qingku.cn.b2b168.com/ 历史快照

玉源和|玉源和网站

描述 玉源和,地址是浙江省嘉兴浙江玉源和,联系方式是,84063636,主要经营
关键词 玉源和 原站链接 http://qingku.cn.b2b168.com/
分类 未分类 地区 浙江省 嘉兴市
缩略图地址 百度权重 0
图片信息
MIME类型:image/jpeg 文件大小: 327664
图片宽度: 1024 图片高度: 2014
图片位深: 24 图片通道: 3

(qingku.cn.b2b168.com 2017-09-22)快照
关键词密度
文本长度:1115 关键词数量: 1
关键词出现频率: 12 关键词密度: 0.03%

								<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-cn">
<head>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="applicable-device" content="pc">
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform">
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp">
<meta name="renderer" content="webkit">


<title>玉源和|玉源和网站</title>
<meta name="keywords" content=",玉源和"/>
<meta name="description" content="玉源和,地址是浙江省嘉兴浙江玉源和,联系方式是,84063636,主要经营"/>
<link rel="canonical" href="http://qingku.cn.b2b168.com/" />

<meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.qingku.b2b168.com/"/>
<meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.qingku.b2b168.com/"/>
<link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="http://m.qingku.b2b168.com/" />
<link href="http://shop.cn.b2b168.com/baidu/css/search-global.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="http://shop.cn.b2b168.com/baidu/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="http://i.b2b168.com/css/shoppc.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://i.b2b168.com/js/jquery.min.js"></script>
<base target="_blank">
</head>
<body>
<!--商铺顶部-->
<div id="top-container" class="top-container">
 <div class="top-content">
  <div class="top-content-main">
   <div class="top-user">	
    <ul>
     <li class="top-drop-down active"><div class="drop-down-trigger"><a href="http://m.b2b168.com/login.aspx" class="J-login" rel="nofollow">登录</a></div></li>
     <li><a href="http://m.b2b168.com/Register.aspx" rel="nofollow">免费注册</a></li>
    </ul>
   </div>
   <div class="top-helpers">
    <ul>
     <li class="top-drop-down">
      <div class="drop-down-trigger"><a href="http://m.b2b168.com/" rel="nofollow">我的八方</a></div>
      <div class="drop-down-menu my-work">
       <ul>
        <li>
         <h4>采购</h4>
         <p><a href="http://m.b2b168.com/MessageSends.aspx" rel="nofollow">发送询价单</a><a href="http://m.b2b168.com/MessageReceives.aspx?r=0" rel="nofollow">管理询价单</a></p>
        </li>
        <li>
         <h4>销售</h4>
         <p><a href="http://m.b2b168.com/Supply.aspx" rel="nofollow">发布产品信息</a><a href="http://m.b2b168.com/SupplyList.aspx" rel="nofollow">管理产品信息</a></p>
        </li>
        <li>
         <h4>服务</h4>
         <p><a href="http://cn.b2b168.com/cnwebsite.html" rel="nofollow">八方旺铺</a><a href="http://cn.b2b168.com/cnywt.html" rel="nofollow">易网销</a><a href="http://m.b2b168.com/SubscribeList.aspx" rel="nofollow">商机订阅</a></p>
         <p><a href="http://cn.b2b168.com/" rel="nofollow">申请金钻</a><a href="http://bid.b2b168.com/" rel="nofollow">关键词竞价</a><a href="http://bill.b2b168.com/" rel="nofollow">一元广告</a></p>
        </li>
       </ul>
      </div>
     </li>
     <li class="top-drop-down">
      <div class="drop-down-trigger"><i class="icon-favorite"></i><a href="http://m.b2b168.com/FavoriteList.aspx" rel="nofollow">选择语言</a></div>
      <div class="drop-down-menu my-favorite">
       <ul>
        <li><a href="http://qingku.cht.b2b168.com">繁体</a></li>
<li><a href="http://qingku.en.b2b168.com">English</a></li><li><a href="http://qingku.fr.b2b168.com">Francés</a></li><li><a href="http://qingku.es.b2b168.com">Español</a></li><li><a href="http://qingku.de.b2b168.com">Deutsch</a></li><li><a href="http://qingku.ru.b2b168.com">Pусский</a></li>        <li><a href="http://wap.b2b168.com/wsh3769165.html">手机版</a></li>
       </ul>
      </div>
     </li>
     <li class="top-drop-down">
      <div class="drop-down-trigger"><a href="javascript:;" rel="nofollow">网站导航</a></div>
      <div class="drop-down-menu my-sites">
       <ul>
        <li>
         <h4>商机频道</h4>
         <p><span class="w66"><a href="http://info.b2b168.com/">供应信息</a></span><span class="w66"><a href="http://www.b2b168.com/page-company.html">企业黄页</a></span><span class="w66"><a href="http://b.b2b168.com/">求购信息</a></span></p>
        </li>
        <li>
         <h4>内容频道</h4>
         <p><span class="w66"><a href="http://news.b2b168.com/">八方资讯</a></span><span class="w66"><a href="http://hr.b2b168.com/">人才频道</a></span><span class="w66"><a href="http://bbs.b2b168.com/" rel="nofollow">社区</a></span></p>
        </li>
        <li>
		<h4>行业站</h4>
		<p><span class="w35"><a href="http://info.b2b168.com/jixie/" title="中国机械网">机械</a></span>
		<span class="w35"><a href="http://info.b2b168.com/huanbao/" title="中国环保网">环保</a></span>
		<span class="w35"><a href="http://info.b2b168.com/yiqiyibiao/" title="中国仪器仪表网">仪表</a></span>
		<span class="w35"><a href="http://info.b2b168.com/fuwu/" title="中国商务服务网">商务</a></span>
		<span><a href="http://info.b2b168.com/jiagong/" title="中国加工网">加工</a></span>
		</p>
		<p><span class="w35"><a href="http://info.b2b168.com/wujin/" title="中国五金网">五金</a></span>
		<span class="w35"><a href="http://info.b2b168.com/huagong/" title="中国化工网">化工</a></span>
		<span class="w35"><a href="http://info.b2b168.com/fuzhuang/" title="中国服装网">服装</a></span>
		<span class="w35"><a href="http://info.b2b168.com/lipin/" title="中国礼品网">礼品</a></span>
		<span><a href="http://info.b2b168.com/piju/" title="中国皮具网">皮具</a></span>
		</p>
		<p><span class="w35"><a href="http://info.b2b168.com/dianzi/" title="中国电子网">电子</a></span>
		<span class="w35"><a href="http://info.b2b168.com/yejin/" title="中国冶金网">冶金</a></span>
		<span class="w35"><a href="http://info.b2b168.com/jiancai/" title="中国建材网">建材</a></span>
		<span class="w35"><a href="http://info.b2b168.com/qiche/" title="中国汽车网">汽车</a></span>
		<span><a href="http://info.b2b168.com/it/" title="中国IT网">IT</a></span>
		</p>
		<p><span class="w35"><a href="http://info.b2b168.com/shipin/" title="中国食品网">食品</a></span>
		<span class="w35"><a href="http://info.b2b168.com/anfang/" title="中国安防网">安防</a></span>
		<span class="w35"><a href="http://info.b2b168.com/dianqi/" title="中国电气网">电气</a></span>
		<span class="w35"><a href="http://info.b2b168.com/led/" title="中国LED网">LED</a></span>
		<span><a href="http://info.b2b168.com/jiaotongyunshu/" title="中国交通运输网">交通</a></span>
		</p>
        </li>
       </ul>
       <div class="clear-history"><a href="http://www.b2b168.com/webmap/webmap.htm">网站地图</a></div>
      </div>
     </li>
     <li><a href="http://help.b2b168.com/" rel="nofollow">帮助</a></li>
	 <li><a href="http://m.b2b168.com/Complaint.aspx" rel="nofollow">投诉举报</a></li>
    </ul>
   </div>
  </div>
  <div class="top-content-aside">
   <div class="top-opts">
    <ul>
     <li><a href="http://www.b2b168.com/">八方资源网首页</a></li>
    </ul>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>
<!-- 商铺顶部结束-->
<div class="mod mod-shopsigns">
 <div class="company fl">
  <div class="company-logo fl">
   <a href="/"><img src="//shp.b2b168.com/default/img/logo.gif" alt="玉源和" /></a>
  </div>
  <div class="company-name fl">
   <div class="com-name">玉源和</div>
   <p class="com-pro"><span>主营:</span>等</p>
  </div>
 </div>
 <div class="call-num fr"><p class="call-number"></p></div>
 <div id="oAd468x15"><script type="text/javascript" src="http://a4.b2b168.com/rmbejjuonpt.js"></script></div>
</div>
<div id="nav">
<div class="header2">
<ul>
<li class="span" id="menu1"><a href="/">公司首页</a></li>
<li class="span" id="menu2"><a href="/shop/supply/" rel="nofollow">供应商机</a></li>
<li class="span" id="menu4"><a href="/home.aspx">关于我们</a></li>
<li class="span" id="menu6"><a href="/shop/news/" rel="nofollow">公司动态</a></li>
<li class="span" id="menu7"><a href="/contact.aspx">联系方式</a></li>
<li class="span" id="menu8"><a href="/shop/hr/" rel="nofollow">招聘中心</a></li>
<li class="span" id="menu9"><a href="/message.aspx" rel="nofollow">在线留言</a></li>
<li class="span" id="menu10"><a href="/shop/honor/" rel="nofollow">荣誉认证</a></li>
</ul>
<div id="mmenu4" class="menu-list2"><ul>
<li><a href="/shop/qywh.html" rel="nofollow" title="企业文化">企业文化</a></li>
<li><a href="/shop/zzjg.html" rel="nofollow" title="组织结构">组织结构</a></li>
<li><a href="/shop/fzgs.html" rel="nofollow" title="分支公司">分支公司</a></li>
<li><a href="/shop/shfw.html" rel="nofollow" title="售后服务">售后服务</a></li>
<li><a href="/shop/jszc.html" rel="nofollow" title="技术支持">技术支持</a></li>
</ul></div><div id="mmenu6" class="menu-list2"><ul>
<li><a href="/shop/khal/" rel="nofollow" title="客户案例">客户案例</a></li>
<li><a href="/shop/cpzs/" rel="nofollow" title="产品知识">产品知识</a></li>
<li><a href="/shop/dlhz.html" rel="nofollow" title="代理合作">代理合作</a></li>
<li><a href="/shop/gsyj.html" rel="nofollow" title="公司业绩">公司业绩</a></li>
</ul></div></div>
</div>

<div class="box980">
<div class="B960X90 fl"><script type="text/javascript" src="http://a4.b2b168.com/ojbpkbkllmqybf.js"></script></div>
<div class="box-rightsidebarar">
<ul class="ul01">您现在的位置:<a id="hlHome" href="/">玉源和</a> &gt; 公司首页</ul>
<ul class="ul02">
<form name="frmSiteSearch" id="frmSiteSearch" action="/supply.aspx" method="POST">
<input name="q" id="q" type="text" class="i" value="" />
<input type="submit" class="i2" name="Submit" value="" />
</form>
</ul>
</div>
<div class="box-leftsidebar_1 fl" >
<ul class="box-leftsidebar1 fl">企业信息</ul>
<ul class="xtshi">
<li class="x1">
<span class="n2"><img src="http://i.b2b168.com/vote/tag_pthy.gif" style="border:0px;" /></span><span class="n1">9</span>
</li>
<li class="x2"><a href="http://qingku.cn.b2b168.com">玉源和</a></li>
<li class="x3 h"><a href="http://hi.b2b168.com/3769165/">张磊</a> 先生
 <a href="bizTalk:sendim?qingku" rel="nofollow"><img src="http://i.b2b168.com/vote/zxqt.jpg" width="75" height="21" border="0" align="absmiddle" /></a>
</li>
<li class="x5" style="border-bottom:1px solid #e5e5e5">
<img src="http://m.b2b168.com/default/pic/bfyxqz.jpg" width="160" /><br />
关注八方营销微信<br />
助你马上赚钱
</li>
<li class="x4 h">会员编号:3769165 <br />
八方币:<a href="http://bfb.b2b168.com" rel="nofollow">1000</a><br />
荣誉认证:<a href="/shop/honor/">0项</a><br />
信息满意度:<a href="/shopvotesme1r0.html" rel="nofollow">100%</a><br />
<dl class="left">
<dt class="left">认证:</dt>
 <dd class="left">
  <div class="left">
  <a href="http://m.b2b168.com/Cert.aspx?pg=CertCompany" rel="nofollow"><img src="http://m.b2b168.com/default/pic/qyh02.jpg" width="16" height="16" class="left" />未认证营业执照</a>
  <br />
  <a href="http://m.b2b168.com/Cert.aspx?pg=CertPerson" rel="nofollow"><img src="http://m.b2b168.com/default/pic/qyh03.jpg" width="16" height="16" class="left" />未认证身份证</a>
  </div> 
 </dd>
</dl> 
<br />
</li>
<li class="x4">
所在地区:<a href="http://www.b2b168.com/zhejiangqiye/" title="浙江黄页">浙江省</a> <a href="http://www.b2b168.com/zhejiangqiye/jiaxing/" title="嘉兴黄页">嘉兴</a> <br />
供应信息:0</li>
 
<li class="x5 h0">
<a href="http://m.b2b168.com/Favorite.aspx?r=3769165&q=%e7%8e%89%e6%ba%90%e5%92%8c" title="会员权限,请确定您已经登录?" rel="nofollow">
<!--<img src="http://i.b2b168.com/vote/sc.jpg" border="0" align="absmiddle" />--><img src="http://i.b2b168.com/vote/guanzhu0523.jpg" border="0" align="absmiddle" /></a><!-- 人气:1000-->
</li>
</ul>
<div class="B175X250 fl">
<script type="text/javascript" src="http://a4.b2b168.com/sncjpovjmqum.js"></script>
</div>
<ul class="box-leftsidebar1 fl">供应分类</ul>
<ul class="cpflD fl">
<li><a href="/shop/supply/m1p1.html" title="默认分类" rel="nofollow">默认分类</a></li>
</ul>
<ul class="box-leftsidebar1 fl">友情链接</ul>
<ul class="yqljD fl">
<a href="http://www.b2b168.org/card/qingku/">·我的企业名片</a><br />
<a href="http://jintongkj.b2b168.com/" title="钛纤维,铝纤维,金属铝纤维">·钛纤维,铝纤维,金属铝纤维</a><br />
<a href="http://njlmbz.cn.b2b168.com/" title="南京纸制品包装,南京纸制品包装公司 南京纸盒纸制品包装">·南京纸制品包装,南京纸制品包装公司 南京纸盒纸制品包装</a><br />
<a href="http://hlf8868.cn.b2b168.com/" title="苏州锦幕机电有限公司">·苏州锦幕机电有限公司</a><br />
<a href="http://sanxingyoule521.b2b168.com/" title="游乐设备厂家">·游乐设备厂家</a><br />
<a href="http://shanghaihansa.cn.b2b168.com/" title="柴油发电机,多燃料发电机,柴汽油机水泵">·柴油发电机,多燃料发电机,柴汽油机水泵</a><br />
<a href="http://guochuang1111.b2b168.com/" title="手工皂模具硅胶  石膏线模具硅胶">·手工皂模具硅胶 石膏线模具硅胶</a><br />
<a href="http://looov.b2b168.com/" title="无花果树苗  樱桃苗 梨树苗">·无花果树苗 樱桃苗 梨树苗</a><br />
<a href="http://wsdj.b2b168.com/" title="桃苗、板栗苗、枣苗">·桃苗、板栗苗、枣苗</a><br />
<a href="http://szmhtx.b2b168.com/" title="沼气发电机">·沼气发电机</a><br />
<a href="http://jenly618.cn.b2b168.com/" title="广州开荒保洁公司,广州大理石翻新">·广州开荒保洁公司,广州大理石翻新</a><br />
</ul>
</div>

<div class="box-rightsidebar fr">
<ul class="baiduad">
<li><script type="text/javascript" src="http://a4.b2b168.com/upelrqxhxswrxv.js"></script></li>
</ul>
<ul class="box-rightsidebar2 w-top1">
<li class="fl">玉源和</li>
<li class=fr><a href="/home.aspx">更多>></a></li>
</ul>
<ul class="box-rightsidebar3">
<li class="CHOME">
<div class="fl" style="padding:10px"><script type="text/javascript" src="http://a4.b2b168.com/lgvcihoymjn.js"></script></div>
<br />
欢迎来到玉源和网站,我公司位于富庶繁华之地,素有“鱼米之乡”、“丝绸之府”之美誉的嘉兴市。 具体地址是<a href="http://www.b2b168.com/zhejiangqiye/" title="浙江省企业黄页">浙江省</a><a href="http://www.b2b168.com/zhejiangqiye/jiaxing/" title="嘉兴企业黄页">嘉兴</a>浙江玉源和,联系人是张磊。<br />
联系电话是84063636,主要经营本公司主营各种箱包和材料
如有意向愿意长期合作。<br />
单位注册资金未知。<br />
<br />
<a id="hlHome" class="red" style="text-decoration:none" href="/home.aspx">(&gt;&gt;查看全部)</a>
</li>
<li class="table0">
<table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1" bgcolor="#DCDCDC">
<tr>
 <td width="20%" height="30" align="right" bgcolor="#f3f3f3">主要市场:</td>
 <td width="80%" align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" ></td>
</tr>
<tr>
 <td height="30" align="right" bgcolor="#f3f3f3" >主营产品或服务:</td>
 <td align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF">公司主要经营, 本公司主营各种箱包和材料
如有意向愿意长期合作</td>
</tr>
</table>
</li>
</ul>
<ul class="box-rightsidebar3 w-top1">
<script type="text/javascript" src="http://a4.b2b168.com/todkqpwlnrvpq.js"></script>
</ul>
<ul class="box-rightsidebar2 w-top1"><li class="fl">玉源和最新产品</li>
<li class="fr"><a href="/shop/supply/">更多>></a></li>
</ul>
<ul class="box-rightsidebar3">
没有发布供应信息</ul>
<ul class="box-rightsidebar2 w-top1"><li class="fl">玉源和相关企业推荐</li>
</ul>
<ul class="xgqytj">
<a href="http://jzw7250.cn.b2b168.com" title="吴江市腾龙电镀厂"> ·吴江市腾龙电镀厂</a>
<a href="http://zhang0000jun.cn.b2b168.com" title="海博"> ·海博</a>
<a href="http://ahongzz.cn.b2b168.com" title="永青龙箱包制品有限公司"> ·永青龙箱包制品有限公司</a>
<a href="http://a3712484.cn.b2b168.com" title="街舞舞蹈工作室"> ·街舞舞蹈工作室</a>
<a href="http://detai555.cn.b2b168.com" title="德泰汽车贸易有限公司"> ·德泰汽车贸易有限公司</a>
<a href="http://wang123kexinhg.cn.b2b168.com" title="科信化工染料有限公司"> ·科信化工染料有限公司</a>
<a href="http://sian588.cn.b2b168.com" title="无锡正英不锈钢有限公司"> ·无锡正英不锈钢有限公司</a>
<a href="http://lyknled.cn.b2b168.com" title="科纳实业"> ·科纳实业</a>
<a href="http://sunnychen21.cn.b2b168.com" title="新月科技"> ·新月科技</a>
<a href="http://shimpo.cn.b2b168.com" title="富磊特贸易(淮安)有限公司"> ·富磊特贸易(淮安)有限公司</a>
<a href="http://qkfghjk.cn.b2b168.com" title="宏彤二车交易中心"> ·宏彤二车交易中心</a>
<a href="http://y123jian.cn.b2b168.com" title="北京塑博林塑料包装制品有限公司"> ·北京塑博林塑料包装制品有限公司</a>
<a href="http://qyshta88.cn.b2b168.com" title="清远市好运防水补强服务部"> ·清远市好运防水补强服务部</a>
<a href="http://dcs2008008.cn.b2b168.com" title="安徽蓝润自动化仪表有限公司"> ·安徽蓝润自动化仪表有限公司</a>
<a href="http://15910825718.cn.b2b168.com" title="北京东方金桥商贸有限公司"> ·北京东方金桥商贸有限公司</a>
<a href="http://cshuancheng.cn.b2b168.com" title="江苏省常熟市环城包装制品有限责任公司"> ·江苏省常熟市环城包装制品有限责任公司</a>
<a href="http://daiming790510.cn.b2b168.com" title="深圳中元电子有限公司"> ·深圳中元电子有限公司</a>
<a href="http://superior_ele.cn.b2b168.com" title="陈亦明(个体经营)"> ·陈亦明(个体经营)</a>
<a href="http://piao4992.cn.b2b168.com" title="王刚(个体经营)"> ·王刚(个体经营)</a>
<a href="http://yuanyuan2012.cn.b2b168.com" title="源源"> ·源源</a>
<a href="http://xzwjm.cn.b2b168.com" title="个体"> ·个体</a>
</ul>
</div>
<div class="seach fl">
 <div id="Tab1">
  <div class="Menubox">
   <ul style="padding-left:40px;">
    <li id="sch0" onclick="fSelSch(0)" class="hover">供应信息</li>
    <li id="sch1" onclick="fSelSch(1)">求购信息</li>
    <li id="sch2" onclick="fSelSch(2)">企业黄页</li>
    <li id="sch3" onclick="fSelSch(3)">资讯中心</li>    
   </ul>
   <ul class="right"><a href="http://bizmsg.b2b168.com/index.htm" rel="nofollow">下载<span class="red">聊天软件</span>查找任意在线商友!</a></ul>
  </div>
  <div class="Contentbox">
   <ul class="hover">
    <li class="left"></li>
    <li class="li01">
     <form action="http://info.b2b168.com/SupSearch.aspx" name="frmSchFull" method="POST" onsubmit="return fSearch(this);">
      <span class="li02"><input name="q" type="text" class="Sinput" /></span>
      <span class="li02"><select name="t" id="selt" class="Sselect"></select></span>
      <span class="li02"><select name="s" id="sels" class="Sselect01"></select></span>
      <input type="hidden" name="selsrch" id="selsrch" value="0" />
      <input type="submit" name="Submit" class="Sbuttom" value=""/>
      <input type="hidden" value="u" name="c" />
     </form>
    </li>
    <li class="right"></li>
   </ul>
  </div>
 </div>
 <div class="B400X22 fl"><script type="text/javascript" src="http://a4.b2b168.com/rmbionunbpt.js"></script></div>
</div>
<span id="span1"></span>
<span id="span2"></span>
<div class="footer fl">
 <ul class="foot-aboutus fl">
  <h4>关于我们</h4>
  <li><a href="/home.aspx">企业简介</a></li>
  <li><a href="/contact.aspx">企业名片</a></li>
 </ul>
 <ul class="foot-product fl">
 <h4>主营产品</h4>
 <p>

 <br />
马上查看收录情况:
 <a href="http://www.baidu.com/s?tn=SE_hldp00912_7vmvb3rk&wd=%e5%92%8c+%E5%85%AB%E6%96%B9%E8%B5%84%E6%BA%90&ie=utf-8" rel="nofollow">百度</a>
 <a href="http://www.haosou.com/s?q=%e7%8e%89%e6%ba%90%e5%92%8c+%E5%85%AB%E6%96%B9%E8%B5%84%E6%BA%90&ie=utf-8" rel="nofollow">好搜</a>
 <a href="http://www.soso.com/q?w=%e5%92%8c+%E5%85%AB%E6%96%B9%E8%B5%84%E6%BA%90&ie=utf-8" rel="nofollow">搜搜</a>
 <a href="http://www.youdao.com/search?q=%e5%92%8c+%E5%85%AB%E6%96%B9%E8%B5%84%E6%BA%90" rel="nofollow">有道</a>
 <a href="http://www.sogou.com/sogou?query=%e5%92%8c+%E5%85%AB%E6%96%B9%E8%B5%84%E6%BA%90%E7%BD%91&ie=utf8" rel="nofollow">搜狗</a>
 </p>
 </ul>
 <ul class="foot-contact fl">
  <h4>联系我们</h4>
  <li>
  <p>玉源和</p>
   <p>地址:中国 浙江省 嘉兴 浙江玉源和</p>
  <p>电话:84063636</p>
  </li>
 </ul>
 <ul class="foot-support fl">
技术支持:深圳市八方通科技开发有限公司 <br />
免责声明:<a href="http://www.b2b168.com/" class="blue">八方资源网</a>对企业信息合法性不承担任何保证责任<br />
<a href="http://m.b2b168.com/Complaint.aspx" rel="nofollow">投诉举报</a>
 </ul>
</div>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://i.b2b168.com/js/shop.js"></script>
<script type="text/javascript">var cpro_id = "u2487967";</script>
<script src="http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/cnw.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">var cpro_psid = "u2101216";</script>
<script src="http://su.bdimg.com/static/dspui/js/f.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://tr.b2b168.com/index.aspx?act=a&t=3769165&n=1"></script>

<script type="text/javascript">
var _hmt = _hmt || [];
(function() {
 var hm = document.createElement("script");
 hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?62c73c53c0ae8c986919225c11b0ff19";
 var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; 
 s.parentNode.insertBefore(hm, s);
})();
(function(){
  var bp = document.createElement('script');
  var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0];
  if (curProtocol === 'https') {
    bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js';    
  }
  else {
    bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js';
  }
  var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
  s.parentNode.insertBefore(bp, s);
})();
</script>

</div>
</body>
</html>
							
								HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Encoding: gzip
Vary: Accept-Encoding
Server: Microsoft-IIS/8.5
Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=0grzuyjv5hnlfzu0qy1hfpto; domain=.b2b168.com; path=/; HttpOnly
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Thu, 21 Sep 2017 21:36:12 GMT
Content-Length: 8760

							

WHOIS信息

 • 注册人:
  shu kai yong
 • 注册邮箱:
  skysky@b2b168.com
 • 注册商:
  eName Technology Co.,Ltd.
 • 创建时间:
  2004-08-06
 • 更新时间:
  2017-03-08
 • 过期时间:
  2023-08-06
 • NS服务器:
  ns1.jiasule.org
 • NS服务器:
  ns2.jiasule.org
 • 详细信息

服务器IP

随机推荐