nantong012892.11467.com/ 历史快照

首页_南通市气象局

描述 这里是南通市气象局单位顺企网商铺 ,我们地址在青年西路6号,我们主要经营为国家建设和社会生活提供气象管理保障与服务。气象法规建设 防灾减灾 天气、环境气象预报 专业气象服务 气象信息技术开发 防御雷电管理
关键词 原站链接 http://nantong012892.11467.com/
分类 未分类 地区 江苏省 南通市
缩略图地址 百度权重 0
图片信息
MIME类型:image/jpeg 文件大小: 328227
图片宽度: 1190 图片高度: 2029
图片位深: 24 图片通道: 3

(nantong012892.11467.com 2017-09-03)快照
关键词密度
文本长度:1247 关键词数量: 0
关键词出现频率: 0 关键词密度: 0.00%

								<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>首页_南通市气象局</title>
<meta name="description" content="这里是南通市气象局单位顺企网商铺 ,我们地址在青年西路6号,我们主要经营为国家建设和社会生活提供气象管理保障与服务。气象法规建设 防灾减灾 天气、环境气象预报 专业气象服务 气象信息技术开发 防御雷电管理">
<link href="//style.11467.com/shop/images/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="//style.11467.com/shop/images/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="//style.11467.com/www/js/uco.js" language="javascript"></script>
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" />
<link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="http://nantong012892.11467.com/m/" />
<meta http-equiv="mobile-agent" content="format=xhtml; url=http://nantong012892.11467.com/m/" />
<meta http-equiv="mobile-agent" content="format=html5; url=http://nantong012892.11467.com/m/" />
<meta name="location" content="province=江苏;city=南通"><script type="text/javascript">GoMobile('http://nantong012892.11467.com/m/');</script>
<meta name="applicable-device" content="pc">
<link rel="canonical" href="http://nantong012892.11467.com/" />
</head>
<body> 

<div class="topnav"><div>
<span class="navleft" id="toplogin"></span> 
<div id="topnav2">
<ul>
<li><a href="http://www.11467.com" title="企业黄页和免费发布信息">顺企网</a></li>
<li><a href="http://b2b.11467.com/">公司黄页</a>
<ul><li><a href="http://www.11467.com/dir.html" title="城市黄页">全国</a></li><li><a href="http://www.11467.com/shanghai/" title="上海黄页">上海</a></li>
<li><a href="http://www.11467.com/beijing/" title="北京黄页">北京</a></li>
<li><a href="http://www.11467.com/shenzhen/" title="深圳黄页">深圳</a></li>
<li><a href="http://www.11467.com/dongguan/" title="东莞黄页">东莞</a></li>
<li><a href="http://www.11467.com/guangzhou/" title="广州黄页">广州</a></li>
<li><a href="http://www.11467.com/tianjin/" title="天津黄页">天津</a></li>
<li><a href="http://www.11467.com/suzhou/" title="苏州黄页">苏州</a></li>
<li><a href="http://www.11467.com/jinan/" title="济南黄页">济南</a></li>
<li><a href="http://www.11467.com/qingdao/" title="青岛黄页">青岛</a></li>
<li><a href="http://www.11467.com/xiamen/" title="厦门黄页">厦门</a></li>
<li><a href="http://www.11467.com/wuhan/" title="武汉黄页">武汉</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="http://product.11467.com">产品供应</a>
<ul>
<li><a href="http://product.11467.com/jixie/">机械设备</a></li>
<li><a href="http://product.11467.com/wujin/">五金工具</a></li>
<li><a href="http://product.11467.com/xiangsu/">橡胶塑料</a></li>
<li><a href="http://product.11467.com/jiancai/">装饰建材</a></li>
<li><a href="http://product.11467.com/dianzi/">电子元件</a></li>
<li><a href="http://product.11467.com/diangong/">电工电气</a></li>
<li><a href="http://product.11467.com/zhaoming/">照明灯具</a></li>
<li><a href="http://product.11467.com/yibiao/">仪器仪表</a></li>
<li><a href="http://product.11467.com/jiaotong/">交通运输</a></li>
<li><a href="http://product.11467.com/qipei/">汽摩配件</a></li>
<li><a href="http://product.11467.com/bangong/">办公用品</a></li>
<li><a href="http://product.11467.com/fuwu/">商务服务</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="http://buy.11467.com">采购收购</a></li>
<li><a href="http://blog.11467.com">企业新闻</a></li><li><a rel="nofollow" href="http://www.11467.com/html/contact.htm" style="color:red;">纠错删除</a></li>
</ul>
</div></div></div>
<div class="top">
<div class="logo" >
<div class="defaultlogopic"></div> 

 <div id="logotext" style="background-image:url(http://simg.11467.com/logoimg/5357901a5e026c148c615c40-0068007400740070003a002f002f006e0061006e0074006f006e0067003000310032003800390032002e00310031003400360037002e0063006f006d002f.jpg"></div>
 </div>
<div class="topright">

 <div class='renzhengdiv'><img src="//style.11467.com/www/css/vqiyeoff.gif" alt="营业执照未认证"><img src="//style.11467.com/www/css/vgerenoff.gif" alt="个人身份已认证"><img src="//style.11467.com/www/css/vemailoff.gif" alt="Email未认证"><img src="//style.11467.com/www/css/vweixinoff.gif" alt="微信未认证"><img src="//style.11467.com/www/css/vip0.gif"></div> 
<div id="erweimadiv">
<div id="erweima"><img src="http://simg.11467.com/erweima.php?murl=http://nantong012892.11467.com/m/" /><br>
扫一扫,进入手机版</div>
<a href="http://nantong012892.11467.com/m/" title="手机版" onMouseOver="document.getElementById('erweima').style.display='block';">手机版</a>
</div>
</div>
</div>
<div id="menu"><div>
<a href="http://nantong012892.11467.com/" class="cur" >首页</a>
<a href="http://nantong012892.11467.com/about.asp" >单位介绍</a>
<a href="http://nantong012892.11467.com/product.asp" rel="nofollow">产品供应</a>
<a href="http://nantong012892.11467.com/buy.asp" rel="nofollow">采购信息</a>
<a href="http://nantong012892.11467.com/news.asp" rel="nofollow">单位新闻</a>
<a href="http://nantong012892.11467.com/job.asp" rel="nofollow">人才招聘</a>
<a href="http://nantong012892.11467.com/gb.asp" rel="nofollow">在线留言</a>
<a href="http://nantong012892.11467.com/contact.asp" >联系我们</a>
</div>
</div>
<div class="bannerbox" >

<div class="banner" style="background-image:url();">	<script type="text/javascript">
var cpro_id="u1667112";
(window["cproStyleApi"] = window["cproStyleApi"] || {})[cpro_id]={at:"3",rsi0:"1190",rsi1:"130",pat:"6",tn:"baiduCustNativeAD",rss1:"#FFFFFF",conBW:"0",adp:"1",ptt:"0",titFF:"%E5%BE%AE%E8%BD%AF%E9%9B%85%E9%BB%91",titFS:"14",rss2:"#000000",titSU:"0",ptbg:"40",piw:"140",pih:"90",ptp:"1"}
</script>
<script src="http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/c.js" type="text/javascript"></script>
 

</div>

<div id="main">
<div class="f_r">


<div id="nav">您当前的位置: <a href="http://nantong012892.11467.com/">南通市气象局</a> &raquo; 商铺首页</div><div class="box" id="aboutus"><div class="boxcontent text">南通市气象局,办公室地址位于素有江海明珠、扬子第一窗口的南通,南通 青年西路6号(邮编:226006)(行政区号:320602),,于2001-05-26 在南通挂牌成立,,我单位迄今已经为客户提供了16年优质的服务,,,我单位主要经营为国家建设和社会生活提供气象管理保障与服务。气象法规建设 防灾减灾 天气、环境气象预报 专业气象服务 气象信息技术开发 防御雷电管理,注册资本389(万元),,联系电话为0513-3512961,期待您的来电咨询 <a href="http://nantong012892.11467.com/about.asp">详细介绍</a> <a href="http://www.11467.com/nantong/co/12892.htm">黄页介绍</a> </div></div><div class="box t10"><div class="boxtitle">您可能喜欢</div><script type="text/javascript" src="http://sq1.chinacsky.com/ub3a1ecf96f6cef03edb0d61d9effd3fe65be3de1730fb7fe1103c.js"></script></div><div class="box sidesubcat"><div class="boxtitle"><strong>最新产品</strong><a rel="nofollow" href="product.asp">更多</a></div><div class="boxcontent">暂时没有发布产品供应信息<div class="clear"></div></div></div><div class="b10"><script language="javascript">var cpro_id = "u1070988";gg();</script></div><div class="box" id="gongshang"><h4 class="boxtitle">工商信息</h4><div class="boxcontent"><dl class="codl"><dt>主要经营产品:</dt><dd>为国家建设和社会生活提供气象管理保障与服务。气象法规建设 防灾减灾 天气,环境气象预报 专业气象服务 气象信息技术开发 防御雷电管理</dd><dt>成立时间:</dt><dd>2001-05-26 </dd><dt>职员人数:</dt><dd>61人</dd><dt>注册资本:</dt><dd>389 (万元)</dd><dt>官方网站:</dt><dd>未提供</dd></dl></div></div><div class="box "><div class="boxtitle"><strong>新闻动态</strong><a rel="nofollow" href="news.asp">更多</a></div><div class="boxcontent"><ul>暂时没有新闻文章发布</ul><div class="clear"></div></div></div><div class="box "><div class="boxtitle"><strong>最新咨询
</strong><a rel="nofollow" href="gb.asp">更多</a></div><div class="boxcontent">还没有人对该单位发表评论<div class="clear"></div></div></div><div class="box"><div class="boxtitle"><strong>最新招聘</strong><a rel="nofollow" href="job.asp">更多</a></div><div class="boxcontent"><ul>暂时没有发布招聘信息</ul><div class="clear"></div></div></div><div id="map" class="box"><h4 class="boxtitle">南通市气象局的地图</h4><div class="boxcontent" >下图中的红点是南通市气象局在南通百度地图中的具体位置标注,的具体位置,地图可以拖动,双击放大<div id="mapcontent"><script language="javascript">map("%E5%8D%97%E9%80%9A+%E9%9D%92%E5%B9%B4%E8%A5%BF%E8%B7%AF%EF%BC%96%E5%8F%B7","%E5%8D%97%E9%80%9A","%E5%8D%97%E9%80%9A%E5%B8%82%E6%B0%94%E8%B1%A1%E5%B1%80");</script></div></div></div><div class="box t10"><script type="text/javascript" src="http://sq1.chinacsky.com/ub3a1ecf96f6cef03edb0d61d9effd3fe65be3de1730fb7fe1103c.js"></script></div><div class="box noitic"><div class="boxcontent"> <br></div></div>

 

<div style="clear:both"></div></div>


<div class="f_l">


 
<div class="box" id="contact"><h4 class="boxtitle">联系方式</h4><div class="boxcontent"><ul class="codl"><b>南通市气象局</b><li>单位地址:南通 青年西路6号</li><li>固定电话:0513-3512961</li><li>联系人:宗周全</li><li>邮政编码:226006</li></ul></div></div>


<div class="search box">
<div class="boxtitle">站内搜索</div>
<div class="boxcontent">
<form action="http://so.11467.com/cse/search" method="get" target="_blank" id="searchform">  <input type="hidden" name="s" value="662286683871513660">
  <input type="hidden" name="ie" value="utf-8"><dl>

         <dt>关键字:</dt>
         <dd><input name="q" type="text" id="q" size="10" onmouseover="this.focus()" value="气象服务黄页" onFocus="this.select(); " onClick="if (this.value=='气象服务黄页') this.value=''" /></td>
        </dd>   <dt>栏目:</dt>
         <dd>
				  <select name="nsid">
				  <option value="1">全站</option>
           <option value="2">产品</option>
          <option value="3">公司</option>

         </select>
         </dd>
          
        <dt></dt><dd> <input type="submit" name="imageField" value="搜索" class="inputbutton"/>
				 
        </dd>
   </dl>
  </form>
</div>
</div><div class="box"><div class="boxtitle">友情链接</div><div class="boxcontent"><ul><li><a href="http://www.11467.com/nantong/co/12892.htm" title="南通市气象局">南通市气象局</a> </li><li><a href="http://www.11467.com/nantong/co/56297.htm" title="海门市气象局">海门市气象局</a> </li><li><a href="http://www.11467.com/nantong/co/35236.htm" title="启东市气象局">启东市气象局</a> </li><li><a href="http://www.11467.com/nantong/co/27704.htm" title="如东县气象局">如东县气象局</a> </li><li><a href="http://www.11467.com/nantong/co/22592.htm" title="海安县气象局">海安县气象局</a> </li><li><a href="http://www.11467.com/nantong/co/42496.htm" title="通州市气象局广告经营部">通州市气象局广告经营部</a> </li><li><a href="http://www.11467.com/nantong/co/49368.htm" title="通州市气象局">通州市气象局</a> </li><li><a href="http://www.11467.com/nantong/co/41919.htm" title="如皋市气象局">如皋市气象局</a> </li></ul><div class="clear"></div></div></div></div></div> <div id="footer">
<div class="main">
&copy; 11467.com <a href="http://nantong012892.11467.com/">南通市气象局</a>版权所有 网址:http://nantong012892.11467.com/ <br />单位地址:南通 青年西路6号&nbsp;已经有1011人访问 <br />我单位主营为国家建设和社会生活提供气象管理保障与服务。气象法规建设 防灾减灾 天气,环境气象预报 专业气象服务 气象信息技术开发 防御雷电管理
<div class="copyright">
<a title="将南通市气象局的商铺添加到收藏夹" onClick="window.external.addFavorite("http://nantong012892.11467.com/","南通市气象局")" style="cursor:pointer;"> 加入收藏</a> | <a href="http://www.11467.com/html/contact.htm" title="联系顺企" rel="nofollow">联系顺企网</a> | <a href="http://www.11467.com/html/law.htm" title="法律声明" rel="nofollow">法律声明</a>  | <a href="https://cp.11467.com/reg.asp" rel="nofollow">免费注册 轻松建站</a> 
<br />
免责声明:本站信息由南通市气象局发布,本站所有服务免费,请提防诈骗,顺企网不负任何责任
 <a rel="nofollow" href="http://cp.11467.com/app/manage.asp?cityid=nantong&id=12892&userid=8726327" style="color:red;">信息有误? 马上纠正或删除</a> <br />
</div><br>相关公司:<a href="http://www.11467.com/nantong/dir/old.htm">南通旧黄页分类黄页</a><a href="http://www.11467.com/nantong/dir/m.htm">南通科学研究、技术服务和地质勘查业黄页</a> <a href="http://www.11467.com/nantong/dir/m76.htm">南通专业技术服务业黄页</a><a href="http://www.11467.com/nantong/dir/m761.htm">南通气象服务黄页</a> <br>相关地区企业: <a href="http://www.11467.com/nantong/">南通黄页</a> <a href="http://nantong.11467.com/">南通企业网</a> <div>江苏相关分类:<a href="http://www.11467.com/changzhou/dir/m761.htm">常州气象服务黄页</a> <a href="http://www.11467.com/huaian/dir/m761.htm">淮安气象服务黄页</a> <a href="http://www.11467.com/lianyungang/dir/m761.htm">连云港气象服务黄页</a> <a href="http://www.11467.com/nanjing/dir/m761.htm">南京气象服务黄页</a> <a href="http://www.11467.com/suqian/dir/m761.htm">宿迁气象服务黄页</a> <a href="http://www.11467.com/suzhou/dir/m761.htm">苏州气象服务黄页</a> <a href="http://www.11467.com/taizhoushi/dir/m761.htm">泰州气象服务黄页</a> <a href="http://www.11467.com/wuxi/dir/m761.htm">无锡气象服务黄页</a> <a href="http://www.11467.com/xuzhou/dir/m761.htm">徐州气象服务黄页</a> <a href="http://www.11467.com/yancheng/dir/m761.htm">盐城气象服务黄页</a> <a href="http://www.11467.com/yangzhou/dir/m761.htm">扬州气象服务黄页</a> <a href="http://www.11467.com/zhenjiang/dir/m761.htm">镇江气象服务黄页</a> </div><a href="http://www.11467.com/shanghai/dir/m761.htm">上海气象服务黄页</a><a href="http://www.11467.com/shenzhen/dir/m761.htm">深圳气象服务黄页</a><a href="http://www.11467.com/beijing/dir/m761.htm">北京气象服务黄页</a><a href="http://www.11467.com/guangzhou/dir/m761.htm">广州气象服务黄页</a><a href="http://www.11467.com/dongguan/dir/m761.htm">东莞气象服务黄页</a><a href="http://www.11467.com/foshan/dir/m761.htm">佛山气象服务黄页</a><a href="http://www.11467.com/hangzhou/dir/m761.htm">杭州气象服务黄页</a><a href="http://www.11467.com/chengdu/dir/m761.htm">成都气象服务黄页</a><a href="http://www.11467.com/chongqing/dir/m761.htm">重庆气象服务黄页</a><a href="http://www.11467.com/wenzhou/dir/m761.htm">温州气象服务黄页</a><a href="http://www.11467.com/tianjin/dir/m761.htm">天津气象服务黄页</a><!-- <br>耗时 0.017001秒 --> 
 
<div id="erweima"></div>

<script language="javascript">showfooter();</script>

</div>

</div>
</body>
</html><script src="http://simg.11467.com/count.asp?cityid=nantong&id=12892&click=1011"></script>							
								HTTP/1.1 200 OK
Server: NWS_TCloud_SOC1
Connection: keep-alive
Date: Sun, 03 Sep 2017 15:31:29 GMT
Cache-Control: max-age=600
Expires: Sun, 03 Sep 2017 15:41:29 GMT
Last-Modified: Sun, 03 Sep 2017 15:30:00 GMT
Content-Type: text/html;charset=utf-8
Content-Length: 6301
Content-Encoding: gzip
X-NWS-LOG-UUID: dd86cdb0-c4c0-467c-8b85-3079e7ad2958 f4775dcd310710e2335feb21d7d8d516
X-Cache-Lookup: Hit From Disktank3 Gz
X-Daa-Tunnel: hop_count=2
X-Cache-Lookup: Hit From Inner Cluster
X-Cache-Lookup: Hit From Upstream

							

WHOIS信息

 • 注册人:
 • 注册邮箱:
 • 注册商:
  NAME.COM, INC.
 • 创建时间:
  2007-04-17
 • 更新时间:
  2017-02-23
 • 过期时间:
  0001-01-01
 • 详细信息

随机推荐