span class="loc">绵阳</span>
                <span class="scale">若干</span>
                <span class="salary">月薪<b>8001-10000</b></span>
                <span class="date">1小时前</span>
              </li>
                          <li>
                                                      <a href="javascript:;" class="collect js-collect" data="371629">收藏</a>
                  
                                      <a href="javascript:;" class="deliver js-deliver" data="371629">立即投递</a>
                                                  <a href="http://www.jobuy.com/jobs/show-371629" class="title" target="_blank">
                  <span>医学影像科医师</span>
                  <i>急聘</i>                </a>
                <span class="loc">长沙</span>
                <span class="scale">1-2人</span>
                <span class="salary">月薪<b>6001-8000</b></span>
                <span class="date">1小时前</span>
              </li>
                          <li>
                                                      <a href="javascript:;" class="collect js-collect" data="371628">收藏</a>
                  
                                      <a href="javascript:;" class="deliver js-deliver" data="371628">立即投递</a>
                                                  <a href="http://www.jobuy.com/jobs/show-371628" class="title" target="_blank">
                  <span>输血科技师</span>
                  <i>急聘</i>                </a>
                <span class="loc">长沙</span>
                <span class="scale">1-2人</span>
                <span class="salary">月薪<b>6001-8000</b></span>
                <span class="date">1小时前</span>
              </li>
                          <li>
                                                      <a href="javascript:;" class="collect js-collect" data="371627">收藏</a>
                  
                                      <a href="javascript:;" class="deliver js-deliver" data="371627">立即投递</a>
                                                  <a href="http://www.jobuy.com/jobs/show-371627" class="title" target="_blank">
                  <span>麻醉科医师</span>
                  <i>急聘</i>                </a>
                <span class="loc">长沙</span>
                <span class="scale">1-2人</span>
                <span class="salary">月薪<b>6001-8000</b></span>
                <span class="date">1小时前</span>
              </li>
                          <li>
                                                      <a href="javascript:;" class="collect js-collect" data="371626">收藏</a>
                  
                                      <a href="javascript:;" class="deliver js-deliver" data="371626">立即投递</a>
                                                  <a href="http://www.jobuy.com/jobs/show-371626" class="title" target="_blank">
                  <span>眼科医师</span>
                  <i>急聘</i>                </a>
                <span class="loc">长沙</span>
                <span class="scale">1-2人</span>
                <span class="salary">月薪<b>6001-8000</b></span>
                <span class="date">1小时前</span>
              </li>
                          <li>
                                                      <a href="javascript:;" class="collect js-collect" data="371625">收藏</a>
                  
                                      <a href="javascript:;" class="deliver js-deliver" data="371625">立即投递</a>
                                                  <a href="http://www.jobuy.com/jobs/show-371625" class="title" target="_blank">
                  <span>心胸外科医师</span>
                  <i>急聘</i>                </a>
                <span class="loc">长沙</span>
                <span class="scale">1-2人</span>
                <span class="salary">月薪<b>6001-8000</b></span>
                <span class="date">1小时前</span>
              </li>
                          <li>
                                                      <a href="javascript:;" class="collect js-collect" data="371624">收藏</a>
                  
                                      <a href="javascript:;" class="deliver js-deliver" data="371624">立即投递</a>
                                                  <a href="http://www.jobuy.com/jobs/show-371624" class="title" target="_blank">
                  <span>急诊科医师</span>
                  <i>急聘</i>                </a>
                <span class="loc">长沙</span>
                <span class="scale">1-2人</span>
                <span class="salary">月薪<b>6001-8000</b></span>
                <span class="date">1小时前</span>
              </li>
                          <li>
                                                      <a href="javascript:;" class="collect js-collect" data="371623">收藏</a>
                  
                                      <a href="javascript:;" class="deliver js-deliver" data="371623">立即投递</a>
                                                  <a href="http://www.jobuy.com/jobs/show-371623" class="title" target="_blank">
                  <span>消化内科医师</span>
                  <i>急聘</i>                </a>
                <span class="loc">长沙</span>
                <span class="scale">1-2人</span>
                <span class="salary">月薪<b>6001-8000</b></span>
                <span class="date">1小时前</span>
              </li>
                          <li>
                                                      <a href="javascript:;" class="collect js-collect" data="371622">收藏</a>
                  
                                      <a href="javascript:;" class="deliver js-deliver" data="371622">立即投递</a>
                                                  <a href="http://www.jobuy.com/jobs/show-371622" class="title" target="_blank">
                  <span>内科医师</span>
                  <i>急聘</i>                </a>
                <span class="loc">长沙</span>
                <span class="scale">1-2人</span>
                <span class="salary">月薪<b>6001-8000</b></span>
                <span class="date">1小时前</span>
              </li>
                          <li>
                                                      <a href="javascript:;" class="collect js-collect" data="371621">收藏</a>
                  
                                      <a href="javascript:;" class="deliver js-deliver" data="371621">立即投递</a>
                                                  <a href="http://www.jobuy.com/jobs/show-371621" class="title" target="_blank">
                  <span>医学统计员</span>
                  <i>急聘</i>                </a>
                <span class="loc">长沙</span>
                <span class="scale">1-2人</span>
                <span class="salary">月薪<b>6001-8000</b></span>
                <span class="date">1小时前</span>
              </li>
                              </ul>
          
        <div class="job_more"><a href="http://www.jobuy.com/jobs">查看更多职位>></a></div>
      </div>

    </article>
    <article class="panel-jobs clearfix">
      <div class="com-intro-left title_job">
        <label class="active">公司动态</label>
        <div class="job_list">
          <div class="job_list_left">
                          <i>该公司暂无动态!</i>
                      </div>
        </div>
      </div>
    </article>
  </div>

  <div class="js-alert-success"></div>
  <div class="js-alert-fail"></div>

  <div class="js-deliver-confirm-dialog">
    <div class="deliver-confirm-dialog-content clearfix">
      <input type="hidden" job-id="">
      <a href="" class="edit" target="_blank">修改</a>
      <i>|</i>
      <a href="" class="view" target="_blank">预览</a>
      <span class="icon"></span>
      <span class="realname"></span>
      <span class="completion"></span>
    </div>
  </div>
  <div class="js-deliver-success-dialog">
    <div class="deliver-success-dialog-content clearfix">
      <div class="clearfix">
        <span class="icon"></span>
        <span class="top">简历投递成功!</span>
      </div>
      <span class="bottom">7天内不可重复投递!</span>
    </div>
  </div>
  <div class="js-deliver-invalid-dialog">
    <div class="deliver-invalid-dialog-content clearfix">
      <span class="icon"></span>
      <span class="text">您的简历完整度低于50%,无法投递!</span>
    </div>
  </div>
</div>

<!--友情链接-->
<article class="related_links">
  <div class="wrap">
    <p class="breadcrumb clearfix">
      <span>当前位置:</span>
      <a href="http://www.jobuy.com" target="_blank">首页></a>
      <a href='http://www.jobuy.com/qiye/p5_s0_a1' target='_blank'>【河北】医药公司 ></a>      <a href="" target="_blank">石家庄人民医学高等专科学校</a>
    </p>
    <p class="row clearfix">
      <span>河北相关职位:</span>
                        <a href="http://c1000040927.jobuy.com" title="河北睿博生物科技有限公司" target="_blank">河北睿博生物科技有限公司</a>
                  <a href="http://c1000040103.jobuy.com" title="河北佑民康医药有限公司" target="_blank">河北佑民康医药有限公司</a>
                  <a href="http://c1000040577.jobuy.com" title="河北万岁医药集团有限公司" target="_blank">河北万岁医药集团有限公司</a>
                  <a href="http://c1000039621.jobuy.com" title="河北圣耀化工有限公司" target="_blank">河北圣耀化工有限公司</a>
                  <a href="http://c1000040581.jobuy.com" title="盖天力医药控股集团营销有限公司" target="_blank">盖天力医药控股集团营销有限公司</a>
                  <a href="http://c1000040295.jobuy.com" title="保定牡丹妇婴医院" target="_blank">保定牡丹妇婴医院</a>
                  <a href="http://c1000040293.jobuy.com" title="渤海新区人民医院" target="_blank">渤海新区人民医院</a>
                  <a href="http://c1000040286.jobuy.com" title="三河东杉医院" target="_blank">三河东杉医院</a>
                  <a href="http://c1000040285.jobuy.com" title="邢台生殖与遗传专科医院" target="_blank">邢台生殖与遗传专科医院</a>
                  <a href="http://c1000040277.jobuy.com" title="秦皇岛柳江医院" target="_blank">秦皇岛柳江医院</a>
                  </p>
    <p class="row clearfix">
      <span>周边城市招聘:</span>
      <a href="http://www.jobuy.com/zhiwei/p3_s0_j0" target="_blank">上海</a>
      <a href="http://www.jobuy.com/zhiwei/p12_s0_j0" target="_blank">浙江</a>
      <a href="http://www.jobuy.com/zhiwei/p13_s0_j0" target="_blank">安徽</a>
      <a href="http://www.jobuy.com/zhiwei/p20_s0_j0" target="_blank">广东</a>
      <a href="http://www.jobuy.com/zhiwei/p16_s0_j0" target="_blank">山东</a>
      <a href="http://www.jobuy.com/zhiwei/p5_s0_j0" target="_blank">河北</a>
      <a href="http://www.jobuy.com/zhiwei/p4_s0_j0" target="_blank">重庆</a>
      <a href="http://www.jobuy.com/zhiwei/p1_s0_j0" target="_blank">北京</a>
      <a href="http://www.jobuy.com/zhiwei/p11_s0_j0" target="_blank">江苏</a>
      <a href="http://www.jobuy.com/zhiwei/p19_s0_j0" target="_blank">湖南</a>
    </p>
    <p class="row clearfix">
      <span>企业入驻日期:</span>
      <a href="http://www.jobuy.com/qiye/20090218" target="_blank">2009-02-18</a>
    </p>
    <p class="row clearfix">
      <span class="txt-left">资讯分类:</span>
              <a href="http://jobuy.com/liuxue/" target="_blank">留学</a>
              <a href="http://jobuy.com/chuangye/" target="_blank">创业</a>
              <a href="http://jobuy.com/news/" target="_blank">资讯</a>
              <a href="http://jobuy.com/jianli/" target="_blank">简历</a>
              <a href="http://jobuy.com/mianshi/" target="_blank">面试</a>
              <a href="http://jobuy.com/zhiyeyaoshi/" target="_blank">执业药师</a>
              <a href="http://jobuy.com/kaoshi/" target="_blank">医学考试</a>
              <a href="http://jobuy.com/fanwen/" target="_blank">实用范文</a>
              <a href="http://jobuy.com/rudang/" target="_blank">入党资料</a>
              <a href="http://jobuy.com/ksfd/" target="_blank">考试辅导</a>
          </p>
    <p class="row clearfix">
      <span class="txt-left">最新文章:</span>
              <a href="http://jobuy.com/212538.html" title="广州艾默克医疗器械有限公司急聘江苏省区域经理" target="_blank">广州艾默克医疗器械有限公司急聘江苏省区域经理</a>
              <a href="http://jobuy.com/212537.html" title="广州中大医疗器械有限公司急招招标专员" target="_blank">广州中大医疗器械有限公司急招招标专员</a>
              <a href="http://jobuy.com/212536.html" title="广州中大医疗器械有限公司招聘销售部副经理" target="_blank">广州中大医疗器械有限公司招聘销售部副经理</a>
              <a href="http://jobuy.com/212535.html" title="怎样在网上申请注册商标" target="_blank">怎样在网上申请注册商标</a>
              <a href="http://jobuy.com/212534.html" title="创业最困难的三件事是什么" target="_blank">创业最困难的三件事是什么</a>
              <a href="http://jobuy.com/212533.html" title="2017深圳创业孵化基地大学生申报申请条件" target="_blank">2017深圳创业孵化基地大学生申报申请条件</a>
              <a href="http://jobuy.com/212532.html" title="ofo创始人兼CEO创业故事" target="_blank">ofo创始人兼CEO创业故事</a>
              <a href="http://jobuy.com/212531.html" title="民警党员党性分析材料范文" target="_blank">民警党员党性分析材料范文</a>
              <a href="http://jobuy.com/212530.html" title="哪些行为会导致你面试的失败?" target="_blank">哪些行为会导致你面试的失败?</a>
              <a href="http://jobuy.com/212529.html" title="“春节”之名称变革" target="_blank">“春节”之名称变革</a>
          </p>
  </div>
</article>


  
  </div>
  <footer id="footer">
        <div class="footer-container">
      <div class="nav-wrap">
        <div class="nav clearfix">
          <div class="nav-col hotline">
            <img src="http://www.jobuy.com/static/frontend/img2/common/footer-headphone.png">
            <span class="text_middle">400-6802-998</span>
            <span class="text_bottom">服务热线</span>
          </div>
          <div class="nav-col links">
            <h3>猎才简介</h3>
            <ul>
              <li><a href="http://www.jobuy.com/help/jobuy" rel="nofollow" target="_blank">关于猎才</a></li>
              <li><a href="http://www.jobuy.com/help/contact" rel="nofollow" target="_blank">联系我们</a></li>
              <li><a href="http://www.jobuy.com/help/coop" rel="nofollow" target="_blank">合作申请</a></li>
              <li><a href="http://www.jobuy.com/zhaopin" rel="nofollow" target="_blank">专场招聘</a></li>
            </ul>
          </div>
          <div class="nav-col links">
            <h3>网站导航</h3>
            <ul>
              <li><a href="http://www.jobuy.com/help/sitemap" target="_blank">网站地图</a></li>
              <li><a href="http://www.jobuy.com/help/job" target="_blank">职位类别</a></li>
              <li><a href="http://www.jobuy.com/qiye" target="_blank">企业分类</a></li>
              <li><a href="http://www.jobuy.com/zhiwei" target="_blank">职位分类</a></li>
            </ul>
          </div>

          <div class="nav-col links">
            <h3>服务与帮助</h3>
            <ul>
              <li><a href="http://www.jobuy.com/help/help" rel="nofollow" target="_blank">会员帮助</a></li>
              <li><a href="http://www.jobuy.com/help/service" rel="nofollow" target="_blank">服务介绍</a></li>
              <li><a href="http://www.jobuy.com/help/lietou-service" rel="nofollow" target="_blank">猎头服务</a></li>
              <li><a href="http://www.jobuy.com/help/case" rel="nofollow" target="_blank">成功案例</a></li>
            </ul>
          </div>

          <div class="nav-col links">
            <h3>快速导航</h3>
            <ul>
              <li><a href="http://www.jobuy.com" target="_blank">首页</a></li>
              <li><a href="http://www.jobuy.com/jobs" target="_blank">找工作</a></li>
              <li><a href="http://www.jobuy.com/site/login?type=2" rel="nofollow" target="_blank">找人才</a></li>
              <li><a href="http://www.jobuy.com/lietou" target="_blank">找猎头</a></li>
            </ul>
          </div>
           <div class="nav-col links APP">
            <h3>猎才公众号</h3>
            <img src="http://www.jobuy.com/static/frontend/img2/WeChat.png"/>
          </div>
          <div class="nav-col abolish">
            <div class="weibo">
              <div class="button">
                <wb:follow-button uid="1883866021" type="red_1" width="62" height="24">
                  <iframe src="http://widget.weibo.com/relationship/followbutton.php?btn=red&amp;style=1&amp;uid=1883866021&amp;width=62&amp;height=24&amp;language=zh_cn" width="62" height="24" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0"></iframe>
                </wb:follow-button>
              </div>
            </div>
          </div>
          <!-- <div class="nav-col QRcode">
            <img src="http://www.jobuy.com/static/frontend/img2/common/QRcode.jpg" alt="猎才医药网">
          </div> -->
        </div>
      </div>
      <div class="copyright-wrap">
        <div class="copyright">
          <p>Copyright <span>©</span> <a href="/">南京瑞秀人力资源有限公司</a> jobuy.com All RightsReserved</p>
          <p>经营许可证编号:苏B2-20050006 ICP证编号:<a target="_blank" href="http://www.miibeian.gov.cn/">苏ICP备13011106号-7</a></p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </footer>
</div>

<div id="float_toolbar">
  <div class="gotop js-ftoolbar-gotop"><span class="iconfont "></span></div>
  <div class="QRcode">
    <span class="iconfont "></span>
    <div class="QRcode-content">
      <i class="QRcode-content-arrow"></i>
      <img src="http://www.jobuy.com/static/frontend/img2/QRcode.gif" alt="猎才二维码">
    </div>
  </div>
  </div>

<!--JS-->

<script src="http://www.jobuy.com/static/frontend/js2/common/function.js?v=2.0"></script><script src="http://www.jobuy.com/static/frontend/js2/plugins/jquery.plugins.js?v=2.0"></script><script src="http://www.jobuy.com/static/frontend/js2/main.js?v=3246"></script>
<script src="http://www.jobuy.com/static/frontend/js2/show.js?v=2.5"></script>
<script type="text/javascript">  var pageIndex = 1;
  var search = $('.searchbar').val();
  $('#showMore').on('click', function () {
    pageIndex = pageIndex + 1;
    loadPostion();
  });

  var loadPostion = function () {
    $.ajax({
      type: "get",
      dataType:"json",
      url: "/com/show",
      data: {'page': pageIndex, 'id': 1000012023, 'search': search},
      success: function (e) {
        if (e.length < 10) {
          //$("#none").css("display", "block");
          $("#showMore").text("数据已加载完");
          $("#showMore").removeAttr('id');

        }
        var pos = "";
        for (var i = 0; i < e.length; i++) {
          var diff = Math.round((Math.round(new Date() / 1000) - e[i]['time']) / 24 / 3600);
          //alert(e[i]['job_id']);
          pos += '<li>';
          if (1 == 1) {
            if (e[i]['fav'] == 1) {
              pos += '<a href="javascript:;" class="disabled collect">已收藏</a>';
            } else {
              pos += '<a href="javascript:void(0)" class="collect js-collect" data="' + e[i]['job_id'] + '">收藏</a>';

            }
            if (e[i]['time'] && diff < 7 ) {
              pos += '<a href="javascript:;" class="disabled deliver">已投递</a>';
            } else {
              pos += '<a href="javascript:void(0)" class="deliver js-deliver" data="' + e[i]['job_id'] + '">立即投递</a>';
            }
          }
          pos += '<a href="http://www.jobuy.com/jobs/show-' + e[i]['job_id'] + '" class="title" target="_blank"><span>' + e[i]['title'] + '</span>';
          if (e[i]['want']==1) { pos += '<i>急聘</i>'; }
          pos += '</a><span class="loc">' + e[i]['work_place'] + '</span>';
          pos += '<span class="scale">' + e[i]['recruitment'] + '</span>';
          pos += '<span class="salary">月薪<b>' + e[i]['salary'] + '</b></span>';
          pos += '<span class="date">' + e[i]['updated_at'] + '</span>';
          pos += '</li>';
        }
        //滑动加载数据
        $("#loadlist").append(pos);
      }
    });
  }

  var p = $('.com-intro-left p');
  $(".com-intro-left .arrow").click(function(){
    if (p.css('height') == '144px') {
      p.css({"height": "auto"});
      $(this).css({'background': 'url(http://www.jobuy.com/static/frontend/img/1_07.jpg) no-repeat center center'});
    } else {
      p.css({"height": '144px'});
      $(this).css({'background': 'url(http://www.jobuy.com/static/frontend/img/1_08.jpg) no-repeat center center'});
    }
  });


//创建和初始化地图函数:
  function initMap(){
    geocoder = new BMap.Geocoder();
    geocoder.getPoint('红旗南大街汇丰西路18号', function(point){
      if (point) {
        longitude = point.lng;
        latitude = point.lat;
        createMap();//创建地图
        setMapEvent();//设置地图事件
        addMapControl();//向地图添加控件
        addMapOverlay();//向地图添加覆盖物
      }
    });
  }
  function createMap(){
    map = new BMap.Map("map");
    map.centerAndZoom(new BMap.Point(longitude,latitude),19);
  }
  function setMapEvent(){
    map.enableScrollWheelZoom();
    map.enableKeyboard();
    map.enableDragging();
    map.enableDoubleClickZoom();
  }
  function addClickHandler(target,window){
    target.addEventListener("click",function(){
      target.openInfoWindow(window);
    });
  }
  function addMapOverlay(){
    var markers = [
      {content:"红旗南大街汇丰西路18号",title:"红旗南大街汇丰西路18号",imageOffset: {width:-46,height:-21},position:{lat:latitude,lng:longitude}}
    ];
    for(var index = 0; index < markers.length; index++ ){
      var point = new BMap.Point(markers[index].position.lng,markers[index].position.lat);
      var marker = new BMap.Marker(point,{icon:new BMap.Icon("http://api.map.baidu.com/lbsapi/createmap/images/icon.png",new BMap.Size(20,25),{
        imageOffset: new BMap.Size(markers[index].imageOffset.width,markers[index].imageOffset.height)
      })});
      var label = new BMap.Label(markers[index].title,{offset: new BMap.Size(25,5)});
      var opts = {
        width: 200,
        title: markers[index].title,
        enableMessage: false
      };
      var infoWindow = new BMap.InfoWindow(markers[index].content,opts);
      marker.setLabel(label);
      addClickHandler(marker,infoWindow);
      map.addOverlay(marker);
    };
  }
  //向地图添加控件
  function addMapControl(){
    var scaleControl = new BMap.ScaleControl({anchor:BMAP_ANCHOR_BOTTOM_LEFT});
    scaleControl.setUnit(BMAP_UNIT_IMPERIAL);
    map.addControl(scaleControl);
    var navControl = new BMap.NavigationControl({anchor:BMAP_ANCHOR_TOP_LEFT,type:BMAP_NAVIGATION_CONTROL_LARGE});
    map.addControl(navControl);
    var overviewControl = new BMap.OverviewMapControl({anchor:BMAP_ANCHOR_BOTTOM_RIGHT,isOpen:true});
    map.addControl(overviewControl);
  }
  var map;
  initMap();</script></body>
</html>
							
								HTTP/1.1 200 OK
Server: Refine
Date: Wed, 14 Jun 2017 02:45:51 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
Set-Cookie: advanced-frontend=8ct2a8lm6fs2p3mk288c9vdf52; path=/; domain=jobuy.com
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Set-Cookie: _url_=7e52e2770205279f25402b328806f76df9d8098f769e38a86a2a783333c201a9a%3A2%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A5%3A%22_url_%22%3Bi%3A1%3Bs%3A1%3A%22%2F%22%3B%7D; path=/; httponly
Content-Encoding: gzip

							

WHOIS信息

 • 注册人:
  zhang hengyin
 • 注册邮箱:
  refineym@163.com
 • 注册商:
  Todaynic.com, Inc.
 • 创建时间:
  2004-02-14
 • 更新时间:
  2017-05-23
 • 过期时间:
  2019-02-14
 • NS服务器:
  vip1.cupdns.com
 • NS服务器:
  vip2.cupdns.com
 • 详细信息

服务器IP

随机推荐